Regidores i Regidors delegats

L'Alcalde pot delegar l'exercici d'algunes de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern, i també pot conferir delegacions especials per a encàrrecs especifics, a favor de qualsevol regidor o regidora. 

L'acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.

 

Àmbits de delegacions actuals

Membre de la Corporació         Àmbit de la delegació
Alfredo Vega López ⇒ Organització i Recursos Humans, Serveis Econòmics i Gestió Tributària, Serveis Jurídics, Serveis de Tecnologia i Qualitat, Contractació i Patrimoni, Sistemes d'Informació i Atenció Ciutadana, Transparència, Serveis Funeraris i Cementeri, les atribucions de rectificació del Padró Municipal d'Habitants, les competències en matèria de tramitació i resolució dels expedients de reclamacions patrimonials, i respecte la direcció i coordinació del Serveis Jurídics i dels Serveis d'Economia i Hisenda. També respecte les competències municipals en matèria de cementiri i serveis funeraris, i suport al/la Síndic/a Municipal de Greuges. També respecte les competències en matèria de subministrament d'aigua.
- Noel Duque Alarcón ⇒ Ocupació, Empreses, Legalització d'Activitats i Consum, Serveis Socials, Joventut i Lleure Infantil, i Comunicació i Premsa.
- Lluïsa Melgares Aguirre ⇒ Habitatge i Mediació Comunitària, Polítiques de Gènere, LGTBIQ, Ciutadania i Qualitat Democràtica, Capacitats Diverses i Accessibilitat, de Drets Humans i usos del temps.
- Marc Armengol i Puig ⇒ Urbanisme, Obres públiques, Mobilitat, Trànsit i Transports, Via Pública, Medi Ambient i Sostenibilitat, Protecció Civil, Esports, i de forma específica l'ordenació, la gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques; la protecció de la salubritat pública, l'enllumenat públic, el tractament de residus, les clavegueres i el tractament d'aigües residuals, la conservació de camins i vies rurals, la protecció del medi, les matèries que incideixen en la via pública i que afecten la seguretat en llocs públics, la mobilitat, l'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes, la senyalització, la retirada de vehicles, l'estacionament de vehicles, ocupació de la via pública, el transport públic de viatgers, delegant-li en conseqüència i de forma específica, les atribucions per sancionar les infraccions de les normes de circulació comeses en les vies urbanes previstes.
- Amadeu Aguado i Moreno ⇒Innovació, Universitats, Comerç, Manteniment Urbà i Parcs Urbans, Neteja i Recollida de Residus, Estructura Territorial, Districtes i Equipaments Civics, Indústria i Promoció de Sòl Industrial
 - Rosa Maria Ribera i Mitjavila ⇒ Presidència, Relacions Institucionals, Relacions Europees i Internacionals, Observatori Econòmic i Social, Educació, Normalització Lingüística i Turisme
- Maria Rambla i Amat ⇒ Gent Gran, Salut i Solidaritat i Cooperació Internacional
- Jordi Flores Bornao  ⇒ Cultura

 

 

Com et podem ajudar?

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions