Zones restringides de la ciutat a les quals s'ha d'accedir amb autorització i el seu funcionament


Illa de vianants

 

L'Illa de vianants està tancada amb pilones automàtiques que s'activen amb un comandament a distància. En l'horari de 08:00-11:30 i 14:00-16:30 les pilones estan baixades i es permet el pas de vehicles comercials per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega.

L'autorització s'acompanya de:

• targeta ROSA, que s'ha d'enganxar al vehicle

• comandament a distància

 


Antic Poble de Sant Pere

 

L'Antic Poble de Sant Pere és una illa de vianants, en la qual només es permet l'accés als vehicles degudament autoritzats per accedir a les places d'aparcament o al domicili, quan calgui fer tasques de càrrega i descàrrega o l'acompanyament de persones amb mobilitat reduïda.

 

Zones restringides, accessos i persones autoritzades

 


Carrer Joan Baptista Galí i passatge del Vapor de la Companyia

 

El carrer Joan Baptista Galí està tancat amb una pilona automàtica que s'activa amb un comandament a distància. En l'horari 08:00-11:30 i 14:00-16:30 la pilona està baixada i es permet el pas de vehicles comercials per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega.

L'autorització s'acompanya de:

• targeta ROSA, que s'ha d'enganxar al vehicle

• comandament a distància

 


Rambla d'Ègara i carrers adjacents

 

La Rambla d'Ègara està restringida completament al trànsit de vehicles al tram comprès entre els carrers Galileu i Gutemberg en sentit sud i entre Doctor Cabanes i Arquímedes en sentit nord. Només s'autoritza la circulació als vehicles que accedeixen als seus garatges.

L'autorització s'acompanya de:

• targeta VERDA (segons el tram)

• distintiu de color blanc que permet fer una parada de màxim 10 minuts al carrer adjacent més proper de la Rambla (segons el tram)

• comandament a distància (segons el tram)

 

En el cas de zones restrigides en les quals el control d'accés es faci amb càmares com és el cas de la Rambla d'Ègara i del carrer Joan Duch (a l'antic poble de Sant Pere), l'autorització per accedir-hi es pot sol·licitar fins passades 48 hores com a màxim, si es tracta d'una situació imprevista.

 

 

Els carrers adjacents a la Rambla

Els carrers Martín Díez, Irineu, Dr. Ullés i Antoni Torrella, estan tancats amb pilones automàtiques que s'activen amb un comandament a distància. En l'horari de 08:00-11:30 i 14:00-16:30 les pilones estan baixades i es permet el pas de vehicles comercials per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega.

Els trams restringits dels carrers Fra Bonaventura Gran, Iscle Soler i Cisterna no estan tancats amb pilona.

L'autorització s'acompanya de:

• distintiu de color blanc que permet fer una parada de màxim 10 minuts al carrer

• comandament a distància (segons el tram)

 


Plaça del Progrés i carrer de Columel·la

 

L'accés sud de la plaça Progrés i el carrer Columel·la estan tancats amb una pilona automàtica que s'activa amb un comandament a distància.

L'accés sud de la plaça Progrés en l'horari de 08:00-11:30 i 14:00-16:30 la pilona està baixada i es permet el pas de vehicles comercials per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega.

L'autorització s'acompanya de:

• comandament a distància.

• distintiu de color blanc que permet fer una parada de màxim 10 minuts al carrer Columel.la

 

Carrer de Telers i carrer de Miquel Casas

El carrer Telers i el carrer Miquel Casas estan tancats amb una pilona automàtica que s'activa amb un comandament a distància.

El carrer Telers en l'horari de 08:00-11:30 i 14:00-16:30 la pilona està baixada i es permet el pas de vehicles comercials per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega.

L'autorització s'acompanya de:

• comandament a distància

 


Plaça de la Quadra

 

L'accés a la Plaça de la Quadra es farà dels del carrer de Sant Antoni i el control es realitza amb càmera. Els vehicles que hi accedeixin només hauran de disposar de la corresponent autorització.

Disposen d'autorització per accedir-hi:

• Serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies, grua).

• Serveis municipals (recollida d'escombraries, Gestió de l'Espai Públic, etc.).

• Bicicletes.

Podran disposar d'autorització temporal emesa pel servei de Via pública per accedir-hi i estacionar el temps mínim imprescindible les persones conductores que hagin de fer acompanyament de residents/pacients de la Fundació de Vallparadís.color blanc que permet fer una parada de màxim 10 minuts al carrer. 

 

Podran disposar d'autorització temporal emesa pel servei de Via pública per accedir-hi i estacionar durant l'horari de treball les persones amb mobilitat reduïda treballadores de la Fundació Integralia Vallès.

 

Puntualment, i sempre que es faci la corresponent sol·licitud, també s'autoritzarà als vehicles que per necessitats imprescindibles hagin d'accedir en vehicle a la plaça.

 


Carrer del Mas de Canet

 

Tindran dret a l'autorització emesa pel Servei de Via Publica:

• Aquelles persones que, sense estar empadronades a Les Martines (incloses Les Carbonelles), són titulars, arrendatàries o usuàries d'alguna propietat immoble, finca o garatge a Les Martines. Es concediran un màxim de 4 autoritzacions per propietat, immoble, finca o garatge.

• Familiars directes o cuidadors de les persones empadronades al carrer del Mas de Canet, en el tram afectat per la restricció.

• Persones amb problemes de mobilitat que no disposin de targeta acreditativa, transportistes, vehicles per a l'execució d'obres o d'altres que acreditin que han d'actuar en aquest carrer.

L'autorització s'acompanya de:

• distintitiu de color blanc que permet fer una parada de màxim 10 minuts al carrer.

 

 


Carrer del Castell

 

Finalitzades les obres d'urbanització del carrer Castell s'han establert les següents condicions de circulació a fi d'aconseguir una millora de les condicions d'habitabilitat i de seguretat viària, que consisteixen en prohibir la circulació de vehicles de persones que no resideixin (no empadronades) al carrer Castell.

 

Només podran circular pel carrer del Castell els vehicles següents:

 

⇒ De persones residents al carrer Castell.

⇒ D'usuaris i usuàries de garatges que disposin de la corresponent autorització municipal. Podran circular però no parar.

⇒ De persones conductores amb mobilitat reduïda que disposin de targeta d'aparcament. Només podran estacionar a les reserves senyalitzades i en els dies laborables de dilluns a dissabte de 8-20 hores.

⇒ Vehicles que traslladin al centre de rehabilitació de Mútua Terrassa a persones amb mobilitat reduïda que disposin de targeta d'aparcament. Només podran estacionar a les reserves senyalitzades per a persones amb mobilitat reduïda, els dies laborables de dilluns a dissabte de 8-20 hores.

⇒ Camions, furgonetes, vehicles mixtos de dos seients o altres vehicles destinats a la distribució de mercaderies que hagin de realitzar operacions de càrrega i descàrrega a l'Hospital o alguna de les finques ubicades en aquest carrer.

⇒ Bicicletes, tricicles i vehicles de mobilitat personal.

⇒ Taxis.

⇒ Vehicles que disposin d'autorització temporal i disposin d'un distintiu emès pel servei de Via Pública de l'Ajuntament de Terrassa.

 

En cap cas les limitacions establertes afectaran a la circulació, parada o estacionament dels vehicles del servei d'extinció d'incendis i salvament, els de les forces i cossos de seguretat, policies locals, protecció civil, ambulàncies i sanitaris, serveis funeraris, grua municipal, neteja i recollida de residus, assistència domiciliaria, vehicles d'entrega de medicaments a l'hospital, control de l'edificació i d'altres serveis municipals que hagin d'atendre necessitats en la via pública o de les persones.

 

Puntualment, i sempre que es faci la corresponent sol·licitud, també s'autoritzarà als vehicles que per necessitats imprescindibles hagin d'accedir a la plaça.

 

Per a la resta de vehicles, estarà prohibida la circulació.

 

Per a les persones empadronades, persones usuàries d'aparcaments o persones que hagin de tramitar l'autorització especial, poden sol·licitar-la al web municipal www.terrassa.cat, apartat Seu electrònica, tràmits i triar l'opció Autorització per accedir amb vehicles a zones de circulació restringida.

 

També poden sol·licitar-la adreçant-se al Servei de Via Pública, a l'Avinguda de les Glòries Catalanes, núm. 3, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

 

Una vegada rebuda la sol·licitud, es tramitarà i es facilitarà la corresponent targeta identificativa que donarà dret a la circulació pel tram restringit. Es concediran un màxim de 4 autoritzacions per persona propietaria.


Les acreditacions seran intransferibles i estaran assignades al vehicle. És imprescindible portar-la quan es circula pel carrer del Castell

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ