Transferències de crèdit del Pressupost de 2018

Són les modificacions que, sense alterar la quantia total del pressupost, trasllada imports totals o parcials de crèdits disponibles d'una partida a una altra de diferent àmbit de vinculació jurídica. Les bases d'execució del Pressupost defineixen la vinculació jurídica al següent nivell:

  • a nivell de programes - Àrea de despesa (primer dígit)
  • a nivell econòmic - el capítol (primer dígit)
  • a nivell orgànic - l'Àrea (primer dígit)
  • (despeses de personal) i s'estableix la vinculació a nivell de capítol.

S'exceptuen de la regla general i s'estableix la vinculació a nivell de:

- Capítol 4, en aquelles transferències nominals que assenyalin expressament el beneficiari
- Capítols 6 i 7. Inversió directa i transferències de capital
- Crèdits ampliables.

 

Transferència de crèdit 1/2018

 

Transferència de crèdit 2/2018 : Decret

 

Transferència de crèdit 3/2018

 

Transferència de crèdit 4/2018 : Decret

 

Transferència de crèdit 5/2018 : Decret

 

Transferència de crèdit 6/2018

 

Transferència de crèdit 7/2018 : Decret

 

Transferència de crèdit 8/2018 : Decret

 

Transferència de crèdit 9/2018 : Decret

 

Transferència de crèdit 10/2018 : Decret

 

Transferència de crèdit 11/2018

 

Transferència de crèdit 12/2018 : Decret

 

Transferència de crèdit 13/2018 : Decret

 

Transferència de crèdit 14/2018 : Decret

 

Transferència de crèdit 15/2018 : Decret

 

Transferència de crèdit 16/2018 : Decret

 

Transferència de crèdit 17/2018 : Decret

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ