Verificació de documents electrònics

Podeu verificar l'autenticitat i la integritat de les còpies en paper de documents electrònics emesos per l'Ajuntament de Terrassa a partir del codi segur de verificació (art. 42.b de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic) que apareix en el lateral del document imprès.

Accedireu al document original signat digitalment per l'Ajuntament amb una signatura electrònica reconeguda i amb tota la validesa jurídica

 

On podeu trobar el codi de verificació electrònica:

 

 

Més informació sobre la verificació de documents a l'apartat d'ajuda.

 

 

Amb el codi en format junt (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

 

 

 

 

 

 

Amb el codi en format dividit (XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXX)

 

Introduïu el codi de verificació del document imprès i marqueu la casella "No sóc un robot".

 

- - - -
 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ