RegidorIes delegades

PÀGINA EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ

 

L'Alcalde pot delegar l'exercici d'algunes de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern, i també pot conferir delegacions especials per a encàrrecs especifics, a favor de qualsevol regidor o regidora. 

L'acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.

 

Àmbits de delegacions actuals

Membre de la Corporació         Àmbit de la delegació
Amadeu Aguado i Moreno ⇒Comerc, Cultura,  Turisme, Normalització Lingüística i Relacions Internacionals
- Marc Armengol i Puig ⇒ Urbanisme.  Medi Ambient i Sostenibilitat. La conservació de camins i vies rurals. La protecció del medi. Mobilitat i trànsit. Transport públic de viatgers. Servei públic d'abastament d'aigua. Neteja viària. Recollida i tractament de residus. Clavegueres i tractament d'aigües residuals. La protecció de la salubritat pública.
- Eva Candela López ⇒Habitatge i Mediació Comunitària. Gent Gran. Salut i Esports
- Manuel Giménez Guárdia ⇒Ocupació. Empreses. Legalització d'activitats. Indústria i Promoció del Sòl Industrial. Consum. Seguretat i Protecció Civil. Les matèries que incideixen en la via pública i que afecten la seguretat en llocs públics, la mobilitat, l'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes, la senyalització, la retirada de vehicles, l'estacionament de vehicles, ocupació de la vis pública, delegant-li, en conseqüència i de forma específica, les atribucions per sancionar les infraccions de les normes de circulació comeses en les vies urbanes previstges a l'article 74 del Text articulat de la LLei de Trànsit, Circulació de Vechicles a motor i Seguretat vial.
- Javier García Romero ⇒ Presidència. Relacions Institucionals. Observatori Econòmic i Social. Premsa, Imatge i Comunicació. Transparència. Estructura Territorial i Districtes. Usos del Temps. Qualitat Democràtica.
- Jordi Rueda Muñoz ⇒Obra Pública. Manteniment Urbà i Parcs Urbans. Enllumenat públic. Joventut i Lleure Infantil
- Gracia García Matute ⇒Organització i Recursos Humans. Serveis Jurídics. Tecnologia i Qualitat. Contractació i Patrimoni. Padró Municipal d'Habitants. Responsabilitat Patrimonial. Suport a la Sindicatura municipal de Greuges. Sistemes d'Informació i Atenció Ciutadana. Serveis Funeraris i Cementiri. Serveis Socials. Polítiques de Gènere. LGTBIQ
- Adrián Sánchez Morales ⇒Capacitats Diverses i Accessibilitat. Drets Humans. Solidaritat i Cooperació Internacional. Ciutadania. Universitat i Innovació. Mitjans audiovisuals.

 

 

Com et podem ajudar?