Transferències de crèdits del Pressupost Municipal de 2016

Són les modificacions que, sense alterar la quantia total del pressupost, trasllada imports totals o parcials de crèdits disponibles d'una partida a una altra de diferent àmbit de vinculació jurídica. Les bases d'execució del Pressupost defineixen la vinculació jurídica al següent nivell:

  • a nivell de programes - Àrea de despesa (primer dígit)
  • a nivell econòmic - el capítol (primer dígit)
  • a nivell orgànic - l'Àrea (primer dígit)
  • (despeses de personal) i s'estableix la vinculació a nivell de capítol.

S'exceptuen de la regla general i s'estableix la vinculació a nivell de:

           - Capítol 4, en aquelles transferències nominals que assenyalin expressament el beneficiari
           - Capítols 6 i 7. Inversió directa i transferències de capital
           - Crèdits ampliables.  

  • Capítol a despesa de personal
  • Partida pressupostària en les partides que atenguin als següents criteris:

Transferència de crèdit 1/2016 (import: 830.411,24 €):  Resolució

Transferència de crèdit 2/2016 (import: 337.447,68 €):  Resolució

Transferència de crèdit 3/2016 (import: 221.899,19 €):  Resolució

Transferència de crèdit 4/2016 (import: 19.624,08 €):  Resolució

Transferència de crèdit 5/2016 (import: 506.431,63 €):  Resolució

Transferència de crèdit 6/2016 (import: 241.600,53 €):  Resolució

Transferència de crèdit 7/2016 (import: 30.381,39 €):  Resolució

Transferència de crèdit 8/2016 (import: 614.818,39 €):  Resolució

Transferència de crèdit 9/2016 (import: 21.236,71 €):  Resolució

Transferència de crèdit 10/2016 (import: 894.015,96 €):

- Dictamen

- Informe d'Intervenció

- Informe sobre la disponibilitat de crèdit al capítol 3 i 9 de despeses

- Memòria

- Memòries dels serveis:

- Comerç

- Foment

- Gabinet d'Alcaldia

- Informe de Benestar Social

- Informe de Foment (plans d'ocupació)

- Inversions en districtes

- Inversions Tmesa

- Materials Pla d'ocupació

- Mobilitat

- Neteja carrer Telers

- Societat municipal de comunicació

- Subvenció Minyons de Terrassa

- Subvencions AMPS

 

Transferència de crèdit 11/2016 (import: 583.593,38 €):  Resolució

Transferència de crèdit 12/2016 (import: 8.071,82 €):  Resolució

Transferència de crèdit 13/2016 (import: 981.086,03 €):  Resolució

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ