Subhastes i vendes per gestió directa de l'Ajuntament de Terrassa

Informació sobre les subhastes i vendes per gestió directa que té en curs la Recaptació Municipal de l'Ajuntament de Terrassa.

A aquests processos hi pot concórrer qualsevol persona interessada en algun dels béns subjectes a subhasta o a venda per gestió directa. En aquesta pàgina es pot consultar, si hi ha algun procés en marxa, les dades generals i els preus mínims amb els quals es pot participar.

Per a més informació cal adreçar-se a la Recaptació Municipal de l'Ajuntament de Terrassa, telèfon 93 739 70 00, extensió 5766, o per correu electrònic a l'adreça [email protected]

 

SUBHASTES EN CURS

No hi cap en curs

Objecte

Expedient

 

Ubicació/descripció

 

Càrregues 

 

Tipus
subhasta

      

Data
subhasta

 

Edicte

 

 

 

 

 

   

 

        

 

 

 

 

  

 

        

 

VENDES PER GESTIÓ DIRECTA EN CURS

No hi cap en curs

Objecte

 

Expedient

 

Ubicació/descripció

Càrregues 

 

Preu mínim

    

Data límit

 

Edicte

 

                      

 

INFORMACIÓ GENERAL

 

Subhasta de Béns

La subhasta pública de béns en els procediments tributaris està regulada per l'article 172 de la Llei General Tributària i els articles 100 al 104 del Reglament General de Recaptació. 

Les subhastes es realitzen a la seu de l'Ajuntament de Terrassa, Raval de Montserrat, número 14.

El preu del qual partirà la subhasta és el que s'indica com a "Tipus", i en cas que hi hagi diferents ofertants, s'haurà d'anar licitant entre ells en base a l'import mínim que es troba especificat a l'edicte que s'acompanya a l'enllaç corresponent. 

En el cas que pugui haver-hi càrregues que gravin els béns a subhastar i hagin de quedar subsistents, afectant d'aquesta manera a la possible persona adjudicatària del bé, també figuraran indicades.

Per tal de poder participar a la subhasta, caldrà que les persones interessades constitueixin, prèviament, un dipòsit de, com a mínim, el 20% del tipus de subhasta.

També existeix la possibilitat de licitar amb sobre tancat. Les condicions que regulen aquesta forma de participació figuren detallades en els edictes que acompanyen cadascuna d'elles. En aquest edicte també es troben detallades les condicions que regulen el funcionament general de les subhastes.

A les persones adjudicatàries se'ls lliurarà el corresponent Certificat d'adjudicació que serà el substitut del títol de propietat del bé, tota vegada que constitueix un document públic de venda a tots els efectes. En cas que es vulgui escriptura de venda, caldrà sol·licitar-la expressament i les despeses que aquesta escriptura de venda origini aniran a càrrec de la persona adjudicatària.

 

Vendes per gestió directa

L'alienació mitjançant adjudicació directa de béns en els procediments tributaris està regulada per l'article 172 de la Llei General Tributària i l'article 107 del Reglament General de Recaptació. 

En aquests processos pot participar qualsevol persona que estigui interessada, presentant una instància -a la què s'adjuntarà un sobre tancat amb l'oferta en el seu interior- en qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (Plaça Didó o OAC's) fins a la data que figura com a "Data límit".

El preu del qual partirà la venda mitjançant adjudicació directa és el que igualment s'indica com a "Preu mínim", i en cas que hi hagi diferents ofertants la Mesa de subhasta acordarà l'adjudicació a l'oferta econòmica més elevada. Si en el camp "Preu mínim" figura la indicació "lliure", s'entén que la persona licitadora pot oferir la quantitat que estimi oportuna, ara bé, cal tenir en compte que, davant una oferta econòmica molt baixa, l'Ajuntament de Terrassa pot acordar la no adjudicació per tal de garantir el respecte dels drets dels obligats tributaris.

En el cas que pugui haver-hi càrregues que gravin els béns a subhastar i hagin de quedar subsistents, afectant d'aquesta manera a la possible persona adjudicatària del bé, també figuraran indicades.

A les persones adjudicatàries se'ls lliurarà el corresponent Certificat d'adjudicació que serà el substitut del títol de propietat del bé, tota vegada que constitueix un document públic de venda a tots els efectes. En cas que es vulgui escriptura de venda, caldrà sol·licitar-la expressament i les despeses que la escriptura de venda origini aniran a càrrec de la persona adjudicatària.

Les condicions que regulen el funcionament general de les vendes mitjançant adjudicació directa es troben detallades en els edictes que acompanyen cadascuna d'elles.

 

Com et podem ajudar?