Regidores i Regidors delegats

L'Alcalde pot delegar l'exercici d'algunes de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern, i també pot conferir delegacions especials per a encàrrecs especifics, a favor de qualsevol regidor o regidora. 

L'acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.

 

Àmbits de delegacions actuals

Membre de la Corporació         Àmbit de la delegació
Amadeu Aguado i Moreno ⇒Ocupació, Empreses, Legalització d'Activitats i Consum, Presidència, Relacions Institucionals, Relacions Europees i Internacionals, Observatori Econòmic i Social, Cultura, Educació, Turisme iNormalització Lingüística, Innovació, Universitats, Comerç, Manteniment Urbà i Parcs Urbans, Neteja i Recollida de Residus, Estructura Territorial, Districtes i Equipaments Civics, Indústria i Promoció de Sòl Industrial .
- Marc Armengol i Puig ⇒ Urbanisme, Obres públiques, Seguretat, Mobilitat, Trànsit i Transports, Via Pública, Medi Ambient i Sostenibilitat, Protecció Civil, Esports, i de forma específica l'ordenació, la gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques; la protecció de la salubritat pública, l'enllumenat públic, el tractament de residus, les clavegueres i el tractament d'aigües residuals, la conservació de camins i vies rurals, la protecció del medi, les matèries que incideixen en la via pública i que afecten la seguretat en llocs públics, la mobilitat, l'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes, la senyalització, la retirada de vehicles, l'estacionament de vehicles, ocupació de la via pública, el transport públic de viatgers, delegant-li en conseqüència i de forma específica, les atribucions per sancionar les infraccions de les normes de circulació comeses en les vies urbanes previstes a l'art 74 del Text articulat de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat vial. També respecte les competències municipals en l'àmbit de comunicació i de premsa.
- Javier García Romero ⇒ Serveis Socials, Joventut i Lleure Infantil, Habitatge i Mediació Comunitària, Polítiques de Gènere, LGTBIQ, Ciutadania i Qualitat Democràtica, Capacitats Diverses i Accessibilitat, de Drets Humans i usos del temps. Salut, Gent Gran i Solidaritat i Cooperació Internacional.
  

 

 

Com et podem ajudar?

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions