Tinències d'Alcaldia

Els tinents i les tinentes d'alcaldia existeixen a tots els ajuntaments, i substituiexen , per l'ordre del seu nomenament, a l'alcalde o alcaldessa en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

 

Són lliurement nomenats i revocats  per l'alcalde o alcaldessa d'entre les persones que formen part de la Junta de Govern Local. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant una resolució de l'alcalde o alcaldessa, de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que s'efectuï, i es notificarà, també, personalment a les persones designades.

 

El nombre de tinents i tinentes d'alcaldia no pot excedir el nombre de persones de la Junta de Govern Local. La condició de tinent o tinenta d'alcaldia es perd, a més de pel cessament, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de persona membre de la Junta de Govern Local.

 

Tinents i tinentes d'alcaldia designades. Mandat 2019-2023

  • 1r Tinent d'Alcaldia:  Sr. Isaac Albert i Agut
  • 2a Tinenta d'Alcaldia: Sra. Núria Marín García
  • 3a Tinenta d'Alcaldia: Sra. Lluïsa Melgares Aguirre
  • 4t Tinent d'Alcaldia: Sr. Noel Duque Alarcón
  • 5a Tinenta d'Alcaldia: Sra. Teresa Ciurana i Satlari

 

Decret 5763/2019, de 18 de juny, que designa com a Tinents d'Alcalde als membre de la Junta de Govern

 

Com et podem ajudar?