Retribucions dels òrgans superiors i llocs directius

Les retribucions brutes anuals vigents són les següents:

 

Òrgans Superiors

 

Consulteu els Drets econòmics dels membres de la Corporació i dels Grups Polítics Municipals.

 

  • Personal eventual: fins a 67.400 €

 

Llocs Directius

  • Directors/es d'Àrea: 83.147,41 €
  • Directors/es de Serveis: entre 61.842,16 € i 73.884,68 €
  • Gerents de les Empreses Municipals: entre 67.853,51 € i 73.884,68 €

 

Com et podem ajudar?


    INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions