Informes i certificats en matèria d'urbanisme

Amb la finalitat de millorar la transparència, l'eficiència i la qualitat de les relacions entre aquest ajuntament i la ciutadania, posem a disposició diverses sol·licituds telemàtiques d'emissió d'informes i certificats relatius a temes urbanístics, que fins ara s'havien d'efectuar presencialment i/o per escrit.

El Servei d'urbanisme, a instància de tercers, elabora i lliura informes i certificats relacionats amb les llicències, comunicacions i autoritzacions urbanístiques, així com amb el planejament, la gestió i la disciplina urbanística de la nostra ciutat.

La finalitat d'aquests informes i certificats és diversa, i la normativa que els empara també. La majoria d'ells són documents requerits per a la tramitació d'altres procediments (inscripció registral de finques, obtenció de cèdula d'habitabilitat, acreditació de fets davant l'Agència Tributària, inici o defensa de reclamacions judicials, transmissions d'immobles, ...)

Les sol·licituds telemàtiques d'emissió d'informes o certificats que podeu efectuar a través d'aquest portal són les següents:

 

Informe urbanístic relatiu a condicions d'edificació, ús, etc

Dóna informació dels paràmetres urbanístics d'una finca o sector de sòl determinat, a l'empara del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM): règim i qualificació del sòl, planejament derivat que l'afecta, condicions d'edificació, ordenació i ús, etc.

 

Informe sobre el tipus de llicència urbanística preceptiu per a una determinada obra

Dóna informació respecte el tipus d'autorització necessària per a l'execució d'una determinada obra.

 

Informe sobre els antecedents urbanístics en un emplaçament

Enumera les llicències i comunicacions d'obres que han estat atorgades i/o validades en un determinat emplaçament.

 

Informe sobre l'estat de tramitació d'una llicència

Facilita informació sobre l'estat de tramitació d'una llicència urbanística.

 

Informe sobre les llicències existents a nom d'un promotor

Dóna informació sobre les llicències urbanístiques tramitades per part de la persona sol·licitant, normalment a efectes que aquest pugui acreditar la seva inactivitat econòmica davant l'Agència Tributària.

 

Informe sobre la normativa urbanística concreta amb intervenció de tècnics municipals

Facilita informació detallada sobre aspectes concrets de la normativa urbanística.

Així mateix, resol dubtes d'interpretació sobre qüestions concretes de les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa. 

 

Informe sobre els agents que han intervingut en una obra determinada (tècnics, promotor, constructor, dates d'inici i acabament)

Facilita dades que figuren als expedients urbanístics sobre els agents (promotor, constructor o direcció facultativa) que intervenen o han intervingut en una obra concreta, normalment a efectes de reclamacions judicials.

Poden incloure també altres dades com les dates d'inici o acabament de les obres.

 

Informe sobre la innecessarietat d'obtenció de llicència de primera ocupació

Dóna informació sobre si una edificació concreta està obligada legalment a sol·licitar la llicència de primera utilització i ocupació.

Normalment la persona titular sol·licita aquesta informació de cara a acreditar davant les empreses subministradores de serveis la innecessarietat d'aquesta llicència.

 

Certificat de règim urbanístic

Certifica l'aprofitament urbanístic i les determinacions urbanístiques aplicables a una o unes finques concretes, a l'empara del Pla d'Ordenació Urbanística de Terrassa (POUM) i el seu planejament derivat: règim i qualificació del sòl, condicions d'edificació, ordenació i ús, etc.

 

Certificat d'inexistència d'expedients de disciplina urbanística i similars

Certifica si una finca o finques determinades està sotmesa o no a expedient de protecció de la legalitat urbanística (disciplina urbanística).

També pot certificar que l'ús d'habitatge està autoritzat d'acord amb la normativa urbanística vigent. Addicionalment pot deixar constància de la situació de fora d'ordenació en la qual queda tot o part d'una construcció, edificació o instal·lació, de conformitat amb l'ordenament urbanístic.

Habitualment s'expedeix per a poder formalitzar la inscripció registral d'escriptures de declaració d'obra nova, en el cas de construccions, edificacions i instal·lacions en les que ja no procedeix adoptar mesures de restabliment de la legalitat urbanística que impliquin enderroc, en aplicació de l'article 20.4 del text refós de la Llei del sòl (Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny), modificat pel Reial Decret-llei 8/2011, d'1 de juliol,

 

Certificat d'eximència de llicència de parcel·lació

Certifica la innecessarietat de llicència urbanística de parcel·lació d'un terreny o finca. S'expedeix per a poder atorgar escriptures i inscriure-les al registre de la propietat corresponent.

 

Certificat d'antiguitat, legalitat i/o descripció de les entitats que conformen un immoble construït a l'empara d'una llicència d'obres

Dóna informació sobre l'antiguitat d'una edificació, la seva legalitat urbanística, les entitats que la conformen o fins i tot les seves superfícies. En el cas d'edificacions sense antecedents urbanístics, poden fer referència a figures de planejament derivat, dades cadastrals, empadronaments, vols, etc.

Normalment es sol·liciten de cara a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat i per autoritzar escriptures d'obra nova.

Poden donar lloc a certificats mixtes on s'indiqui també la inexistència d'expedients de disciplina urbanística.

 

Certificat acreditatiu d'haver-se dut a terme unes obres d'enderroc

Certifica que han estat executades les obres d'enderrocament d'un immoble, d'acord amb el Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

 

Certificat sobre la viabilitat d'un projecte o avantprojecte 

Certifica la viabilitat urbanística d'un projecte o avantprojecte. No avalua qüestions d'altra normativa sectorial com habitabilitat, accessibilitat, codi tècnic ... Es pronuncia per tant, sobre si una proposta seria susceptible o no d'obtenció de llicència, a efectes urbanístics, en cas de sol·licitar-la.

 

Certificat de compatibilitat urbanística

Certifica sobre la compatibilitat d'un ús en un emplaçament concret amb el planejament i les normes urbanístiques vigents. S'expedeixen per a la tramitació i obtenció d'autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals de les activitats.

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ