Resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament de Terrassa

Gabinet de Direcció i Coordinació Jurídica
 

En compliment del que es preveu a l'apartat h) de l'article 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquesta pàgina trobareu la relació de resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament de Terrassa, que han estat dictades des de l'any 2011 pel Tribunal Suprem (TS), pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'Audiència Nacional (AN), l'Audiència Provincial de Catalunya (APC), JCA (Jutjats contenciós-administratiu), JP (Jutjat Penal), JS (Jutjat Social), Jutjat 1a Instància i JI (Jutjat Instrucció).

També conté l'accés a la versió informàtica dels textos de les sentències que poden tenir rellevància pública, i que s'ofereix amb una finalitat exclusivament informativa.

 

Data darrera actualització : 30 de desembre de 2019

Propera actualització prevista : 30 de juny de 2020

 

Data Òrgan Jurisdicció Text Acte recorregut i/o tipus d'assumpte Resultat i efectes
05.12.2019 JCA 5 Contenciós Recurs interposat contra els fets ocorreguts el dia 2 d'octubre de 2017 en relació als danys soferts per un conductor d'una motocicleta al carrer del Vall, pel que es reclama a l'Ajuntament la quantia de 526,10 euros Desfavorable a l'Ajuntament. La resolució judicial estableix una concurrència de culpes entre l'Administració i l'actor, distribuint les culpes en un 80% a l'Ajuntament i un 20% al recurrent, condemnant a l'Ajuntament a indemnitzar al recurrent en 420 euros més els interessos legals corresponents 
29.11.2019 JCA 12 Contenciós Recurs interposat contra la Resolució de 24 de maig de 2018, en relació als danys soferts per la recurrent que reclamava una indemnització de 19.732,40 euros. Els danys soferts varen ser produïts per la seva caiguda a l'entrebancar-se al carrer Cremat Favorable a l'Ajuntament. La resolució judicial declara que el punt de la caiguda era perfectament visible per a les persones usuàries de la via .
28.11.2019 JCA 2 Contenciós Recurs interposat contra la resolució d'11 de desembre de 2017 en relació als danys soferts pel recurrent que reclamava una indemnització de 16.424,47 euros. Els danys soferts varen ser produïts per la seva caiguda a la via pública a l'entrebancar-se al carrer Favorable a l'Ajuntament. La resolució judicial declara que no queda provada la mecànica de l'accident i per tant es desconeix la causa que la motiva.
24.10.2019 TSJC Contenciós Recurs interposat contra la resolució de 5 de setembre de 2015 per la què es va desestimar el recurs de reposició interposat contra les liquidacions tributàries per import de 80.586,05 euros, relatives a l'impost de plusvalua amb ocasió de venda de finques al C. Baldrich i C. Prim Desfavorable a l'Ajuntament.  Seguint els criteris establerts pel TS les finques varen ser transmeses a l'any 2012 per un valor inferior al de la seva adquisició els anys 2005 i 2006, pel que es desestima el recurs interposat
17.10.2019 JCA 16 Contenciós Recurs interposat contra la resolució de 7 de març de 2016, per la què es va desestimar una reclamació patrimonial per la quantia de 7.980,92 euros per la caiguda en motocicleta a la via pública Favorable a l'Ajuntament ja que es desestimen les pretensions de l'actor a l'entendre la resolució que la caiguda es va deure a la falta de pericia del conductor per una execució incorrecta d'una maniobra de la motocicleta
07.10.2019 JCA 15 Contenciós Recurs interposat contra la resolució administrativa de 03.12.2018 en relació als danys soferts per una caiguda a la via pública, sol·licitant una indemnització de 7.577,70 euros Favorable a l'Ajuntament ja que desestima el recurs interposat. La sentència declara no haver quedat provada la mecànica de l'accident sofert per la part recurrent
26.06.2019 TSJC Contenciós Recurs interposat contra la resolució de Serveis Generals del 14.12.2016 pel que es declara la responsabilitat solidària de TerrassaSports 2001 per les obligacions tributàries de la Fundació Privada Esportiva Terrassa FC Favorable a l'Ajuntament ja que es desestima el recurs d'apel·lació interposat i es declara la responsabilitat solidària sobre els deutes de la Fundació Privada Esportiva Terrassa FC en relació als seus deutes de lloguers vençuts i no satisfets. 
07.05.2019 TS Contenciós TRIBUTARI. Referència Recurs de casació interposat per l'Ajuntament de Terrassa contra la sentència del TSJC de data 30 d'octubre 2017, relatiu a la liquidació de l'Impost sobre l'increment del valors del terrenys, de 80.586 euros Favorable a les pretensions municipals. Ordena que el TSJC dicti una nova sentència en el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament contra sentència de 07.10.2016 dictada pel JCA 10
02.05.2019 JCA 16 Contenciós TRIBUTARI. Resolució de 30 de juny de 2016 per la què s'acorda desestimar el recurs de reposició contra la sol·licitud de rectificació de l'autoliquidació de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys Favorable a les pretensions municipals. Desestima  el recurs en considerar provat l'increment de la compravenda
30.04.2019 JCA 14 Contenciós -- TRIBUTARI. Liquidació complementària de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys dictada per l'Ajuntament en data 18 de gener de 2018, Decret 647/2018 Desfavorable a les pretensions municipals. Estima  el recurs en considerar provat el decrement de la compravenda
30.04.2019 JCA 12 Contenciós TRIBUTARI. Liquidació de l'Impost sobre l'increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana  Desfavorable a les pretensions municipals. Desestima  el recurs
12.04.2019 JCA 16 Contenciós Multes de trànsit Favorable a les pretensions municipals. Desestima  el recurs
10.04.2019 JCA 2 Contenciós -- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució 5871/17 i 1635/18. Danys per caiguda al carrer Ricard Wagner, 139 Favorable a les pretensions municipals. Desestima  el recurs
05.04.2019 JCA 9 Contenciós CONTRACTUAL. Acords de Ple 01.12.2016 que declara: extinció concessió, pròrroga, projecte reversió béns i drets. Servei subministrament aigua. Desfavorable a les pretensions municipals. 
21.03.2019

J1a instància

Civil -- PATRIMONI MUNICIPAL. Reclamació de l'Ajuntament per danys en un bé de titularitat municipal (semàfor i fitó) Desfavorable a les pretensions municipals. 
14.03.2019 TS Contenciós Acord municipal de desistiment del procediment d'adjudicació contracte de cessió servei públic transport col·lectiu urbà de viatgers Favorable a les pretensions municipals. Inadmissió del recurs de cassació contra la STSJC que va desestimar íntegrament el recurs contenciós
07.03.2019 JCA 13 Contenciós -- TRIBUTARI. Liquidació Impost increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana Favorable a les pretensions municipals. Desestima  el recurs
05.03.2019 TSJC Contenciós CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC. Modificació plec condicions que regeix la concessió demanial "Les Palmeres", imposició cànon (acord Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2010) Favorable a les pretensions municipals. Desestima íntegrament el recurs
01.03.2019 JCA 3 Contenciós Informes de serveis socials en relació a situacions de risc d'exclusió residencial de determinades unitats familiars Favorable a les pretensions municipals. Desestima íntegrament el recurs
21.02.2019 JCA 14 Contenciós -- MULTES DE TRÀNSIT Favorable a les pretensions municipals. Desestima íntegrament el recurs
13.02.2019

JCA 2

 

Contenciós -- URBANISME. Acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Terrassa de 07 de juny de 2013 d'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del subsector 1 del Pla de millora PM-FR001 Franja Nord. Favorable a les pretensions municipals. Desestima el recurs.
31.01.2019

JCA 14

 

Contenciós -- URBANISME - EXPROPIACIONS. Desestimació escrit advertiment previ a la petició d'inici del procediment d'expropiació per ministeri de la llei (acord Ple 27.04.2017) Desfavorable a les pretensions municipals. Estima el recurs.
28.01.2019

JCA 4

 

Contenciós TRIBUTARI. Liquidació Impost increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per import de 6.601 euros i 660 euros de recàrrec Favorable a les pretensions municipals. Desestima el recurs.
22.01.2019

JCA 14

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució 25 gener 2017 que inadment reclamació patrimonial  presentada per policia local  amb motiu d'accident de tràfic que qualifica de laboral 644.886,78 euros Favorable  a les pretensions municipals. Desestima el recurs..
17.01.2019

TSJC

 

Contenciós TRIBUTARI. Liquidacions Impost increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per imports de 6.955,92 euros, 32.040,79 euros, 52.371,58 euros, 61.754,18 euros i 109.148,31 euros (Iniciatives Can Colomer) Favorable a les pretensions municipals. Desestima el recurs.
03.12.2018

JCA 15

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució que desestima reclamació patrimonial. Caiguda via publica. Quantia reclamada 22.673,39 euros Desfavorable parcialment a les pretensions municipals. Determina concurrència de culpes i fixa indemnització en 11.336,70 euors
08.11.2018 JCA 12 Contenciós --- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució 18 d'octubre 2017, que desestima reclamació patrimonial per lesions a la via pública (defecte embornal).  Quantia reclamada 21.000 euros Desfavorable a les pretensions municipals. Estima parcialment el recurs i condemna a abonar indemnització de  6.568 euros.

 

24.10.2018

JS 1 Terrassa

 

Social ---

FUNCIÓ PÚBLICA. Resolució de 21 de juny de 2018, que determina el cessament en la prestació de serveis d'una funcionària interina temporal com a educadora social

Favorable a les pretensions municipals. Declara la falta de competència jurisdiccional del jutjat social per entendre que correspon a l'ordre contenciós administratiu
15.10.2018

JCA 14

 

Contenciós TRIBUTARI. Desestimació d'anul·lació de rebuts de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponents als anys 2009 a 2016 Favorable a les pretensions municipals
09.10.2018

JCA 1

 

Contenciós RECAPTACIÓ. Declaració de responsabilitat solidària com a conseqüència d'actuació culposa i negligent de Terrassasports 2001 SL sobre la totalitat del deute reclamat a la fundació privada esportiva Terrassa FC Favorable a les pretensions municipals
02.10.2018

JCA 1

 

Contenciós TRIBUTARI. Liquidació impost plusvàlua d'import 33.009,57 euros. Favorable a les pretensions municipals
25.09.2018

JCA 6

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució 20 d'octubre de 2017 que desestima reclamació patrimonial. Caiguda via publica circulant en bicicleta. Quantia reclamada 2.826,40 euros. Favorable a les pretensions municipals. Desestima el recurs.
25.09.2018

JCA 6

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució 16 juny 2016 que desestima reclamació patrimonial. Caiguda via publica. Desfavorable parcialment a les pretensions municipals. Obliga a satisfer 55 euros d'indemnització.
13.09.2018

JCA 4

 

Contenciós TRIBUTARI. Liquidació impost plusvàlua d'import 75.446,99 euros. Favorable a les pretensions municipals
19.07.2018

TSJC

 

Contenciós URBANISME, l'acord  adoptat per la Junta de Govern de l'Ajuntament de Terrassa el dia 20 de març de 2015 en què, s'aprovava definitivament la substitució de la modalitat d'execució del sistema d'actuació de reparcel·lació prevista pel mitjà de compensació al vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i al Pla de Millora Urbana de Remodelació del Sector PM-SEU095, Avinguda Santa Eulàlia, pel de cooperació Favorable a les pretensions municipals
26.06.2018

JCA 6

 

Contenciós --- Multes circul·lació vehicles Desfavorable a les pretensions municipals
22.06.2018

JCA 12

 

Contenciós FUNCIÓ PÚBLICA. Cessament nomenament interí per exclusió en borsa de substitucions Desfavorable a les pretensions municipals
20.06.2018

TSJC

 

Contenciós OBRA PÚBLICA - LLERES. Manca d'actuacions de manteniment i conservació de les infraestructures hidràuliques ubicades a les lleres Palau i Torrent de Vallparadís per part de l'ACA Favorable a les pretensions municipals
15.06.2018

JCA 1

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució 1683/2017 que desestima reclamació patrimonial. Caiguda al Centre Cívic Alcalde Morera Favorable a les pretensions municipals
11.06.2018

JCA 13

 

Contenciós URBANÍSTIC-TRIBUTARI. Resolució 3181/2013, de liquidació de 2 quotes 2012 i 2013 d'acord amb conveni signat amb el Club de golf el Prat, d'imports de 40.000 euros cadascuna Desfavorable a les pretensions municipals
08.06.2018

TSJC

 

Contenciós CONTRACTUAL. Acord municipal de desistiment del procediment d'adjudicació contracte concessió servei públic transport col·lectiu urbà de viatgers Favorable a les pretensions municipals
07.06.2018

JCA 16

 

Contenciós TRIBUTARI. Liquidació de l'Impost de béns immobles Favorable a les pretensions municipals
06.06.2018

TSJC

 

Contenciós CONTRACTUAL. Acords de Ple 01.12.2016 que declara: extinció, concessió, pròrroga projecte reversió béns i drets. Favorable a les pretensions municipals. Desestima apel·lació contra desestimació suspensió cautelar
23.05.2018

JCA 11

 

Contenciós Multes circul·lació vechicles Favorable a les pretensions municipals
12.04.2018

JCA 14

 

Contenciós TRIBUTARI. Liquidació de l'impost de plusvàlua Desfavorable a les pretensions municipals
04.04.2018

JCA 11

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Desestimació reclamació patrimonial. Caiguda carrer del Dr. Ullés, 37 Favorable a les pretensions municipals
04.04.2018

JCA 11

 

Contenciós Multes circul·lació vehicles Favorable a les pretensions municipals
23.03.2018

JCA 9

 

Contenciós INSTITUCIONAL. Acord del Ple municipal de data 23.07.2015, d'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) La sentència estima el recurs i revoca l'acord d'adhesió.
21.03.2018

JCA 1

 

Contenciós TRIBUTARI. Resolució del Tinent d'Alcalde de Serveis Generals de 08.04.2016 que desestima recurs de reposició contra liquidacions d'IBI Favorable a les pretensions municipals
20.03.2018

TSJC

 

Contenciós CONTRACTUAL. Acords del Ple 01.12.2016 que declara: extinció, concessió, pròrroga, projecte reversió béns i drets. Favorable a les pretensions municipals. Desestima apel·lació contra desestimació suspensió cautelar
19.03.2018

JCA 15

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució 16.03.2015 desestimant reclamació patrimonial. Caiguda en el moment d'accés a rampa de persones amb discapacitat 38.253,65 euros Favorable a les pretensions municipals
16.03.2018

JCA 16

 

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució desestimant reclamació patrimonial. Danys per pilona produïts el 13.07.2015. Reclamació de 3.065,69 euros Favorable a les pretensions municipals
07.03.2018

JCA 16

 

Contenciós URBANISME. Resolució del 20.01.2012 que desestimà recurs d'alçada contra acord de la Junta de Govern de 21.10.2011 que acordà el cobrament per via d'apremi de les quotes urbanístiques del Pla Parcial de Can Colomer - Torrent Mitger, i també contra les liquidacions efectuades. Favorable a les pretensions municipals
06.03.2018

JCA 14

 

Contenciós TRIBUTARI. Contra autoliquidacions Plusvàlua Desfavorable a les pretensions municipals
28.02.2018

TSJC

 

Contenciós URBANISME. El recurs impugna l'acord de la Junta de Govern de 24.05.2013, en expedient de protecció de legalitat urbanística per unes obres executades sense llicència (fusteria d'alumini al carrer del Nord) Favorable a les pretensions municipals
27.02.2018

Instrucció 2

 

Penal ACCIÓ POPULAR. Denúncia efectuada per l'ajuntament amb motiu de presumptes delictes d'odi i discriminció (sermons justificant agressions físiques a la dona per part del seu marit) Aute d'arxiu de diligències i determina el sobreseïment provisional
26.02.2018

TSJC

 

Contenciós URBANISME. Acords de l'Assemblea General de la Junta de Compensació del Pla Parcial de Can Colomer - Torrent Mitger Favorable a les pretensions municipals
22.02.2018

TSJC

 

Contenciós --- PENAL. Denúncia efectuada per l'ajuntament amb motiu de presumpte delicte continuat de malversació de cabdals públics (benzina vehicle propi) La sentència confirma en apel·lació la que es dictà en data 7.10.2016, que comdemnava
22.02.2018

TSJC

 

Contenciós TRIBUTARI. Liquidacions tributàries de 26.02.2014 en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses operadores i explotadores dels sectors d'aigua, electricitat, telecomunicacions i hidrocarburs (taxa 2012) La sentència en apel·lació modifica el criteri que havia seguit fins ara el TSJC a partir de les darreres sentències dictades pel TS, i estima el recurs presentat per l'ajuntament contra sentència de 19.01.2015. Conseqüentment considera l'actuació de l'ajuntament ajustada a dret i confirma els actes reconeguts de liquidació per import de 84.100,73 euros.
22.02.2018

TSJC

Contenciós URBANISME. Acord de l'Agència de Residus de Catalunya per la què es declarava sòl contaminat la finca del carrer Gasòmetre i la responsabilitat solidària de GAS NATURAL La sentència anul·la la resolució impugnada pel que fa referència a la declaració de responsabilitat solidària de l'actora
12.01.2018

JCA 12

Contenciós FUNCIÓ PÚBLICA. Resolució de 05.12.2016 de recurs contra la reassignació de torn de treball a empleat municipal Favorable a les pretensions municipals.
10.01.2018

JCA 16

Contenciós TRIBUTARI, contra liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys 262.270,78 euros Favorable a les pretensions municipals.
09.01.2018

JCA 13

Contenciós TRIBUTARI. Liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general. Primer trimestre 2016: 19.326,20 euros Desfavorable a les pretensions municipals.
22.12.2017

JCA 4

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts amb motiu caiguda a la via pública. Import de la indemnització reclamada 2.695 euros Favorable a les pretensions municipals.
21.12.2017

TSJC

Contenciós TRIBUTARI, contra liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys, 262.270,78 euros Desfavorable a les pretensions municipals. Desestima recurs d'apel·lació contra sentència JCA 10 de data 07.07.2017
20.12.2017

TSJC

Contenciós EXPROPIACIÓ URBANISME. Reclamació de quantitat en concepte d'expropiació d'una finca emplaçada al carrer Sant Cosme, 168, que l'Ajuntament ja havia expropiat els seus legítims titulars Parcialment favorable a les pretensions municipals.
12.12.2017

JCA 1

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts amb motiu caiguda a la via pública. Import de la indemnització reclamada 24.627,57 euros Favorable a les pretensions municipals.
12.12.2017

TSJC

Contenciós Sentència de 3 de novembre de 2014 que desestima recurs contenciós interposat contra la resolució del Director ACA, de 19.04.2013, desestimant requeriment municipal d'actuació de neteja i altres en lleres. Desfavorable a les pretensions municipals.
21.11.2017

TSJC

Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 359/2013 Desfavorable a les pretensions municipals (desestima recurs d'apel·lació contra sentència JCA 7, de 28.12.2015. que fou desfavorable)
26.10.2017

JCA 4

Contenciós TRIBUTARI, contra resolució que desestima el recurs de reposició contra la desestimació de l'escrit de rectificació i devolució d'ingressos indeguts de les autoliquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys, 19.971, 83 euros Desfavorable a les pretensions municipals.
29.09.2017

JCA 17

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts amb motiu caiguda a la via pública. Import de la indemnització reclamada 3.192,86 euros Favorable a les pretensions municipals.
28.09.2017

JCA 6

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts amb motiu caiguda a la via pública. Import de la indemnització reclamada 2.050 euros Favorable a les pretensions municipals.
27.09.2017

JCA 3

Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts amb motiu caiguda a la via pública. Import  de la indemnització reclamada 13.554 euros Favorable a les pretensions municipals.
19.09.2017

JCA 16

Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 386/2013 Desfavorable a les pretensions municipals.
04.09.2017

TSJC

Contenciós Llicència d'activitats. Denegació llicència d'activitats La Torreca Desfavorable a les pretensions municipals en recurs d'apel·lació a sentència de 08.05.2015 que havia estat favorable.
01.09.2017

JCA 6

Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 111/2013 Desfavorable a les pretensions municipals.
31.07.2017

Jutjat

1a. Instància

Civil Contra l'Ajuntament, en reclamació de la quantitat de 326.048,25 euros per haver vulnerat el seu dret a l'honor com a conseqüència de la interposició de la querella criminal per l'assumpte de la venda dels LOFTS com a habitatges Favorable a les pretensions municipals.
31.07.2017 JCA 15 Contenciós -- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts amb motiu caiguda a la via pública. Import de la indemnització reclamada 16.569,58 euros Favorable a les pretensions municipals.
13.07.2017 JCA 11 Contenciós ACTIVITATS. Denegació llicència d'activitats pistes de padel Favorable a les pretensions municipals.
12.07.2017 JCA 12 Contenciós

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts amb motiu de ventades i caiguda mur AEG. Quantia 4.114 euros.

Favorable a les pretensions municipals.
07.07.2017 JCA 10 Contenciós TRIBUTARI. Liquidació de l'impost de plusvàlua Desfavorable a les pretensions municipals.
06.07.2017 JCA 6 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts a la via pública. Quantitat reclamada 19.713,67 euros Favorable a les pretensions municipals.
06.07.2017 JCA 10 Contenciós -- FUNCIÓ PÚBLICA. La desestimació de reclamacions d'incloure en la retribució de les vacances, la mitjana actual de tots els complements que perceben anualment. Desfavorable a les pretensions municipals.
30.06.2017 TSJC Contenciós TRIBUTARI. Aprovació Ordenança Fiscal 3.39 reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, de l'any 2015. Favorable a les pretensions municipals.
26.06.2017 TSJC Contenciós TRIBUTARI. Liquidació taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general. Desfavorable a les pretensions municipals.
21.06.2017 TSJC Contenciós TRIBUTARI. Ordenança fiscal 3.22 reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses operadores o explotadores dels sectors d'aigua, electricitat, telecomunicacions i hidrocarburs, que va ser vigent durant l'any 2016 Favorable a les pretensions municipals.
20.06.2017 JCA 13 Contenciós MEDI AMBIENT. La no acceptació de la resolució unilateral pretesa pel Real Club de Golf del Prat, del Conveni marc per a la gestió de terrenys de cessió municipal , de data 26 d'abril de 2005 Favorable a les pretensions municipals.
20.06.2017 JCA 14 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incomplimnet de la funció social HADI 27/2013 Favorable a les pretensions municipals.
15.06.2017 JCA 6 Contenciós MULTES DE TRÀNSIT. Imposició sanció per infracció normes circulació Desfavorable a les pretensions municipals.
15.06.2017 TSJC Contenciós TRIBUTARI. Liquidació en concepte de taxa per aprofitament especial del sol, vol i subsòl de la via pública Desfavorable a les pretensions municipals.
14.06.2017 JCA 14 Contenciós TRIBUTARI. Liquidació en concepte de taxa per aprofitament especial del sol, vol i subsòl de la via pública Desfavorable a les pretensions municipals.
14.06.2017 Instrucció 1 Penal Amenaces i coaccions a empleats públics Favorable a les pretensions municipals.
14.06.2017 JCA 1 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 28/2013 Desfavorable a les pretensions municipals.
09.06.2017 JCA 2 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts a la via pública. Quantitat reclamada 21.694,36 Favorable a les pretensions municipals.
19.05.2017 JCA 17 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 436/2013 Favorable a les pretensions municipals.
11.05.2017 JCA 4 Contenciós MULTES DE TRÀNSIT. Imposició sanció per excés de velocitat Desfavorable a les pretensions municipals.
29.04.2017 JCA 12 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts en vehicle. Quantitat reclamada 14.321,58 euros. Favorable a les pretensions municipals.
25.04.2017 JCA 7 Contenciós MULTES DE TRÀNSIT . Imposició sanció per infringir senyal de circulació prohibida. Favorable a les pretensions municipals.
18.04.2017 JCA 9 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 123/2013 Favorable a les pretensions municipals.
18.04.2017 JCA 17 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 26/2013 Favorable a les pretensions municipals.
13.04.2017 JCA 14 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts en vehicle. Quantitat reclamada 866,30 euros. Favorable a les pretensions municipals.
28.03.2017 JCA 14 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 102/2013. Favorable a les pretensions municipals.
23.03.2017 JCA 11 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts en vehicle. Quantitat reclamada 21.210,68 euros. Desfavorable parcialment a les pretensions municipals. Reconeix el dret a indemnitzar al recurrent en la suma de 7.070,23 euros.
21.03.2017 JCA 13 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 84/2013. Favorable a les pretensions municipals.
20.03.2017 JCA 13 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 101/2013 Favorable a les pretensions municipals.
17.03.2017 JCA 13 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 392/2013. Favorable a les pretensions municipals.
16.03.2017 JCA 5 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 435/2013. Favorable a les pretensions municipals.
15.03.2017 JCA 10 Contenciós RECAPTACIÓ. Embargaments de béns.. Favorable a les pretensions municipals.
02.03.2017 JCA 6 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts en vehicle. Quantitat reclamada 13.569,29 euros.. Favorable a les pretensions municipals.
01.03.2017 JCA 9 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 40/2013 Favorable a les pretensions municipals.
28.02.2017 JCA 4 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts a la via pública. Quantitat reclamada 8.636,17 euros. Favorable a les pretensions municipals.
24.02.2017 JCA 3 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 34/2013. Favorable a les pretensions municipals.
20.02.2017 JCA 9 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts en vehicle. Quantitat reclamada 39.798,99 euros. Favorable a les pretensions municipals.
14.02.2017 JCA 11 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 440/2013 Favorable a les pretensions municipals.
14.02.2017 JCA 11 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 20/2013 Favorable a les pretensions municipals.
13.02.2017 JCA 16 Contenciós EXPROPIACIÓ URBANISME. Reclamació de quantitat d'1.151.953,53 euros en concepte d'expropiació d'una finca emplaçada al Parc de Vallparadís i que l'Ajuntament ja havia expropiat als seus legítims titulars. Favorable a les pretensions municipals.
08.02.2017 JCA 1 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 415/2013 Desfavorable a les pretensions municipals.
02.02.2017 JCA 5 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 434/2013 Favorable a les pretensions municipals.
02.02.2017 JCA 12 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 54/2013 Favorable a les pretensions municipals.
02.02.2017 JCA 5 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 38/2013 Favorable a les pretensions municipals.
26.01.2017 JCA 8 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 55/2013 Favorable a les pretensions municipals.
26.01.2017 JCA 8 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 41/2013 Favorable a les pretensions municipals.
24.01.2017 TSJC Contenciós TRIBUTARI. Liquidació de la taxa per l'aprofitament especial del domini a favor d'empreses explotadores dels sectors d'aigua, electricitat, telecomunicacions i hidrocarburs. Desfavorable a les pretensions municipals.
20.01.2017 JCA 17 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per danys soferts a la via pública. Quantia reclamada  549,24 euros. Desfavorable a les pretensions municipals.
20.01.2017 JCA 1 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social Desfavorable a les pretensions municipals.
13.01.2017 JCA 1 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social Desfavorable a les pretensions municipals.
12.01.2017 JCA 7 Contenciós TRIBUTARI. Liquidació en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis (telefonía móbil) Desfavorable a les pretensions municipals.
10.01.2017 JCA 15 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social Desfavorable a les pretensions municipals.
09.01.2017 JCA 12 Contenciós PROTECCIÓ DE LA SALUT. Resolució imposició sanció 500 euros per infracció normativa tinença gossos perillosos Desfavorable a les pretensions municipals.
04.01.2017 JCA 3 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social (HADI 68/2013) Favorable a les pretensions municipals.
04.01.2017 JCA 3 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social (HADI 108/2013) Favorable a les pretensions municipals.
28.12.2016 TSJC Contenciós TRIBUTARI. Liquidació en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores dels sectors d'aigua, electricitat, telecomunicació i hidrocarburs Desfavorable a les pretensions municipals.
22.12.2016 JCA 8 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social  Favorable a les pretensions municipals.
19.12.2016 JCA 16 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. HADI 358/2013 Favorable a les pretensions municipals.
16.12.2016 TSJC Contenciós URBANISME. Acords de la Junta de Compensació del Pla Parcial Can Colomer Torrent Mitger. Recurs d'apel•lació davant TSJC Favorable a les pretensions municipals.
14.12.2016 TSJC Contenciós TRIBUTARI. Liquidació tributs. Recurs d'apel•lació davant el TSJC Favorable a les pretensions municipals.
07.12.2016 JCA 16 Contenciós TRIBUTARI. Liquidació tributs. Responsabilitat solidària Favorable a les pretensions municipals.
09.12.2016 JCA 15 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social  Desfavorable a les pretensions municipals.
17.11.2016 JCA 14 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social  Favorable a les pretensions municipals.
10.11.2016 JCA 6 Contenciós Multes de Trànsit Desfavorable a les pretensions municipals.
04.11.2016 JCA 10 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social (HADI 423/2013) Favorable a les pretensions municipals.
04.11.2016 JCA  10 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social (HADI 99/2013) Favorable a les pretensions municipals.
03.11.2016 JCA 7 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social (HADI 445/2013) Desfavorable a les pretensions municipals.
03.11.2016 JCA 7 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social (HADI 48/2013) Desfavorable a les pretensions municipals.
03.11.2016 TSJC Contenciós TRIBUTARI. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general per als exercicis 2009 i 2010 Desfavorable a les pretensions municipals.
31.10.2016 JCA 14 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social Favorable a les pretensions municipals.
17.10.2016 Jutjat Instrucció Penal RECLAMACIÓ de l'Ajuntament per danys al patrimoni municipal Favorable a les pretensions municipals.
13.10.2016 JCA 7 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social Desfavorable a les pretensions municipals.
05.10.2016 JCA 11 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per anormal funcionament d'una pilona. Quantitat reclamada 921 euros Desfavorable a les pretensions municipals.
05.10.2016 AP Penal L'Ajuntament exerceix l'acusació particular considerant l'existència d'apropiació indeguda mitjançant utilització de targeta benzina per part d'un empleat municipal Favorable a les pretensions municipals.
03.10.2016 JCA 5 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social Favorable a les pretensions municipals.
30.09.2016 JCA 1 Contenciós TRIBUTARI. Liquidació Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, sol·licitud de devolució de 4.654,92 euros de la quota Favorable a les pretensions municipals.
29.09.2016 Jutjat Instrucció Penal Actuació d'agents de la policia municipal Favorable a les pretensions municipals.
28.09.2016 Jutjat Instrucció Penal Morts produïdes per la caiguda mur Ctra. Castellar / Avgda. Jaume I. Ventades 9 de desembre de 2014 Favorable a les pretensions municipals.
26.09.2016 TSJC Social Denegació Incapacitat Permanent amb motiu d'accident de treball Favorable a les pretensions municipals.
23.09.2016    TSJC Social Conflicte col·lectiu amb motiu de reclamació de plusos en pagues extres Desfavorable a les pretensions municipals.
20.09.2016 JCA 14 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social Favorable a les pretensions municipals.
08.09.2016 JCA 6 Contenciós CORE 24/2014. Desestimació presumpta  per silenci administratiu  de la sol·licitud de revisió d'ofici de l'Operació Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació del Polígon Desfavorable a les pretensions municipals.
08.09.2016 JCA 14 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social Favorable a les pretensions municipals.
27.07.2016 JCA 3 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social Favorable a les pretensions municipals.
26.07.2016 JCA  3 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. Sentència favorable a les pretensions municipals.
20.07.2016 JCA  14 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. Sentència favorable a les pretensions municipals.
04.07.2016 JCA 1 Contenciós Requeriment perquè l'administració hidràulica , ACA, actuï en el manteniment i conservació de les infraestructures hidràuliques ubicades en les lleres del municipi, i conseqüentment dels seus murs Desfavorable a les pretensions de l'Ajuntament.
27.06.2016 JCA  3 Contenciós URBANISME. CORE 226/13: Resolució de la Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori núm. 2332, de data 7 de març de 2013, que desestimava íntegrament les al·legacions presentades per Tacra SL, i requerint Telefónica Móviles España SA i a Tacra SL, per a que en un mes enderroquin les obres executades a la finca del C/ Josep Tapiolas, 120, que són il·legalitzables, consistents en la instal·lació d'una base de telefonia mòbil i d'un màstil. Sentència favorable a les pretensions municipals. 
10.06.2016 JCA  16 Contenciós TRIBUTARI. Liquidació d'Impost de Plus Valua. Sentència favorable a les pretensions municipals.
09.06.2016 JCA  8 Contenciós CIRCULACIÓ VEHICLES. Imposició multa per infracció trànsit. Sentència favorable a les pretensions municipals.
06.06.2016 JCA  11 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. Sentència favorable a les pretensions municipals. 
03.06.2016 JCA  13 Contenciós URBANISME. Acords adoptats per la Junta de Compensació del Pla Parcial Can Colomer - Torrent Mitger en data 6 de març de 2013 Sentència favorable a les pretensions municipals. 
01.06.2016 JCA  8 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social. Sentència favorable a les pretensions municipals. 
31.05.2016 Instrucció 4 Penal --- ORDRE PÚBLIC. Actuació agents de la policia municipal. Sentència favorable a les pretensions municipals.
31.05.2016 JCA  2 Contenciós TRIBUTARI. Liquidació ICIO. Es reclamava la devolució de liquidació efectuada per import de 39.453,00 euros Sentència favorable a les pretensions municipals. 
27.05.2016 TS Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució Municipal que desestima la reclamació d'indemnització. La sentència desestima recurs de cassació interposat contra STSJC favorable a les pretensions municipals Favorable a les pretensions municipals.
10.05.2016 JCA 10 Contenciós --- TRIBUTARI. Diligència d'embargament. Sentència favorable a les pretensions municipals.
09.05.2016 Instrucció 3 Penal --- Actuació contra treballador/a municipal en centre cívic.. Sentència desfavorable a les pretensions municipals.
06.05.2016 TS Contenciós URBANISME. Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 15 d'abril de 2011, recorregut per l'Ajuntament de Terrassa  en relació a  expropiació finca al carrer del Roser. STSJC 21.07.2014 favorable a l'Ajuntament Sentència favorable a les pretensions municipals. 
04.05.2016 JCA  13 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per caiguda a la via pública. Quantitat reclamada 11.186,96 euros Sentència pàrcialment contrària a les pretensions municipals. Comdemna a l'Ajuntament a abonar 3.964,28
29.04.2016 JCA  12 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per caiguda a la via pública. Quantitat reclamada 14.321,58 euros Sentència favorable a les pretensions municipals. 
28.04.2016 JCA  8 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per caiguda a la via pública. Quantitat reclamada 2.864,87 euros Sentència pàrcialment contrària a les pretensions municipals. Obliga a l'Ajuntament a imdemnitzar en 374,50 euros (en concepte d'IVA)
18.04.2016 JCA  2 Contenciós TRIBUTARI. Liquidació impost plusvàlua, per import de 2.607,58 euros Sentència favorable a les pretensions municipals.
12.04.2016 JCA  4 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per caiguda a la via pública. Quantitat reclamada 12.391,38 euros Sentència pàrcialment contrària a les pretensions municipals. Comdemna a l'Ajuntament a abonar 5.856,48
06.04.2016 JCA  5 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social Sentència favorable a les pretensions municipals. 
06.04.2016 TSJC Contenciós

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació amb motiu del pagament de taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (telefonia mòbil). Import reclamat 412.184,16 euros.

Sentència JCA 8 de 16.07.2015 favorable a l'Ajuntament

Sentència favorable a les pretensions municipals.
31.03.2016 TSJC Contenciós

DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Acords de 16.07.2010 d'extinció dels drets de concessió sobre l'Estadi Olímpic Municipal de Futbol.

Sentència 10.04.2012 JCA 3, favorable a l'Ajuntmanent

Sentència favorable a les pretensions municipals.
17.03.2016 TSJC Contenciós

URBANISME. Acords adoptats per la Junta de Compensació del Pla Parcial Can Colomer-Torrent Mitger en data 22 de març de 2012.

Sentència 12.03.2014 JCA 3, favorable a l'Ajuntament

Sentència favorable a les pretensions municipals.
14.03.2016 JCA  11 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per caiguda a la via pública. Quantitat reclamada 6.483,51euros Sentència favorable a les pretensions municipals.
10.03.2016 JCA  7 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per caiguda a la via pública. Quantitat reclamada 28.984,92euros Sentència favorable a les pretensions municipals.
09.03.2016 JCA  9 Contenciós CIRCULACIÓ VEHICLES. Imposició multa de 900,00 euros per infracció Sentència favorable a les pretensions municipals.
07.03.2016 JCA  15 Contenciós HABITATGES DESOCUPATS. Requeriment d'ocupació d'habitatge un cop detectada la utilització anòmala i incompliment de la funció social Sentència contrària a les pretensions municipals.
29.02.2016 JCA  11 Contenciós TRIBUTARI. Liquidació IBI 1a fracció exercici 2014, per import de 2.682,60 euros Sentència favorable a les pretensions municipals.
25.02.2016 TSJC Contenciós

URBANISME. Desestimació de sol·licitud de pagament de 105.714,90 euros, corresponent al preu just de finca ubicada al C/Roser, determinat pel Jurat d'Expropiació de Catalunya  per resolució de 15 d'abril de 2011.

Sentència JCA 11, de 15.12.2014 favorable a l'Ajuntament

Sentència favorable parcialment a les pretensions municipals.

Declara admissible el recurs contenciós interposat però el desestima.

23.02.2016 JCA  10 Contenciós CIRCULACIÓ VEHICLES. Imposició multa de 400,00 euros per infracció Sentència favorable a les pretensions municipals.
19.02.2016 JCA  2 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per caiguda a la via pública. Quantitat reclamada 1.724,48 euros Sentència favorable a les pretensions municipals.
18.02.2016 JCA  7 Contenciós PROTECCIÓ DE LA SALUT, sanció per portar gos perillós deslligat i sense morrió. Sentència parcialment favorable a les pretensions municipals. Manté la sanció però redueix l'import de 500 a 300 euros.
16.02.2016 JCA  9 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per caiguda a la via pública. Quantitat reclamada 1.724,48 euros Sentència favorable a les pretensions municipals.
16.02.2016 TSJC 141 Contenciós

FUNCIÓ PÚBLICA. Procés selectiu per a cobrir lloc de treball de Director de Serveis de Tecnologia i Sistemes de la Informació.

Sentència de 15.05.2015 JCA 13, favorable a l'Ajuntament

Sentència favorable a les pretensions municipals.
15.02.2016 JCA  17 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per caiguda motocicleta a la via pública. Quantitat reclamada 1.182,00 euros Sentència contrària a les pretensions municipals.
11.02.2016 JCA  7 Contenciós CORE 1371/2015. HADI 727/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social. Sentència que estima parcialment el recurs interposat.
10.02.2016 JCA  17 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per caiguda a la via pública. Quantitat reclamada 35.672,00 euros Sentència favorable a les pretensions municipals.
08.02.2016 JCA  11 Contenciós Expedient HADI 384/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social. Sentència favorable a les pretensions municipals.
08.02.2016 JCA  11_T Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per caiguda a la via pública. Quantitat reclamada 12.382,33 euros Sentència favorable a les pretensions municipals.
08.02.2016 JCA  11_P Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per caiguda a la via pública. Quantitat reclamada 23.870,73 euros Sentència favorable a les pretensions municipals.
02.02.2016 1a Instància 22 Civil RECLAMACIÓ de l'Ajuntament per danys als mobiliari urbà. Semàfor 1.606,54 euros. Contrària a les pretensions municipals.
01.02.2016 JCA 2 Contenciós CORE 4671/2014. HADI 76/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social. Resolució núm. 5917 de data 25 de juny de 2014. Sentència Declara finalització procés per pèrdua sobrevinguda de l'objecte processal, confirma multa coercitiva imposada per l'Ajuntament.
29.01.2016 JCA 1 Contenciós Multes circulació vehicles. Estacionar plaça discapacitats en aparcament de centre comercial privat. Sentència desfavorable als interessos municipals.
25.01.2016 Instrucció 4 Penal -- L'Ajuntament denúncia per delicte lleu de maltracte d'obra realitzat per una ciutadana contra empleada d'Egarvia. Sentència favorable a les pretensions municipals.
25.01.2016 JCA 15 Contenciós Responsabilitat patrimonial. Desestimació reclamació patrimonial. Sentència favorable a les pretensions de l'Ajuntament.
20.01.2016 JCA 9 Contenciós CORE 568/2014. HADI 166/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social. Resolució núm 3393 de data 03 d'abril del 2014. Sentència favorable als interessos municipals
20.01.2016 APC Civil -- Demanda contra la Societat Municipal d'Habitatge amb motiu de reclamació de quantitat. Sentència parcialment favorable als interessos municipals.
14.01.2016 JCA 6 Contenciós Expedient d'execució subsidiària incoat per la retirada de terres contaminades al carrer Gasòmetre. Sentència favorable a les pretensions municipals.
14.01.2016 JCA 9 Contenciós HADI 86/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social. Sentència favorable a les pretensions municipals.
13.01.2016 JCA 17 Contenciós Multes circulació vehicle. Sentència desfavorable a les pretensions municipals.
13.01.2016 JCA 17 Contenciós CORE 151/2015. HADI 360/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social. Sentència favorable als interessos municipals.
11.01.2016 JCA 3 Contenciós CORE 178/2015. HADI 364/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social. Jutjat 3 contenciós administratiu. Sentència 11.01.2016 favorable als interessos municipals
04.01.2016 JCA 3 Contenciós Tributari. IBI característiques especials. Sentència favorable Ajuntament
30.12.2015 Instrucció 3 Penal -- Acusació particular delicte lleu: danys i furt. Mobiliari municipal. Pilones i reixes Sentència favorable a les pretensions municipals.
23.12.2015 JCA 12 Contenciós Reclamació patrimonial Sentència desfavorable a les pretensions municipals. Indemnització.
17.12.2015 JCA 8 Contenciós CORE 472/2014. HADI 65/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social. Resolució núm. 6029 de data 25 de juny de 2014. Sentència favorable Ajuntament.
14.12.2015 JCA 7 Contenciós -- Multes circulació vehicle. Es declara finalitzat procediment per satisfacció extraprocessal.
14.12.2015 JCA 9 Contenciós Multes circulació vehicles Sentència favorable a les pretensions de l'Ajuntament..
10.12.2015 JCA 6 Contenciós Reclamació danys policia local i autonòmica. Sentència favorable a les pretensions de l'Ajuntament.
10.12.2015 JCA 9 Contenciós CORE 137/2015. HADI 734/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social. Sentència favorable a l'Ajuntament.
09.12.2015 JCA 3 Contenciós CORE 468/2014. HADI 391/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social. Resolució nº 5911 de data 25 de juny de 2014. Sentència favorable interessos municipals.
09.12.2015 JCA 4 Contenciós

Tributari. Taxa utilització privativa o aprofitament especial

Sentència desfavorable per a les pretensions de l'Ajuntament
07.12.2015 AN Contenciós

Reclamació de quantitat. Recurs resolució requeriment reintegrament subvenció.

Sentència desfavorable a les pretensions de l'Ajuntament.
03.12.2015 TSJC Contenciós

Tributari. ICIO

Sentència en apel·lació favorable a les pretensions municipals
02.12.2015 Instància 7 Civil -- Verbal: reclamació quantitat per danys mobiliari urbà Finalització procediment per acord transaccional.
30.11.2015 JCA  9 Contenciós RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Resolució municipal que desestima la reclamació d'indemnització per caiguda a la via pública. Quantitat reclamada 4.616,27 euros Favorable a les pretensions municipals.
27.11.2015 JCA 15 Contenciós --

Responsabilitat patrimonial. Desestimació reclamació patrimonial.

Sentència favorable interessos municipals.
17.11.2015 Instància Civil --

Verbal: Reclamació quantitat. Danys patrimoni municipal

Sentència desfavorable a les pretensions de l'Ajuntament.
12.11.2015 TSJC Contenciós

Tributari. Taxa ocupació domini públic

Sentència desfavorable per a l'Ajuntament
04.11.2015 JCA 16 Contenciós Responsabilitat patrimonial: Caiguda en vorera. Sentència determina concurrència de culpes, condemna a l'Ajuntament a pagar una part.
03.11.2015 Instrucció 4 Penal -- Sobre una falta de lesions imputada a agents de la policia municipal.

Sentència absolució agents.

03.11.2015 TSJC Contenciós --
CORE 356/2011. l'expedient de protecció de la legalitat urbanística als baixos de la finca, el qual s'accedeix pel Carrer Vinyals,31.

 

Sentència en apel·lació favorable als interessos municipals.
28.10.2015 JCA 14 Contenciós

Tributari. Taxa utilització privativa o aprofitament especial

Sentència desfavorable als interessos municipals.
23.10.2015 Instància 7 Civil --

Verbal: reclamació quantitat per danys fanal poliesportiu Can Jofresa.

Decretada la finalització procés, amb motiu de satisfacció extraprocessal de la pretensió.
20.10.2015 JCA 13 Contenciós

CORE 147/2015. HADI 507/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social.

Sentència favorable interessos municipals
15.10.2015 JCA 15 Contenciós

CORE 4683/2014. HADI 106/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social . Resolució nº 5915 de data 25.06.14

Sentència desfavorable interessos municipals.
07.10.2015 JCA 17 Contenciós

CORE 467/2014. HADI 385/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social.

Sentència favorable interessos municipals.
15.10.2015 Instància 1 Civil --

Verbal: Reclamació quantitat. Danys patrimoni municipal

Sentència desfavorable a les pretensions municipals.
14.10.2015 Instrucció 3 Penal --

Danys vehicles policies. Responsabilitat civil derivada de delicte.

Sentència favorable a l'Ajuntament
14.10.2015 JCA 9 Contenciós -- CORE 471/2014. HADI 86/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social. Resolució núm. 6028 de 25 de juny de 2014. Sentència favorable interessos municipals
07.10.2015 Instrucció 3 Penal --

Acusació particular amb motiu de falta lesions imprudents a treballadora piscina.

Sentència favorable Ajuntament.
07.10.2015 TSJC Social --

Acomiadament com a treballadora de la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, SA


Sentència en apel·lació, favorable a l'Ajuntament .
28.09.2015 JCA 7 Contenciós CORE 4722/2014. HADI 380/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social. Resolució núm. 3394 de data 03 d'abril de 2014. Sentència favorable interessos municipals.
28.09.2015 JCA 14 Contenciós --

 

CORE 189/13: Acord de la Junta de Govern de 22 de febrer de 2013, desestimant recurs alçada contra determinats acords adoptats en assemblea general de la Junta de Compensació del Pla Parcial PP-CC002 Can Colomer-Torrent Mitger.

 

Sentència favorable als interessos municipals.
22.09.2015 Instrucció 1 Penal -- Acusació particular delicte lleu: danys i furt a mobiliari urbà. Pilones fixes. Sentència favorable Ajuntament.
21.09.2015 JCA 8 Contenciós

Responsabilitat patrimonial escossells Raval Montserrat.

Sentència favorable als interessos municipals
21.09.2015 JCA 8 Contenciós Reclamació de quantitat en concepte d'interessos en concepte de demora en el pagament de serveis. Sentència favorable als interessos municipals.
17.09.2015 Instrucció 4 Penal -- Defensa penal agents policia municipal. Amenaces i coaccions. Sentència absolució agents.
17.09.2015 JCA 1 Contenciós -- CORE 295/13: Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2013. Retirada obres efectuades. Sentència favorable als interessos municipals.
16.09.2015 JCA 9 Contenciós Responsabilitat patrimonial : embussos baixos comunitat. Sentència favorable als interessos municipals.
15.09.2015 JCA 4 Contenciós CORE 439/09. Acord de la Junta de Govern Local de data 19-06-09 d'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació per compensació bàsica corresponent al Polígon d'actuació i del Pla de Millora Urbana PM0COR001, Vapor Cortés. Es recorre contra la valoració econòmica de determinats locals. Desfavorable a les pretensions municipals.
14.09.2015 JCA 13 Contenciós -- Entrada a domicili. Situació insalubritat. Aute autoritzant a l'Ajuntament.
02.09.2015 JCA 17 Contenciós -- CORE: 477/13: Ordre neteja de la parcel·la cita en el carrer del Mas Bellver. Sentència favorable als interessos municipals
31.07.2015 JCA 12 Contenciós CORE 475/2014. HADI 98/2013 .s recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social. Resolució núm. 6023 de 25 de juny de 2014. Sentència favorable als interessos municipals.
16.07.2015 JCA 8 Contenciós

Reclamació patrimonial. Devolució de la quantitat abonada per utilització domini públic.

Sentència favorable als interesssos municpals.
16.07.2015 TSJC Contenciós --

Tributari. Taxa aprofitament especial domini públic telefonia

STSJC desfavorable Ajuntament.
15.07.2015 JCA 10 Contenciós CORE 4721/2014. HADI 384/2013. Es recorre el requeriment d'ocupació de l'habitatge un cop detectada la utilització anòmala d'habitatge i incompliment de la funció social. Resolució núm. 5913 de data 25 de juny de 2014 . Sentència favorable a l'Ajuntament.
02.07.2015 JCA 5 Contenciós CORE 245/12: acords adoptats en l'Assemblea General de la Junta de Compensació del Pla Parcial PP-CCO001, Can Colomer-Torrent Mitger, celebrada en data 24 de novembre de 2011. Sentència favorable Ajuntament.
01.07.2015 JCA 16 Contenciós --

Responsabilitat patrimonial: caiguda Mercadal Martí Huma

Sentència favorable Ajuntament.
25.06.2015 TSJC Contenciós --

Tributari: liquidació tributs. Taxa telefonia mòbil

Sentència desfavorable per a l'Ajuntament.
19.06.2015 JCA 12 Contenciós --

Multes circulació vehicles. Circulació prohibida

Sentència favorable Ajuntament.
15.06.2015 JCA 14 Contenciós --

Multes circulació vehicles. Excés velocitat

Desestimació     de la recurrent.
09.06.2015 TSJC Contenciós L'aprovació pel Ple municipal de l'Ordenança de Bases per a la Convivència Democràtica a la Ciutat. Interlocutòria favorable a les pretensions de l'Ajuntament, que declara la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu interposat.
09.06.2015 Instància 2 Civil --

Verbal: reclamació quantitat. Danys patrimoni municipal

Sentència desfavorable pretensió Ajuntament.
04.06.2015 Instància 4 Civil -- Verbal: reclamació quantitat. Danys patrimoni municipal Es dóna per acabat el procés en haver-se efectuat el pagament de l'import reclamat, en favor de l'Ajuntament.
04.06.2015 JCA 5 Contenciós --

Multes circulació vehicles. Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil

Sentència favorable Ajuntament.
02.06.2015 JP 2 Penal --

Acusació particular: agressió policia municipal

Sentència favorable Ajuntament.
27.05.2015 TSJC Contencios Acord de desestimació de recurs de reposició interposat contra la liquidació de l'IBI Característiques especials de l'exercici 2012 de l'Ajuntament de Terrassa. Sentència favorable a les pretensions municipals.
22.05.2015 Instància 2 Civil --

Verbal: reclamació quantitat. Danys mobiliari urbà

Sentència parcialment favorable Ajuntament
22.05.2015 TSJC Contenciós

TRIBUTARI. Liquidació IBI exercici 2012 autopista Terrassa-Manresa Autema.

Sentència 4.11.2013 JCA 17 favorable a l'Ajuntament

Favorable a les pretensions municipals
21.05.2015 JCA Contenciós --

Multes circulació vehicles

Sentència favorable Ajuntament
18.05.2015 JCA 2 Contenciós

Concessió administrativa. Modificació plec Les Palmeres, imposició cànon

Sentència favorable a les pretensions municipals.
15.05.2015 JCA 13 Contenciós --

Funció Pública. Procés selecció Director Serveis Tecnologia

Sentència favorable als interessos municipals.
13.05.2015 JCA 17 Contenciós

CORE 518/12: Resolució núm. 10403 de desestimació de retorn d'aval dipositat en garantia d'obres d'urbanització: Modificació puntual Pla General d'Ordenació 1983 del Complex Segle XXI.

Sentència favorable a l'Ajuntament.
08.05.2015 JCA 9 Contenciós --

Llicència d'Activitats. Denegació llicència activitats La Torreca

Sentència favorable a l'Ajuntament.
07.05.2015 TSJC Contenciós --

Tributari: liquidació tributs

IBI de característiques especials

Sentència favorable Ajuntament.
05.05.2015 JCA 16 Contenciós --

Sancionador: Medi Ambient AMMA 171/2010

Declarada finalització per desestimació del recurrent.
30.04.2015 TSJC Contenciós

Tributari. Taxa ocupació domini públic. Ordenança fiscal telefonia.

Sentència contrària en gran part a les pretensions municipals.
24.04.2015 1a Instància Civil -- Reclamació municipal a un particular amb motiu de danys al patrimoni municipal. Contrària a les pretensions municipals. La sentència desestima la demanda de l'Ajuntament en considerar que havia operat la prescripció en l'acció.
24.04.2015 Instància Civil -- Verbal: reclamació quantitat. Danys patrimoni municipal Sentència contrària als interessos municipals. (prescripció)
20.04.2015 JCA 1 Contenciós --

CORE 347/13: requeriment de reparació de la rasa.

Sentència contrària als interessos municipals.
14.04.2015 JCA 5 Contenciós

Requerir reobrir l'aparcament subterrani de les Torres del Parc del Nord del què és concessionària.

Sentència favorable als interessos municipals.
09.04.2015 JCA Contenciós

Tributari. IAE

Sentència favorable als interessos municipals.
02.04.2015 TSJC Contenciós -- Denegació de llicència d'activitats per aparcament de camions. La sentència del TSCJ, apel.lació, confirma la que fou dictada anteriorment pel JCA en data 26.10.2011, es favorable a les pretensions municipals, i confirma l'acte de denegació.
27.03.2015 Instància 8 Civil --

Verbal: reclamació quantitat. Danys patrimoni municipal D 160/10

Sentència favorable Ajuntament.
25.03.2015 Instància Civil --

Verbal: reclamació quantitat. Responsabilitat civil derivada d'accident.


Sentència favorable Ajuntament.
16.03.2015 1a Instància Civil -- Reclamació municipal a un particular amb motiu de danys al patrimoni municipal. Contrària a les pretensions municipals. La sentència desestima la demanda de l'Ajuntament en considerar que havia operat la prescripció en l'acció.
12.03.2015 JCA Contenciós Impugnació procediment contractació per a l'adjudicació del servei de vigilància Mercadal. Concretament la inadmissió de recurs de reposició per considerar-lo extemporani. La sentència estima parcialment el recurs contenciós administratiu i ordena que s'emeti nova resolució en la que sigui admès el recurs de reposició que fou interposat.
11.03.2015 JCA Contenciós

Multes circulació vehicles.

Favorable a les pretensions municipals.
11.03.2015 TSJC Contenciós Funció Pública: es reclama el reconeixement del dret a percebre el complement de productivitat als policies locals durant el període en pràctiques en l'acadèmia. La sentència en apel·lació dictada pel TSJC és favorable a les pretensions municipals, i declara que els agents en formació, mentre es trobin en el curs de l'Escola de Policia, no tenen dret a percebre el complement de productivitat.
06.03.2015 JCA Contenciós --

Urbanisme. Requeriment neteja terreny.

Favorable a les pretensions municipals
27.02.2015 JCA Contenciós

Tributari. Contra liquidació IBI.

Favorable a les pretensions municipals
25.02.2015 JCA Contenciós --

Reclamació de responsabilitat patrimonial.

Favorable a les pretensions municipals.
06.02.2015 JCA Contenciós

Reclamació de quantitat amb motiu de denegació de llicència ambiental per instal·lar estació base de telefonia.

Declara arxiu del recurs per entendre que ja no existeix l'objecte del procés.
05.02.2015 JCA Contenciós --

Multes circulació vehicles.

Favorable a les pretensions municipals
30.01.2015 JCA Contenciós

Tributari. Contra liquidació AE

Favorable a les pretensions municipals
28.01.2015 ARBITRATGE Arbitratge --

Reclamació de quantitat. Incompliment arrendament servei.

Sentència favorable Ajuntament
20.01.2015 JS Social --

Acomiadament improcedent Societat Habitatge

Favorable a les pretensions municipals
20.01.2015 JCA Contenciós

Reclamació  de responsabilitat patrimonial.

Favorable a les pretensions municipals
16.01.2015 1a instància Civil --

Verbal: reclamació de l'Ajuntament a particular amb motiu de danys al patrimoni municipal.

Favorable a les pretensions municipals.
14.01.2015 JCA Contenciós

Reclamació de   responsabilitat patrimonial.

Favorable a les pretensions municipals
14.01.2015 1a instància Contenciós

Reclamació de   responsabilitat patrimonial.

Estima parcialment el recurs i condemna a l'Ajuntament per concurrència de culpes.
14.01.2015 JCA Contenciós --

Reclamació de   responsabilitat patrimonial.

Favorable a les pretensions municipals
09.01.2015 TSJC Contenciós

Resolució d'aprovació definitiva modificació POUM àmbit residencial estratègica Portal Sud Terrassa

Favorable a les pretensions municipals
30.12.2014 AP Penal --

Responsabilitat civil Ajuntament. Homicidi

Absolutòria. L'acusació particular ha desistit del recurs de cassació interposat davant el Tribunal Suprem. Arxivat procediment.
23.12.2014 JCA Contenciós --

Reclamació de   responsabilitat patrimonial.

Favorable a les pretensions municipals
28.11.2014 JCA Contenciós

Tributari. Impugnació taxa domini públic i ordenança fiscal

Desfavorable per a l'Ajuntament
20.11.2014 JCA Contenciós --

Multes circulació vehicles

Favorable a les pretensions municipals
17.11.2014 JCA Contenciós --

Multes circulació vehicles. Retirada grua

Favorable a les pretensions municipals
17.11.2014 JCA Contenciós Es recorre l'acte municipal de desestimació del recurs interposat contra la liquidació de la taxa per la prestació del servei de grua. La sentència estima el recurs interposat, anul·la l'actuació administrativa en considerar que no resta suficientment acreditat a l'expedient el motiu de la retirada del vehicle.
11.11.2014 JCA Contenciós --

Tributari. Contra liquidació de plusvàlua.

Favorable a les pretensions municipals
10.11.2014 JCA Contenciós

Multes circulació.

Favorable a les pretensions municipals.
05.11.2014 1a instància Civil --

Verbal: desnonament falta de pagament. Masia Els Bellots

Favorable a les pretensions municipals
03.11.2014 JCA 5 Contenciós

Resolució del Director ACA, de 19.04.2013, desestimant requeriment municipal d'actuació de neteja i altres en lleres.

Sentència desfavorable a l'Ajuntament.
23.10.2014 JCA Contenciós

Reclamació de responsabilitat patrimonial.

Favorable a les pretensions municipals
22.10.2014 JCA Contenciós

Tributari. Taxa ocupació domini públic

Desfavorable a les pretensions municipals
09.10.2014 JCA Contenciós --

Tributari. Liquidació ICIO

Favorable a les pretensions municipals
30.09.2014 JCA Contenciós --

Reclamació de   responsabilitat patrimonial.

Favorable a les pretensions municipals
22.09.2014 Instrucció 4 Penal --

Acusació particular-Falta: Furt. Cable elèctric

Sentència favorable Ajuntament.
23.07.2014 TS Contenciós Planejament Urbanístic. Pla Millora Urbana remodelació del teixit urbà del sector de la Carretera de Rubí. Favorable a les pretensions municipals. El Tribunal declara que no procedeix el recurs de cassació i confirma la sentència, i l'acte administratiu municipal.
21.07.2014 TSJC Contenciós Expropiació urbanística. Sector Can Gonteres. Favorable a les pretensions municipals. Estima el recurs interposat per l'Ajuntament i declara la improcedència de l'expropiació instada pel particular.
17.07.2014 TS Contenciós Expropiació urbanística. Finca carrer Extremadura. Desfavorable a les pretensions municipals. Desestima el recurs de revisió i confirma la sentència del TSJC.
16.07.2014 JCA Contenciós --

Resolució del TEAC, de 13 de juny de 2013, relativa a lBI Autopista Peatge C-16 Terrassa-Manresa

Sentència de l'Audiencia Nacional favorable a Ajuntament. S'han de retrotreure actuacions per part de Cadastre.
15.07.2014 JCA Contenciós -- Tributari. Recurs contra desestimació del dret a reintegrament corresponents al pagament d'ICIO. Desfavorable a les pretensions municipals.
11.07.2014 JCA Contenciós Reclamació de   responsabilitat patrimonial. Desfavorable a les pretensions municipals
10.07.2014 JCA Contenciós Tributari. Recurs contra liquidació taxa telefonia mòbil. Desfavorable a les pretensions municipals.
27.06.2014 TSJC Contenciós Funció Pública. Denegació reingrés per no existir plaça vacant. Favorable a les pretensions municipals. Desestima el recurs d'apel·lació i confirma la sentència inicial.
25.06.2014 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
20.06.2014 TSJC Contenciós Tributari. Recurs contra liquidació taxa telefonia mòbil. Desfavorable a les pretensions municipals.
09.06.2014 1a instància Civil -- Verbal: reclamació de l'Ajuntament a particular amb motiu de danys al patrimoni municipal. Favorable a les pretensions municipals
06.06.2014 JCA Contenciós Tributari. Recurs contra liquidació taxa telefonia mòbil. Desfavorable a les pretensions municipals.
21.05.2014 JCA Contenciós Reclamació de   responsabilitat patrimonial. Favorable a les pretensions municipals
25.04.2014 JCA Contenciós --

Reclamació de responsabilitat patrimonial.

Favorable a les pretensions municipals
25.04.2014 JCA Contenciós -- Reclamació de   responsabilitat patrimonial. Favorable a les pretensions municipals
14.04.2014 JCA Contenciós --

Tributari. Taxa ocupació domini públic.

Desfavorable per a l'Ajuntament
11.04.2014 1a instància Civil -- Verbal: reclamació de l'Ajuntament a particular amb motiu de danys al patrimoni municipal. Favorable a les pretensions municipals
31.03.2014 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
31.03.2014 JCA Contenciós --

Tributari. Recurs contra liquidació IBI.

Favorable a les pretensions municipals
27.03.2014 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
25.03.2014 JCA Contenciós --

Tributari. Taxa aprofitament especial domini públic telefonia

Desfavorable per a l'Ajuntament
25.03.2014 JCA Contenciós --

Tributari. Impugnació taxa domini públic - Ordenança

Desfavorable per a l'Ajuntament
21.03.2014 TSJC Contenciós Domini Públic. Concessió solars Les Palmeres. Suspensió cautelar liquidació cànon. Favorable a les pretensions municipals. Desestima el recurs d'apel·lació del concessionari i confirma sentència inicial.
21.03.2014 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. desfavorable a les pretensions municipals.
18.03.2014 TS Penal Transports Municipals. Actes delictius Director Financer. Desfavorable parcialment a les pretensions municipals. El Tribunal cassa parcialment la sentència de l'Audiència Provincial: absol a l'acusat del delicte continuat de falsedat en document mercantil, manté la condemna de l'acusat com autor d'un delicte continuat d'apropiació indeguda.
10.03.2014 JCA Contenciós Reclamació de   responsabilitat patrimonial. Favorable a les pretensions municipals
27.02.2014 JCA Contenciós Reclamació de   responsabilitat patrimonial. Favorable a les pretensions municipals
26.02.2014 TS Contenciós Planificació urbanística. Qualificació urbanística terrenys. Desfavorable a les pretensions municipals. Desestima el recurs de cassació i manté la sentència inicial que anul·la la figura de planejament pel que respecta als terrenys afectats.
24.02.2014 JCA Contenciós -- Reclamació de   responsabilitat patrimonial. Favorable a les pretensions municipals
20.02.2014 TSJC Contenciós Tributari. Liquidacions IBI Autopistes. Liquidacions. Favorable a les pretensions municipals. Confirma la sentència inicial i desestima els recursos promoguts en front a liquidacions IBI.
12.02.2014 TSJC Contenciós Funció Pública. Pressupostos generals de l'Estat 2007 a 2009. Favorable a les pretensions municipals. La sentència desestima el recurs d'apel·lació i confirma la sentència inicial.
11.02.2014 JCA Civil --

Verbal: reclamació de l'Ajuntament a particular amb motiu de danys al patrimoni municipal.

Favorable a les pretensions municipals
11.02.2014 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Desfavorable a les pretensions municipals.
30.01.2014 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
27.01.2014 JCA Contenciós --

Funció Pública. Complements policies en pràctiques.

Favorable a les pretensions municipals
22.01.2014 JCA Contenciós --

Tributari: Liquidació Tributs. Taxa telefonia mòbil

Desfavorable per a l'Ajuntament
15.01.2014 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
07.01.2014 JCA Contenciós -- Tributari. Recurs contra liquidació IBI Favorable a les pretensions municipals.
11.12.2013 TSJC Social Funció Pública. Incapacitat permanent absoluta. Favorable a les pretensions municipals. La sentència desestima el recurs de suplicació i confirma la sentència inicial que no el declara en situació d'incapacitat permanent.
05.12.2013 TSJC Contenciós Tributari. ICIO. Abonament interessos per pagament indegut. Desfavorable a les pretensions municipals. S'estima el recurs d'apel·lació contra la sentència inicial i es condemna a l'Ajuntament a l'abonament dels interessos meritats.
04.12.2013 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
29.11.2013 TSJC Contenciós Expropiació urbanística. Desfavorable a les pretensions municipals. Es desestima el recurs d'apel·lació i confirma la sentència que indica que l'Ajuntament ha de tramitar expedient d'expropiació per ministeri llei.
27.11.2013 TSJC Contenciós Reclamació de responsabilitat patrimonial. Favorable a les pretensions municipals.
27.11.2013 TSJC Contenciós --

Reclamació de responsabilitat patrimonial.

Favorable a les pretensions municipals
21.11.2013 JCA Contenciós Reclamació de     responsabilitat patrimonial. Favorable a les pretensions municipals
04.11.2013 JCA Contenciós --

Tributari: Liquidació Tributs IBI de característiques especials.

Favorable a les pretensions municipals
30.10.2013 TSJC Contenciós Tributari.Ús privatiu domini públic. Telefonia mòbil. Suspensió liquidacions. Desfavorable a les pretensions municipals. Estima el recurs d'apel·lació i acorda suspendre l'executivitat de la liquidació sense necessitat de prestar garantia.
24.10.2013 TSJC Contenciós Tributari. Ús privatiu domini públic. Telefonia mòbil. Suspensió liquidacions. Desfavorable a les pretensions municipals. Estima el recurs d'apel·lació i acorda suspendre l'executivitat de la liquidació sense necessitat de prestar garantia.
16.10.2013 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
25.09.2013 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
25.09.2013 JCA Contenciós Desestimació llicència administrativa per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos. Favorable a les pretensions municipals
12.09.2013 AP Civil Patrimoni municipal. Societat Municipal d'Habitatge. Contracte arrendament. Favorable a les pretensions municipals. Confirma la sentència inicial i declara resolt el contracte d'arrendament i el retorn de la possessió de l'habitatge.
08.07.2013 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
27.06.2013 JCA Contenciós -- Tributari. Recurs contra desestimació del dret a reintegrament 42.698,04 euros corresponents al pagament d'ICIO. Desfavorable a les pretensions municipals.
26.06.2013 TSJC Contenciós Tributari. Liquidacions IBI Autopistes. Liquidacions. Favorable a les pretensions municipals. Confirma la sentència inicial i desestima els recursos promoguts en front a liquidacions IBI.
05.06.2013 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
05.06.2013 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
05.06.2013 JCA Contenciós -- Tributari. Recurs contra liquidació IBI Favorable a les pretensions municipals.
27.05.2013 Instrucció Faltes Denúncia de l'Ajuntament a un particular per deslluïment de béns. Favorable a les pretensions municipals
23.05.2013 JCA Contenciós -- Reclamació de   responsabilitat patrimonial. Favorable a les pretensions municipals
22.05.2013 JCA Contenciós Reclamació de   responsabilitat patrimonial. Favorable a les pretensions municipals
17.05.2013 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Desfavorable a les pretensions municipals.
13.05.2013 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
26.04.2013 JCA Contenciós -- Reclamació de   responsabilitat patrimonial. Favorable a les pretensions municipals
17.04.2013 JCA Contenciós Reclamació de   responsabilitat patrimonial. Desfavorable parcialment a les pretensions municipals
09.04.2013 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
25.03.2013 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
21.03.2013 TSJC Contenciós Tributari. Liquidacions IBI Autopistes. Mesures cautelars. Favorable a les pretensions municipals. Confirma la sentència inicial que denega la mesura cautelar consistent en suspensió de l'acte administratiu.
05.03.2013 JCA Contenciós -- Multa circulació vehicles. Favorable a les pretensions municipals.
28.02.2013 JCA Contenciós Tributari. Recurs contra la derivació d'obligacions a administrador de societat mercantil. Favorable a les pretensions municipals.
19.02.2013 JCA Contenciós Reclamació de   responsabilitat patrimonial. Desfavorable parcialment a les pretensions municipals
01.02.2013 TSJC Contenciós Tributari. Liquidacions IBI Autopistes. Liquidacions. Favorable a les pretensions municipals. Confirma la sentència inicial i desestima els recursos promoguts en front a liquidacions IBI.
10.01.2013 TSJC Contenciós Domini Públic. Concessió solars les palmeres. Suspensió cautelar liquidació cànon. Desfavorable parcialment a les pretensions municipals. Estima en part el recurs d'apel·lació del concessionari i acorda la suspensió de l'executivitat de la liquidació del cànon.
15.11.2012 TSJC Social Funció Pública. Drets fonamentals empleada municipal representant personal. Favorable a les pretensions municipals. Confirma la sentència que declarava la inexistència de vulneració de drets fonamentals.
14.11.2012 TSJC Contenciós Domini Públic. Concessió solar les palmeres. Suspensió cautelar liquidació cànon. Desfavorable parcialment a les pretensions municipals. Estima en part el recurs d'apel·lació del concessionari i acorda la suspensió de l'executivitat de la liquidació del cànon, que quedarà subordinada a la constitució de garantia.
20.09.2012 TSJC Contenciós Tributari. Ordenances plusvàlua i IBI. Favorable a les pretensions municipals. Considera ajustades a dret les ordenances fiscals.
24.05.2012 TS Contenciós Planejament urbanístic. Pla viabilitat integració i millora Riera Palau Desfavorable a les pretensions municipals en tant que desestima els motius de cassació al·legats per l'Ajuntament contra STSJC que anul·la el Pla.
15.05.2012 TSJC Contenciós Planejament urbanístic. Pla Millora carrer Venus. Desfavorable a les pretensions municipals. Acorda la nul·litat de la figura de planejament.
08.05.2012 TSJC Contenciós Reclamació de responsabilitat patrimonial. Favorable a les pretensions municipals.
28.03.2012 TSJC Social Contractació Administrativa. Manteniment Parc Vallparadís. Desfavorable a les pretensions municipals. Desestima el recurs de suplicació i confirma la sentència que condemna solidàriament a l'Ajuntament i el contractista a l'abonament de quantitats degudes als treballadors.
21.03.2012 TS Contenciós Planejament urbanístic. Pla millora urbana Vapor Cortès. Desfavorable a les pretensions municipals. La sentència desestima els motius de cassació al·legats per l'Ajuntament i confirma la STSJC anul·la l'instrument de planejament.
09.02.2012 TSJC Contenciós Tributari. Impost Béns Immobles. Autopista. Suspensió cautelar de liquidació. Favorable a les pretensions municipals. Es desestima el recurs d'apel·lació i no accepta la sol·licitud de suspensió cautelar de la liquidació.
09.02.2012 TSJC Contenciós Tributari. Impost grans establiments comercials. Suspensió liquidació Desfavorable a les pretensions municipals. S'acorda la suspensió cautelar de la liquidació.
01.02.2012 TSJC Contenciós Reclamació de responsabilitat patrimonial. Favorable a les pretensions municipals.
20.12.2011 TSJC Social Funció Pública. Societat de Comunicació. Reducció salarial 5%. Contrària a les pretensions municipals. S'estima el recurs de suplicació i es revoca la reducció.
12.12.2011 TSJC Contenciós Reclamació de responsabilitat patrimonial. Favorable a les pretensions municipals.
08.11.2011 AP Civil Patrimoni municipal. Desallotjament finca "hotel les Fonts". Favorable a les pretensions municipals.
03.11.2011 TSJC Contenciós Tributari. Ús privatiu telefonia mòbil. Suspensió cautelar liquidació. Contrària a les pretensions municipals. Estima el recurs d'apel·lació i suspèn la liquidació.
22.09.2011 TS Contenciós Planejament urbanística. Qualificació urbanística terrenys. Contrària a les pretensions municipals. Declara nul·litat de qualificació.
14.07.2011 TS Contenciós Planejament urbanístic. Ordenació sobre finca particular. Favorable a les pretensions municipals. Confirma l'ordenació establerta.
15.06.2011 TS Contenciós Planejament urbanístic. Qualificació urbanística terrenys i Normes Urbanístiques. Contrària a les pretensions municipals. La sentència desestima els motius de cassació al·legats per l'Ajuntament i confirma la STSJC, que estimava parcialment el recurs contenciós administratiu.
26.05.2011 TS Contenciós Planejament urbanístic. Qualificació urbanística terrenys. Contraria a les pretensions municipals. La sentència cassa una sentència anterior del TSJC que confirmava el planejament. Ordena retroacció del procés i que es dicti novament sentència.

 

Com et podem ajudar?