Tinents d'Alcalde

Els Tinents d'Alcalde existeixen a tots els ajuntaments, i substituiexen , per l'ordre del seu nomenament, a l'Alcalde en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

Són lliurement nomenats i revocats  per l'Alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant una resolució de l'Alcalde, de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que s'efectuï, i es notificarà, també, personalment als designats.

El nombre de Tinents d'Alcalde no pot excedir el nombre de membres de la Junta de Govern Local. La condició de Tinent d'Alcalde es perd, a més de pel cessament, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local.

Tinents d'Alcalde designats actualment:

  • 1r Tinent d'Alcalde: --- --- --- --- ---
  • 2n Tinent d'Alcalde: Sr. Noel Duque Alarcón
  • 3ra Tinent d'Alcalde: Sra. Lluïsa Melgares Aguirre
  • 4t Tinent d'Alcalde: Sr. Marc Armengol i Puig
  • 5è Tinent d'Alcalde: Sr. Amadeu Aguado Moreno

 

 

 

 

Com et podem ajudar?

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions