Criteris en la presentació de projectes d'obres

Les persones jurídiques i determinades persones físiques, tenen l'obligació de tramitar electrònicament les sol·licituds de llicència i les comunicacions d'obres (Llei 39/2015 i Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica).

 

Les persones físiques no obligades a tramitar electrònicament ho poden fer presencialment en format paper. Tanmateix, els projectes d'obres adjunts a les sol·licituds o comunicacions d'obres presencials, han de ser aportats en format electrònic, donada la impossibilitat de digitalitzar documents complexos, sigui pel volum i/o el format dels documents que contenen (plànols, fotografies, ...).

 

 

Com aportar un projecte en format electrònic?

1

 

Annexant-lo a la sol·licitud o comunicació d'obres telemàtica o en la resposta al requeriment d'esmenes, en els tràmits següents d'aquesta Seu electrònica:

 Llicència d'obres majors

► Llicència d'obres menors

► Llicència d'obres menors de serveis i instal·lacions

► Resposta a un requeriment d'esmena de comunicació o sol·licitud de llicència d'obres

► Comunicació prèvia d'obres

► Comunicació prèvia d'obres de reforma o adequació de locals, i instal·lació d'antenes de telefonia

► Comunicació prèvia d'obres de serveis i instal·lacions

     
2  

Indicant, en el formulari telemàtic de sol·licitud, comunicació o d'esmena de sol·licitud, la referència del document visat telemàticament per col·legi oficial (COAC, CAATEEB, EBCN) i el número de persona col·legiada que l'ha redactat. En aquests supòsits, no cal adjuntar el projecte. El servei d'Urbanisme, a través de la plataforma EACAT, se'l descarrega directament dels servidors del col·legi oficial corresponent.

 

El format de la referència varia en funció del col·legi professional:

Col·legi d'arquitectes de Catalunya (COAC): (10 dígits)-(7 dígits)-(2 dígits)

Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Barcelona (CAATEEB):

     (lletra C)-(12 dígits)

Col·legi d'enginyers graduats i enginyers tècnics industrials de Barcelona (EBCN): (10 dígits)

 

A banda del projecte, podeu referenciar altres documents visats telemàticament (full d'assumeix, certificats, informes, ...), que també s'incorporaran a l'expedient electrònic sense que els aporteu telemàticament.

     
3  

Aportant el projecte en un "pendrive" quan es faci la sol·licitud, comunicació o esmena amb aportació documental de forma presencial. En aquests casos, l'Oficina municipal de registre es descarrega el document del "pendrive" i l'adjunta a l'assentament de Registre d'entrada amb la resta de documents digitalitzats (opció admesa només a persones físiques).

 

 

Com ha de ser el fitxer?

Format

 

 

 

Format PDF, signat electrònicament, amb marcadors de contingut segons proposta (vegeu l'apartat de contingut documental)

 

     

Pes màx.

30 Mb

 

Pes màxim recomanat: 30 Mb

 

Cal optimitzar el document pdf per reduir al màxim el seu pes. Consulteu com fer-ho a les pàgines d'ajuda del web d'Adobe (https://www.adobe.com/es/).

 

Quan el document tingui un pes superior a 30 Mb, s'ha de fraccionar el projecte en tres fitxers pdf: 

1. Documentació escrita: memòria (M), plec de condicions (PC), amidaments (EA) i pressupost (PR)

2. Documentació gràfica (DG): plànols i memòria fotogràfica, si n'hi ha

3. Documentació complementària (DC): projectes parcials, estudi de seguretat i salut, ...

 

 

 

Quin nom ha de tenir el fitxer?

En l'apartat "AFEGIR DOCUMENTS" dels tràmits telemàtics de sol·licitud i comunicació d'obres podreu escollir, entre altres documents requerits i opcionals que cal adjuntar, un dels següents:

          »  Projecte d'obres bàsic

          »  Projecte d'obres bàsic i executiu

          »  Projecte d'obres executiu

 

En el supòsit que el projecte hagi estat fraccionat en tres fitxers per superar en la seva totalitat les 30 Mb recomanades, haureu d'inserir el nom del fitxer manualment en l'apartat "Altres documents per a la tramitació". Concretament, haureu d'anomenar els documents així:

                  
En projectes bàsics

  »  Projecte d'obres bàsic: documentació escrita

  »  Projecte d'obres bàsic: documentació gràfica

  »  Projecte d'obres bàsic: documentació complementària

               
En projectes bàsics i executius

  »  Projecte d'obres bàsic i executiu: documentació escrita

  »  Projecte d'obres bàsic i executiu: documentació gràfica

  »  Projecte d'obres bàsic i executiu: documentació complementària

             
En projectes executius

  »  Projecte d'obres executiu: documentació escrita

  »  Projecte d'obres executiu: documentació gràfica

  »  Projecte d'obres executiu: documentació complementària

 

 

Quan un projecte presentat inicialment hagi de ser esmenat a requeriment del servei d'urbanisme, s'haurà de presentar un únic projecte refós amb les esmenes incorporades. No s'admetrà la presentació de fitxers parcials. Per això, en l'apartat "AFEGIR DOCUMENTS" del tràmit telemàtic Resposta a un requeriment d'esmena de comunicació o sol·licitud de llicència d'obres, caldrà escollir, entre altres documents requerits i opcionals que cal adjuntar, un dels següents:

             »  Projecte d'obres bàsic refós

             »  Projecte d'obres bàsic i executiu refós

             »  Projecte d'obres executiu refós

 

En aquest tràmit, el projecte (bàsic, bàsic i executiu o executiu) que s'aporta s'ha de diferenciar clarament el primer que es va presentar inicialment, i així ha de constar en el repositori de documents electrònics.

 

En el supòsit que el projecte hagi estat fraccionat en tres fitxers per superar en la seva totalitat les 30 Mb recomanades, haureu d'inserir el nom del fitxer manualment en l'apartat "Altres documents per a la tramitació". Concretament, haureu d'anomenar els documents així:

                  
En projectes bàsics refosos

  »  Projecte d'obres bàsic refós: documentació escrita

  »  Projecte d'obres bàsic refós: documentació gràfica

  »  Projecte d'obres bàsic refós: documentació complementària

               
En projectes bàsics i executius refosos

  »  Projecte d'obres bàsic i executiu refós: documentació escrita

  »  Projecte d'obres bàsic i executiu refós: documentació gràfica

  »  Projecte d'obres bàsic i executiu refós: documentació complementària

             
En projectes executius refosos

  »  Projecte d'obres executiu refós: documentació escrita

  »  Projecte d'obres executiu refós: documentació gràfica

  »  Projecte d'obres executiu refós: documentació complementària

 

Si l'esmena del projecte només afecta un dels tres fitxers pdf presentats inicialment, no caldrà que presenteu els tres fitxers refosos: presenteu només l'esmenat.

 

 

Contingut documental

El contingut documental d'aquests projectes, adaptant-nos als requisits continguts a l'annex 1 de la Part I del RD 314/2006, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació (CTE), serà el següent:

 

I

Memòria  (M)

 

IN

Índex de la Memòria

 

MG

Dades generals

MG1    Identificació i objecte del projecte

MG2    Agents del projecte

MG3    Relació de documents complementaris i projectes parcials

 

MD

Memòria descriptiva

MD1    Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

MD2    Descripció del projecte

MD3    Prestacions de l'edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de l'edifici

 

MC

Memòria constructiva

MC0    Treballs previs

MC1    Sustentació de l'edifici

MC2    Sistema estructural

MC3    Sistemes envolvent i d'acabats exteriors

MC4    Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

MC5    Sistema d'acabats

MC6    Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis

MC7    Equipament

 

MN

Normativa aplicable

MN1    Edificació

MN2    Urbanització

MN3    Altres

 

MA

Annexos a la Memòria

II 

Documentació gràfica (DG)

 

DG In

Índex de la documentació gràfica

 

DG U

Definició urbanística i d'implantació

 

DG A

Definició arquitectònica de l'edifici

 

DG SI

Seguretat en cas d'incendi

III 

Plec de condicions (PC)

IV 

Amidaments

Pressupost (PR)

VI

Documents i projectes complementaris

 

 

GR    Estudi de gestió de residus d'obra

CE    Certificació energètica

SS    Estudi Seguretat i salut

CQ    Pla de control de qualitat

EG    Estudi geotècnic

...


 

Com et podem ajudar?