Subvencions activitats 2021

Publicació dels anuncis de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Terrassa corresponents a la convocatòria de l'any 2021

 

Matèria         Línia de Subvenció Text      Data de la publicació        
Presidència
Foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i d'interès social, dins de l'àmbit de Cultura, Esports i Ciutadania
13-05-2021
Capacitats Diverses i Accessibilitat
Promoció i foment dels drets de les persones amb capacitats diverses (discapacitat). Promoció i foment d'accions que afavoreixin la inclusió de les persones amb discapacitat. Promoció de l'accessibilitat universal.  
21-04-2021
Ciutadania
Promoció i foment d'iniciatives que promoguin l'acollida, l'accés a la informació i l'assessorament especialitzat adreçat a persones estrangeres que viuen a la ciutat. Promoció i foment d'iniciatives per fer de Terrassa un espai de convivència i relació Intercultural, donant visibilitat i valor a la diversitat cultural de la ciutat, fomentant el coneixement mutu i la interacció positiva entre persones de diferents orígens. Promoció i foment d'iniciatives per detectar i combatre el racisme i la discriminació per motius d'origen, nacionalitat, ètnia, cultura i religió a la ciutat.
21-04-2021
Comerç i Mercats Dinamització, assessorament i gestió d'entitats de comerç 18-06-2021
Cultura Concertació de les activitats del calendari festiu 10-05-2021
Cultura Foment de l'oferta musical a la ciutat 10-05-2021
Cultura Foment de l'activitat literària i l'edició 10-05-2021
Cultura Foment de la recerca històrica en l'àmbit local 10-05-2021
Cultura Foment de l'associacionisme cultural 10-05-2021
Cultura Foment de l'oferta cultural i creació de nous públics 10-05-2021
Cultura Suport a projectes de centres de gestió comunitària en l'àmbit de cultura 10-05-2021
Educació  Activitats AMPA - Promoció i foment de l'acció educativa i igualtat d'oportunitats. Promoció i foment de l'acció comunitària en el territori 19-05-2021
Educació 
Impuls renovació pedagògica – Promoció i foment de la innovació educativa i
l'intercanvi d'experiències
14-05-2021
Emprenedoria i Economia Social
Accions per a la promoció, difusió, i/o organització d'esdeveniments en l'àmbit de l'economia social i l'emprenedoria
10-05-2021
Esports 
• Suport a l'adquisició de material per a la realització de les activitats esportives.
• Suport a les despeses de monitoratge i personal per a facilitar la realització de les activitats esportives.
• Suport a l'adequació logística i normativa d'espais i equipaments per possibilitar la realització de les activitats.
• Suport a l'assumpció de les despeses de transport, desplaçament per a la participació i realització d'activitats i competicions esportives.
• Suport al finançament de despeses federatives i d'assegurances per a la realització d'activitats i competicions oficials.
• Suport per a l'organització i/o participació d'activitats esportives amb projecció exterior de la ciutat.
• Suport al finançament per despeses derivades dels lloguers d'espais per a la 
realització d'activitats esportives.
10-05-2021
Estructura Territorial
Suport a projectes organitzats conjuntament per entitats i agents territorials, amb representació als Consells Municipals de Districte, per donar resposta als reptes i les necessitats detectades en el districte
10-05-2021
Estructura Territorial
Suport a entitats veïnals i a projectes que promoguin l'enfortiment de les relacions de pertinença al barri
10-05-2021
Estructura Territorial Esmena d'un error material a la resolució APSU-08212/2021, de 10 de maig,  relativa al suport a entitats veïnals i a projectes que promoguin l'enfortiment de les relacions de pertinença al barri 01-06-2021
Estructura Territorial Adequació de les subvencions atorgades mitjançant la resolució APSU-08212/2021, de 10 de maig,  relativa al suport a entitats veïnals i a projectes que promoguin l'enfortiment de les relacions de pertinença al barri 01-07-2021
Joventut
Promoció i foment de l'associacionisme i el voluntariat entre les entitats juvenils i d'educació en el lleure - Esplais o Cau de dissabtes
28-05-2021
Joventut
Promoció i foment de l'associacionisme i el voluntariat entre les entitats juvenils i d'educació en el lleure - Entitats Juvenils i educació en el lleure
02-09-2021
Joventut
Promoció i foment de l'associacionisme i el voluntariat entre les entitats juvenils i d'educació en el lleure - Campaments, colònies i rutes d'estiu 2021
06-09-2021
Joventut
Beques del Pla de Formació en el Lleure 2021
10-09-2021
LGTBI+
Promoció d'accions per a la lluita contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, bifòbia i la intersexfòbia, especialment aquelles que es corresponguin amb els eixos del Pacte DASIG.
30-04-2021
LGTBI+ Esmena d'un error material a la resolució APSU-05451/2021, de 30 d'abril,  relativa a la promoció d'accions per a la lluita contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, bifòbia i la intersexfòbia, especialment aquelles que es corresponguin amb els eixos del Pacte DASIG

 

07-05-2021

Memòria Democràtica

Suport a activitats i projectes orientats majoritàriament a l'àmbit de Terrassa i destinats a activitats culturals, commemoratives, pedagògiques, de recerca i de difusió de la memòria històrica relacionades amb la temàtica pròpia del programa "Terrassa T Memòria " i que comprèn el període històric de 1931 a 1978 (la Segona República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista –repressió, deportació i exili i la transició a la Democràcia)
29-04-2021
Polítiques de Gènere
Promoció i foment de la participació de les dones en tots els àmbits de la vida política, econòmica social i cultural; promoció i foment de drets de les dones i promoció i foment d'accions que promoguin la lluita contra la violència masclista
29-04-2021
Promoció de la Gent Gran Promoció i foment de l'envelliment actiu i saludable 30-04-2021
Qualitat Democràtica Promoció i foment de l'associacionisme i del voluntariat    23-04-2021
Salut i Comunitat
Defensa dels drets de les persones afectades de diverses malalties, i les seves famílies
12-05-2021
Salut i Comunitat Promoció a la salut i d'hàbits saludables i de prevenció de malalties 12-05-2021
Salut i Comunitat Suport a les entitats de malalties minoritàries 12-05-2021
Serveis d'Atenció a Domicili 
Activitats de suport especialitzat en atenció domiciliària per a persones amb dificultats d'autonomia personal

29-04-2021

Serveis Socials Alimentació i sostre fràgil 29-04-2021
Serveis Socials Benestar Emocional 30-04-2021
Serveis Socials Ordinàries 06-05-2021
Solidaritat i Cooperació Internacional
Accions de sensibilització ciutadana d'entitats terrassenques en solidaritat i
cooperació
31-05-2021
Solidaritat i Cooperació Internacional Projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONGD´s i entitats solidàries de Terrassa. 01-06-2021

Universitats

Promoció del campus i divulgació del coneixement 10-05-2021

 


31

Com et podem ajudar?