Resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament de Terrassa

Gabinet de Direcció i Coordinació Jurídica
 

En compliment del que es preveu a l'apartat h) de l'article 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquesta pàgina trobareu la relació de resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament de Terrassa, que han estat dictades des de l'any 2011 pel Tribunal Suprem (TS), pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'Audiència Nacional (AN), l'Audiència Provincial de Catalunya (APC), JCA (Jutjats contenciós-administratiu), JP (Jutjat Penal), JS (Jutjat Social), Jutjat 1a Instància i JI (Jutjat Instrucció).

També conté l'accés a la versió informàtica dels textos de les sentències que poden tenir rellevància pública, i que s'ofereix amb una finalitat exclusivament informativa.

 

Data darrera actualització : Novembre 2020

Propera actualització prevista : Juliol 2021

 

Data Òrgan Jurisdicció Text Acte recorregut i/o tipus d'assumpte Resultat i efectes
03.11.2020 JCA 2 Contenciós Recurs interposat contra sanció de trànsit, sancionada amb multa de 200 euros Desfavorable a l'Ajuntament, ja que es declara la nulitat de la resolució de data 13-06-2018 amb referència Q8J/0048
26.10.2020 JCA 16 Contenciós Recurs interposat contra la desestimació per la reclamació de responsabilitat patrimonial per l'import de 5.700 euros Favorable a l'Ajuntament, ja que desestima el recurs interposat pel recurrent
26.10.2020 JCA 2 Contenciós Recurs interposat contra la desestimació de la sol·licitud de rectificació i devolució d'ingressos indeguts de l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Favorable a l'Ajuntament, ja que desestima el recurs interposat conforme la doctrina continguda en la jurisprudència TS
23.10.2020 JCA 6 Contenciós Recurs interposat contra la desestimació per la reclamació de responsabilitat patrimonial per danys causats per filtracions d'aigua Favorable a l'Ajuntament, ja que desestima el recurs interposat pel recurrent
09.10.2020 TSJC (secció 1ra) Contenciós Recurs interposat per l'Ajuntament contra resolució de 16-07-2019 de la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya Desfavorable al recurs interposat per l'Ajuntament, ja que desestima les seves pretensions declarant correcte la resolució de la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya
21.09.2020 JCA 12 Contenciós Recurs interposat contra la desestimació de la sol·licitud de rectificació i devolució d'ingressos indeguts de l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Favorable a l'Ajuntament, ja que desestima el recurs interposat conforme la doctrina continguda en la jurisprudència TS
16.09.2020 JCA 2 Contenciós Recurs interposat contra providència d'apremi per un import de 990 euros Desfavorable a l'Ajuntament, ja que  s'estima el recurs interposat i es decreta la nul·litat de la resolució dictada contra la providència d'apremi amb referència PJ201540355468
14.09.2020 JCA 10 Contenciós Recurs interposat contra resolució sancionadora de data 06-07-2020 Desavorable a l'Ajuntament, ja que estima el recurs contenciós interposat i anul·la la sanció de trànsit imposada
07.09.2020 JCA 16 Contenciós Recurs interposat contra la desestimació per la reclamació de responsabilitat patrimonial per l'import de 344,85 euros Favorable a l'Ajuntament, ja que desestima el recurs interposat pel recurrent
25.08.2020 JCA 13 Contenciós Recurs interposat contra la desestimació per la reclamació de responsabilitat patrimonial per l'import de 3.730,21 euros Estimació parcial de la reclamació patrimonial interposada per import de 3.0128 euros
30.07.2020 JCA 14 Contenciós Recurs interposat contra la desestimació per la reclamació de responsabilitat patrimonial per l'import de 1.995,02 euros Favorable a l'Ajuntament, ja que desestima el recurs interposat pel recurrent
13.07.2020 JCA 13 Contenciós Recurs interposat contra sanció de trànsit Favorable a l'Ajuntament, ja que desestima el recurs interposat pel recurrent
13.07.2020 JCA 6 Contenciós Recurs interposat contra desestimació de reclamació patrimonial per un import de 4.846,21 euros Favorable a l'Ajuntament, ja que desestima el recurs interposat pel recurrent
03.07.2020 JCA 10 Contenciós Recurs interposat contra acord de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de data 29-11-2018 Favorable a l'Ajuntament, ja que es declara la inadmissibilitat del recurs Contenciós-Administratiu per haver-se interposat contra activitat no susceptible d'impugnació
30.06.2020 TSJC (secció 5na) Contenciós Recurs interposat per Associació de Municipis per la Independència contra sentència dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu número 9 de Barcelona Desfavorable a l'Ajuntament, ja que ratifica la sentència dictada pel JCA número 9
29.06.2020 JCA 6 Contenciós Recurs interposat contra la desestimació de la sol·licitud de rectificació i devolució d'ingressos indeguts de l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Favorable a l'Ajuntament, ja que desestima el recurs interposat conforme la doctrina continguda en la jurisprudència TS
09.06.2020 TSJC (secció 4ta) Contenciós Recurs interposat contra sentència de data 22-01-2018 per la qual es va desestimar la relamació del recurrent Resolució desavorable de la recurrent, ja que ratifica la sentència dictada pel JCA número 14
15.03.2020 JCA 13 Contenciós Recurs interposat contra la desestimació de la sol·licitud de rectificació i devolució d'ingressos indeguts de l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Favorable a l'Ajuntament, ja que desestima el recurs interposat conforme la doctrina continguda en la jurisprudència TS. 
25.02.2020 JCA 2 Contenciós Recurs interposat contra la desestimació de la sol·licitud de rectificació i devolució d'ingressos indeguts de l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Favorable a l'Ajuntament, ja que desestima el recurs interposat conforme la doctrina continguda en la jurisprudència TS. Queda acreditat un increment del valor respecte al declarat com a valor en el moment de l'acceptació de l'herència per escriptura pública
24.02.2020 JCA 8 Contenciós Recurs interposat contra la desestimació de la sol·licitud de rectificació i devolució d'ingressos indeguts de l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Favorable a l'Ajuntament, ja que desestima el recurs interposat conforme la doctrina continguda en la jurisprudència TS, i el recurrrent no ha acreditat un decrement del valor del sòl
23.01.2020 JCA 5 Contenciós Recurs interposat contra la desestimació per la reclamació de responsabilitat patrimonial per la quantia de 50.057,97 euros Desfavorable a l'Ajuntament, ja que se s'estima el recurs interposat pel recurrent
07.01.2020 JCA 17 Contenciós Acte recorregut contra la sol·licitud de dies de lliure disposició Estimació parcial del recurs presentat contra la desestimació per silenci administratiu que denega 6 dies de lliure disposició, ordenant a l'Ajuntament a dictar resolució motivada sobre cada una de les peticions formulades
20.12.2019 JCA 4 Contenciós Recurs interposat contra la desestimació presumpta de la sol·licitud de rectificació i devolució d'ingressos indeguts de l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Resolució favorable, ja que desestima el recurs interposat conforme la doctrina continguda en la jurisprudència TS
10.12.2019 JS 32 Social Demanda interposada contra la Generalitat de Catalunya reclamant la seva responsabilitat solidària per incompliment de mesures de seguretat en el treball Estimació parcial en la què es declara l'existència de responsabilitat solidària de l'Ajuntament de Terrassa i de la Generalitat de Catalunya per incompliment de mesures de seguretat en el treball imposant solidàriament ambdues administracions un recàrrec del 30% en totes les prestacions causades per l'accidentada
05.12.2019 JCA 5 Contenciós Recurs interposat contra els fets ocorreguts el dia 2 d'octubre de 2017 en relació als danys soferts per un conductor d'una motocicleta al carrer del Vall, pel que es reclama a l'Ajuntament la quantia de 526,10 euros Desfavorable a l'Ajuntament. La resolució judicial estableix una concurrència de culpes entre l'Administració i l'actor, distribuint les culpes en un 80% a l'Ajuntament i un 20% al recurrent, condemnant a l'Ajuntament a indemnitzar al recurrent en 420 euros més els interessos legals corresponents 
02.12.2019 JCA 16 Contenciós Recurs interposat contra resolució per la què es desestimava la petició de devolució per ingressos indeguts de l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys sobre naturalesa urbana Favorable a l'Ajuntament ja que es desestima la petició de devolució d'ingressos per haver-se efectuat l'autoliquidació mitjançant l'aplicació correcte de les normes reguladores de l'impost 
29.11.2019 JCA 12 Contenciós Recurs interposat contra la Resolució de 24 de maig de 2018, en relació als danys soferts per la recurrent que reclamava una indemnització de 19.732,40 euros. Els danys soferts varen ser produïts per la seva caiguda a l'entrebancar-se al carrer Cremat Favorable a l'Ajuntament. La resolució judicial declara que el punt de la caiguda era perfectament visible per a les persones usuàries de la via .
28.11.2019 JCA 2 Contenciós Recurs interposat contra la resolució d'11 de desembre de 2017 en relació als danys soferts pel recurrent que reclamava una indemnització de 16.424,47 euros. Els danys soferts varen ser produïts per la seva caiguda a la via pública a l'entrebancar-se al carrer Favorable a l'Ajuntament. La resolució judicial declara que no queda provada la mecànica de l'accident i per tant es desconeix la causa que la motiva.
24.10.2019 TSJC Contenciós Recurs interposat contra la resolució de 5 de setembre de 2015 per la què es va desestimar el recurs de reposició interposat contra les liquidacions tributàries per import de 80.586,05 euros, relatives a l'impost de plusvalua amb ocasió de venda de finques al C. Baldrich i C. Prim Desfavorable a l'Ajuntament.  Seguint els criteris establerts pel TS les finques varen ser transmeses a l'any 2012 per un valor inferior al de la seva adquisició els anys 2005 i 2006, pel que es desestima el recurs interposat
17.10.2019 JCA 16 Contenciós Recurs interposat contra la resolució de 7 de març de 2016, per la què es va desestimar una reclamació patrimonial per la quantia de 7.980,92 euros per la caiguda en motocicleta a la via pública Favorable a l'Ajuntament ja que es desestimen les pretensions de l'actor a l'entendre la resolució que la caiguda es va deure a la falta de pericia del conductor per una execució incorrecta d'una maniobra de la motocicleta
07.10.2019 JCA 15 Contenciós Recurs interposat contra la resolució administrativa de 03.12.2018 en relació als danys soferts per una caiguda a la via pública, sol·licitant una indemnització de 7.577,70 euros Favorable a l'Ajuntament ja que desestima el recurs interposat. La sentència declara no haver quedat provada la mecànica de l'accident sofert per la part recurrent
26.06.2019 TSJC Contenciós Recurs interposat contra la resolució de Serveis Generals del 14.12.2016 pel que es declara la responsabilitat solidària de TerrassaSports 2001 per les obligacions tributàries de la Fundació Privada Esportiva Terrassa FC Favorable a l'Ajuntament ja que es desestima el recurs d'apel·lació interposat i es declara la responsabilitat solidària sobre els deutes de la Fundació Privada Esportiva Terrassa FC en relació als seus deutes de lloguers vençuts i no satisfets. 
07.05.2019 TS Contenciós TRIBUTARI. Referència Recurs de casació interposat per l'Ajuntament de Terrassa contra la sentència del TSJC de data 30 d'octubre 2017, relatiu a la liquidació de l'Impost sobre l'increment del valors del terrenys, de 80.586 euros Favorable a les pretensions municipals. Ordena que el TSJC dicti una nova sentència en el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament contra sentència de 07.10.2016 dictada pel JCA 10
02.05.2019 JCA 16 Contenciós TRIBUTARI. Resolució de 30 de juny de 2016 per la què s'acorda desestimar el recurs de reposició contra la sol·licitud de rectificació de l'autoliquidació de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys Favorable a les pretensions municipals. Desestima  el recurs en considerar provat l'increment de la compravenda
30.04.2019 JCA 14 Contenciós -- TRIBUTARI. Liquidació complementària de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys dictada per l'Ajuntament en data 18 de gener de 2018, Decret 647/2018 Desfavorable a les pretensions municipals. Estima  el recurs en considerar provat el decrement de la compravenda
30.04.2019 JCA 12 Contenciós TRIBUTARI. Liquidació de l'Impost sobre l'increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana  Desfavorable a les pretensions municipals. Desestima  el recurs
12.04.2019 JCA 16 Contenciós Multes de trànsit Favorable a les pretensions municipals. Desestima  el recurs
10.04.2019 JCA 2 Contenciós -- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució 5871/17 i 1635/18. Danys per caiguda al carrer Ricard Wagner, 139 Favorable a les pretensions municipals. Desestima  el recurs
05.04.2019 JCA 9 Contenciós CONTRACTUAL. Acords de Ple 01.12.2016 que declara: extinció concessió, pròrroga, projecte reversió béns i drets. Servei subministrament aigua. Desfavorable a les pretensions municipals. 
21.03.2019

J1a instància

Civil -- PATRIMONI MUNICIPAL. Reclamació de l'Ajuntament per danys en un bé de titularitat municipal (semàfor i fitó) Desfavorable a les pretensions municipals. 
14.03.2019 TS Contenciós Acord municipal de desistiment del procediment d'adjudicació contracte de cessió servei públic transport col·lectiu urbà de viatgers Favorable a les pretensions municipals. Inadmissió del recurs de cassació contra la STSJC que va desestimar íntegrament el recurs contenciós
07.03.2019 JCA 13 Contenciós -- TRIBUTARI. Liquidació Impost increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana Favorable a les pretensions municipals. Desestima  el recurs
05.03.2019 TSJC Contenciós CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC. Modificació plec condicions que regeix la concessió demanial "Les Palmeres", imposició cànon (acord Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2010) Favorable a les pretensions municipals. Desestima íntegrament el recurs
01.03.2019 JCA 3 Contenciós Informes de serveis socials en relació a situacions de risc d'exclusió residencial de determinades unitats familiars Favorable a les pretensions municipals. Desestima íntegrament el recurs
21.02.2019 JCA 14 Contenciós -- MULTES DE TRÀNSIT Favorable a les pretensions municipals. Desestima íntegrament el recurs
13.02.2019

JCA 2

 

Contenciós -- URBANISME. Acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Terrassa de 07 de juny de 2013 d'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del subsector 1 del Pla de millora PM-FR001 Franja Nord. Favorable a les pretensions municipals. Desestima el recurs.
31.01.2019

JCA 14

 

Contenciós -- URBANISME - EXPROPIACIONS. Desestimació escrit advertiment previ a la petició d'inici del procediment d'expropiació per ministeri de la llei (acord Ple 27.04.2017) Desfavorable a les pretensions municipals. Estima el recurs.
28.01.2019

JCA 4

 

Contenciós TRIBUTARI. Liquidació Impost increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per import de 6.601 euros i 660 euros de recàrrec Favorable a les pretensions municipals. Desestima el recurs.
22.01.2019

JCA 14

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució 25 gener 2017 que inadment reclamació patrimonial  presentada per policia local  amb motiu d'accident de tràfic que qualifica de laboral 644.886,78 euros Favorable  a les pretensions municipals. Desestima el recurs..
17.01.2019

TSJC

 

Contenciós TRIBUTARI. Liquidacions Impost increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per imports de 6.955,92 euros, 32.040,79 euros, 52.371,58 euros, 61.754,18 euros i 109.148,31 euros (Iniciatives Can Colomer) Favorable a les pretensions municipals. Desestima el recurs.
03.12.2018

JCA 15

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució que desestima reclamació patrimonial. Caiguda via publica. Quantia reclamada 22.673,39 euros Desfavorable parcialment a les pretensions municipals. Determina concurrència de culpes i fixa indemnització en 11.336,70 euors
08.11.2018 JCA 12 Contenciós --- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució 18 d'octubre 2017, que desestima reclamació patrimonial per lesions a la via pública (defecte embornal).  Quantia reclamada 21.000 euros Desfavorable a les pretensions municipals. Estima parcialment el recurs i condemna a abonar indemnització de  6.568 euros.

 

24.10.2018

JS 1 Terrassa

 

Social ---

FUNCIÓ PÚBLICA. Resolució de 21 de juny de 2018, que determina el cessament en la prestació de serveis d'una funcionària interina temporal com a educadora social

Favorable a les pretensions municipals. Declara la falta de competència jurisdiccional del jutjat social per entendre que correspon a l'ordre contenciós administratiu
15.10.2018

JCA 14

 

Contenciós TRIBUTARI. Desestimació d'anul·lació de rebuts de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponents als anys 2009 a 2016 Favorable a les pretensions municipals
09.10.2018

JCA 1

 

Contenciós RECAPTACIÓ. Declaració de responsabilitat solidària com a conseqüència d'actuació culposa i negligent de Terrassasports 2001 SL sobre la totalitat del deute reclamat a la fundació privada esportiva Terrassa FC Favorable a les pretensions municipals
02.10.2018

JCA 1

 

Contenciós TRIBUTARI. Liquidació impost plusvàlua d'import 33.009,57 euros. Favorable a les pretensions municipals
25.09.2018

JCA 6

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució 20 d'octubre de 2017 que desestima reclamació patrimonial. Caiguda via publica circulant en bicicleta. Quantia reclamada 2.826,40 euros. Favorable a les pretensions municipals. Desestima el recurs.
25.09.2018

JCA 6

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució 16 juny 2016 que desestima reclamació patrimonial. Caiguda via publica. Desfavorable parcialment a les pretensions municipals. Obliga a satisfer 55 euros d'indemnització.
13.09.2018

JCA 4

 

Contenciós TRIBUTARI. Liquidació impost plusvàlua d'import 75.446,99 euros. Favorable a les pretensions municipals
19.07.2018

TSJC

 

Contenciós URBANISME, l'acord  adoptat per la Junta de Govern de l'Ajuntament de Terrassa el dia 20 de març de 2015 en què, s'aprovava definitivament la substitució de la modalitat d'execució del sistema d'actuació de reparcel·lació prevista pel mitjà de compensació al vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i al Pla de Millora Urbana de Remodelació del Sector PM-SEU095, Avinguda Santa Eulàlia, pel de cooperació Favorable a les pretensions municipals
26.06.2018

JCA 6

 

Contenciós --- Multes circul·lació vehicles Desfavorable a les pretensions municipals
22.06.2018

JCA 12

 

Contenciós FUNCIÓ PÚBLICA. Cessament nomenament interí per exclusió en borsa de substitucions Desfavorable a les pretensions municipals
20.06.2018

TSJC

 

Contenciós OBRA PÚBLICA - LLERES. Manca d'actuacions de manteniment i conservació de les infraestructures hidràuliques ubicades a les lleres Palau i Torrent de Vallparadís per part de l'ACA Favorable a les pretensions municipals
15.06.2018

JCA 1

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució 1683/2017 que desestima reclamació patrimonial. Caiguda al Centre Cívic Alcalde Morera Favorable a les pretensions municipals
11.06.2018

JCA 13

 

Contenciós URBANÍSTIC-TRIBUTARI. Resolució 3181/2013, de liquidació de 2 quotes 2012 i 2013 d'acord amb conveni signat amb el Club de golf el Prat, d'imports de 40.000 euros cadascuna Desfavorable a les pretensions municipals
08.06.2018

TSJC

 

Contenciós CONTRACTUAL. Acord municipal de desistiment del procediment d'adjudicació contracte concessió servei públic transport col·lectiu urbà de viatgers Favorable a les pretensions municipals
07.06.2018

JCA 16

 

Contenciós TRIBUTARI. Liquidació de l'Impost de béns immobles Favorable a les pretensions municipals
06.06.2018

TSJC

 

Contenciós CONTRACTUAL. Acords de Ple 01.12.2016 que declara: extinció, concessió, pròrroga projecte reversió béns i drets. Favorable a les pretensions municipals. Desestima apel·lació contra desestimació suspensió cautelar
23.05.2018

JCA 11

 

Contenciós Multes circul·lació vechicles Favorable a les pretensions municipals
12.04.2018

JCA 14

 

Contenciós TRIBUTARI. Liquidació de l'impost de plusvàlua Desfavorable a les pretensions municipals
04.04.2018

JCA 11

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Desestimació reclamació patrimonial. Caiguda carrer del Dr. Ullés, 37 Favorable a les pretensions municipals
04.04.2018

JCA 11

 

Contenciós Multes circul·lació vehicles Favorable a les pretensions municipals
23.03.2018

JCA 9

 

Contenciós INSTITUCIONAL. Acord del Ple municipal de data 23.07.2015, d'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) La sentència estima el recurs i revoca l'acord d'adhesió.
21.03.2018

JCA 1

 

Contenciós TRIBUTARI. Resolució del Tinent d'Alcalde de Serveis Generals de 08.04.2016 que desestima recurs de reposició contra liquidacions d'IBI Favorable a les pretensions municipals
20.03.2018

TSJC

 

Contenciós CONTRACTUAL. Acords del Ple 01.12.2016 que declara: extinció, concessió, pròrroga, projecte reversió béns i drets. Favorable a les pretensions municipals. Desestima apel·lació contra desestimació suspensió cautelar
19.03.2018

JCA 15

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució 16.03.2015 desestimant reclamació patrimonial. Caiguda en el moment d'accés a rampa de persones amb discapacitat 38.253,65 euros Favorable a les pretensions municipals
16.03.2018

JCA 16

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució desestimant reclamació patrimonial. Danys per pilona produïts el 13.07.2015. Reclamació de 3.065,69 euros Favorable a les pretensions municipals
07.03.2018

JCA 16

 

Contenciós URBANISME. Resolució del 20.01.2012 que desestimà recurs d'alçada contra acord de la Junta de Govern de 21.10.2011 que acordà el cobrament per via d'apremi de les quotes urbanístiques del Pla Parcial de Can Colomer - Torrent Mitger, i també contra les liquidacions efectuades. Favorable a les pretensions municipals
06.03.2018

JCA 14

 

Contenciós TRIBUTARI. Contra autoliquidacions Plusvàlua Desfavorable a les pretensions municipals
28.02.2018

TSJC

 

Contenciós URBANISME. El recurs impugna l'acord de la Junta de Govern de 24.05.2013, en expedient de protecció de legalitat urbanística per unes obres executades sense llicència (fusteria d'alumini al carrer del Nord) Favorable a les pretensions municipals
27.02.2018

Instrucció 2

 

Penal ACCIÓ POPULAR. Denúncia efectuada per l'ajuntament amb motiu de presumptes delictes d'odi i discriminció (sermons justificant agressions físiques a la dona per part del seu marit) Aute d'arxiu de diligències i determina el sobreseïment provisional
26.02.2018

TSJC

 

Contenciós URBANISME. Acords de l'Assemblea General de la Junta de Compensació del Pla Parcial de Can Colomer - Torrent Mitger Favorable a les pretensions municipals
22.02.2018

TSJC

 

Contenciós --- PENAL. Denúncia efectuada per l'ajuntament amb motiu de presumpte delicte continuat de malversació de cabdals públics (benzina vehicle propi) La sentència confirma en apel·lació la que es dictà en data 7.10.2016, que comdemnava
22.02.2018

TSJC

 

Contenciós TRIBUTARI. Liquidacions tributàries de 26.02.2014 en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses operadores i explotadores dels sectors d'aigua, electricitat, telecomunicacions i hidrocarburs (taxa 2012) La sentència en apel·lació modifica el criteri que havia seguit fins ara el TSJC a partir de les darreres sentències dictades pel TS, i estima el recurs presentat per l'ajuntament contra sentència de 19.01.2015. Conseqüentment considera l'actuació de l'ajuntament ajustada a dret i confirma els actes reconeguts de liquidació per import de 84.100,73 euros.
22.02.2018

TSJC

Contenciós URBANISME. Acord de l'Agència de Residus de Catalunya per la què es declarava sòl contaminat la finca del carrer Gasòmetre i la responsabilitat solidària de GAS NATURAL La sentència anul·la la resolució impugnada pel que fa referència a la declaració de responsabilitat solidària de l'actora
12.01.2018

JCA 12

Contenciós FUNCIÓ PÚBLICA. Resolució de 05.12.2016 de recurs contra la reassignació de torn de treball a empleat municipal Favorable a les pretensions municipals.
10.01.2018

JCA 16

Contenciós TRIBUTARI, contra liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys 262.270,78 euros Favorable a les pretensions municipals.
09.01.2018

JCA 13

Contenciós TRIBUTARI. Liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general. Primer trimestre 2016: 19.326,20 euros Desfavorable a les pretensions municipals.
22.12.2017

JCA 4

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts amb motiu caiguda a la via pública. Import de la indemnització reclamada 2.695 euros Favorable a les pretensions municipals.
21.12.2017

TSJC

Contenciós TRIBUTARI, contra liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys, 262.270,78 euros Desfavorable a les pretensions municipals. Desestima recurs d'apel·lació contra sentència JCA 10 de data 07.07.2017
20.12.2017

TSJC

Contenciós EXPROPIACIÓ URBANISME. Reclamació de quantitat en concepte d'expropiació d'una finca emplaçada al carrer Sant Cosme, 168, que l'Ajuntament ja havia expropiat els seus legítims titulars Parcialment favorable a les pretensions municipals.
12.12.2017

JCA 1

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts amb motiu caiguda a la via pública. Import de la indemnització reclamada 24.627,57 euros Favorable a les pretensions municipals.
12.12.2017

TSJC

Contenciós Sentència de 3 de novembre de 2014 que desestima recurs contenciós interposat contra la resolució del Director ACA, de 19.04.2013, desestimant requeriment municipal d'actuació de neteja i altres en lleres. Desfavorable a les pretensions municipals.
21.11.2017

TSJC

Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 359/2013 Desfavorable a les pretensions municipals (desestima recurs d'apel·lació contra sentència JCA 7, de 28.12.2015. que fou desfavorable)
26.10.2017

JCA 4

Contenciós TRIBUTARI, contra resolució que desestima el recurs de reposició contra la desestimació de l'escrit de rectificació i devolució d'ingressos indeguts de les autoliquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys, 19.971, 83 euros Desfavorable a les pretensions municipals.
29.09.2017

JCA 17

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts amb motiu caiguda a la via pública. Import de la indemnització reclamada 3.192,86 euros Favorable a les pretensions municipals.
28.09.2017

JCA 6

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts amb motiu caiguda a la via pública. Import de la indemnització reclamada 2.050 euros Favorable a les pretensions municipals.
27.09.2017

JCA 3

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts amb motiu caiguda a la via pública. Import  de la indemnització reclamada 13.554 euros Favorable a les pretensions municipals.
19.09.2017

JCA 16

Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 386/2013 Desfavorable a les pretensions municipals.
04.09.2017

TSJC

Contenciós Llicència d'activitats. Denegació llicència d'activitats La Torreca Desfavorable a les pretensions municipals en recurs d'apel·lació a sentència de 08.05.2015 que havia estat favorable.
01.09.2017

JCA 6

Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 111/2013 Desfavorable a les pretensions municipals.
31.07.2017

Jutjat

1a. Instància

Civil Contra l'Ajuntament, en reclamació de la quantitat de 326.048,25 euros per haver vulnerat el seu dret a l'honor com a conseqüència de la interposició de la querella criminal per l'assumpte de la venda dels LOFTS com a habitatges Favorable a les pretensions municipals.
31.07.2017 JCA 15 Contenciós -- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts amb motiu caiguda a la via pública. Import de la indemnització reclamada 16.569,58 euros Favorable a les pretensions municipals.
13.07.2017 JCA 11 Contenciós ACTIVITATS. Denegació llicència d'activitats pistes de padel Favorable a les pretensions municipals.
12.07.2017 JCA 12 Contenciós

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts amb motiu de ventades i caiguda mur AEG. Quantia 4.114 euros.

Favorable a les pretensions municipals.
07.07.2017 JCA 10 Contenciós TRIBUTARI. Liquidació de l'impost de plusvàlua Desfavorable a les pretensions municipals.
06.07.2017 JCA 6 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts a la via pública. Quantitat reclamada 19.713,67 euros Favorable a les pretensions municipals.
06.07.2017 JCA 10 Contenciós -- FUNCIÓ PÚBLICA. La desestimació de reclamacions d'incloure en la retribució de les vacances, la mitjana actual de tots els complements que perceben anualment. Desfavorable a les pretensions municipals.
30.06.2017 TSJC Contenciós TRIBUTARI. Aprovació Ordenança Fiscal 3.39 reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, de l'any 2015. Favorable a les pretensions municipals.
26.06.2017 TSJC Contenciós TRIBUTARI. Liquidació taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general. Desfavorable a les pretensions municipals.
21.06.2017 TSJC Contenciós TRIBUTARI. Ordenança fiscal 3.22 reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses operadores o explotadores dels sectors d'aigua, electricitat, telecomunicacions i hidrocarburs, que va ser vigent durant l'any 2016 Favorable a les pretensions municipals.
20.06.2017 JCA 13 Contenciós MEDI AMBIENT. La no acceptació de la resolució unilateral pretesa pel Real Club de Golf del Prat, del Conveni marc per a la gestió de terrenys de cessió municipal , de data 26 d'abril de 2005 Favorable a les pretensions municipals.
20.06.2017 JCA 14 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incomplimnet de la funció social HADI 27/2013 Favorable a les pretensions municipals.
15.06.2017 JCA 6 Contenciós MULTES DE TRÀNSIT. Imposició sanció per infracció normes circulació Desfavorable a les pretensions municipals.
15.06.2017 TSJC Contenciós TRIBUTARI. Liquidació en concepte de taxa per aprofitament especial del sol, vol i subsòl de la via pública Desfavorable a les pretensions municipals.
14.06.2017 JCA 14 Contenciós TRIBUTARI. Liquidació en concepte de taxa per aprofitament especial del sol, vol i subsòl de la via pública Desfavorable a les pretensions municipals.
14.06.2017 Instrucció 1 Penal Amenaces i coaccions a empleats públics Favorable a les pretensions municipals.
14.06.2017 JCA 1 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 28/2013 Desfavorable a les pretensions municipals.
09.06.2017 JCA 2 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts a la via pública. Quantitat reclamada 21.694,36 Favorable a les pretensions municipals.
19.05.2017 JCA 17 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 436/2013 Favorable a les pretensions municipals.
11.05.2017 JCA 4 Contenciós MULTES DE TRÀNSIT. Imposició sanció per excés de velocitat Desfavorable a les pretensions municipals.
29.04.2017 JCA 12 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts en vehicle. Quantitat reclamada 14.321,58 euros. Favorable a les pretensions municipals.
25.04.2017 JCA 7 Contenciós MULTES DE TRÀNSIT . Imposició sanció per infringir senyal de circulació prohibida. Favorable a les pretensions municipals.
18.04.2017 JCA 9 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 123/2013 Favorable a les pretensions municipals.
18.04.2017 JCA 17 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 26/2013 Favorable a les pretensions municipals.
13.04.2017 JCA 14 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts en vehicle. Quantitat reclamada 866,30 euros. Favorable a les pretensions municipals.
28.03.2017 JCA 14 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 102/2013. Favorable a les pretensions municipals.
23.03.2017 JCA 11 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts en vehicle. Quantitat reclamada 21.210,68 euros. Desfavorable parcialment a les pretensions municipals. Reconeix el dret a indemnitzar al recurrent en la suma de 7.070,23 euros.
21.03.2017 JCA 13 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 84/2013. Favorable a les pretensions municipals.
20.03.2017 JCA 13 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 101/2013 Favorable a les pretensions municipals.
17.03.2017 JCA 13 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 392/2013. Favorable a les pretensions municipals.
16.03.2017 JCA 5 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 435/2013. Favorable a les pretensions municipals.
15.03.2017 JCA 10 Contenciós RECAPTACIÓ. Embargaments de béns.. Favorable a les pretensions municipals.
02.03.2017 JCA 6 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts en vehicle. Quantitat reclamada 13.569,29 euros.. Favorable a les pretensions municipals.
01.03.2017 JCA 9 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 40/2013 Favorable a les pretensions municipals.
28.02.2017 JCA 4 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts a la via pública. Quantitat reclamada 8.636,17 euros. Favorable a les pretensions municipals.
24.02.2017 JCA 3 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 34/2013. Favorable a les pretensions municipals.
20.02.2017 JCA 9 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts en vehicle. Quantitat reclamada 39.798,99 euros. Favorable a les pretensions municipals.
14.02.2017 JCA 11 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 440/2013 Favorable a les pretensions municipals.
14.02.2017 JCA 11 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 20/2013 Favorable a les pretensions municipals.
13.02.2017 JCA 16 Contenciós EXPROPIACIÓ URBANISME. Reclamació de quantitat d'1.151.953,53 euros en concepte d'expropiació d'una finca emplaçada al Parc de Vallparadís i que l'Ajuntament ja havia expropiat als seus legítims titulars. Favorable a les pretensions municipals.
08.02.2017 JCA 1 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 415/2013 Desfavorable a les pretensions municipals.
02.02.2017 JCA 5 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 434/2013 Favorable a les pretensions municipals.
02.02.2017 JCA 12 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 54/2013 Favorable a les pretensions municipals.
02.02.2017 JCA 5 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 38/2013 Favorable a les pretensions municipals.
26.01.2017 JCA 8 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 55/2013 Favorable a les pretensions municipals.
26.01.2017 JCA 8 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 41/2013 Favorable a les pretensions municipals.
24.01.2017 TSJC Contenciós TRIBUTARI. Liquidació de la taxa per l'aprofitament especial del domini a favor d'empreses explotadores dels sectors d'aigua, electricitat, telecomunicacions i hidrocarburs. Desfavorable a les pretensions municipals.
20.01.2017 JCA 17 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts a la via pública. Quantia reclamada  549,24 euros. Desfavorable a les pretensions municipals.
20.01.2017 JCA 1 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social Desfavorable a les pretensions municipals.
13.01.2017 JCA 1 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social Desfavorable a les pretensions municipals.
12.01.2017 JCA 7 Contenciós TRIBUTARI. Liquidació en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis (telefonía móbil) Desfavorable a les pretensions municipals.
10.01.2017 JCA 15 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social Desfavorable a les pretensions municipals.
09.01.2017 JCA 12 Contenciós PROTECCIÓ DE LA SALUT. Resolució imposició sanció 500 euros per infracció normativa tinença gossos perillosos Desfavorable a les pretensions municipals.
04.01.2017 JCA 3 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social (HADI 68/2013) Favorable a les pretensions municipals.
04.01.2017 JCA 3 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social (HADI 108/2013) Favorable a les pretensions municipals.
           

 

Consultar les Resolucions judicials dictades del 2011 al 2016

Recurs interposat contra desestimació de reclamació patrimonial per un import de 4.846,21 euros

 

Recurs interposat contra la desestimació per la  reclamació de responsabilitat patrimonial per un import de 3.730,21 euros

 

Com et podem ajudar?