Processos de provisió de llocs de treball

 


Ajuntament de Terrassa

 

Convocatòria del concurs específic de mobilitat interadministrativa per a la provisió del lloc de treball de Cap de cadastre i quotes de l'ajuntament

Codi convocatòria: M.Interad_Cadastre

  Bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Acta final de procés

 

 

 

Convocatòria pública per a la provisió del lloc de treball de lliure designació d'un/a Director/a de l'Àrea de territori i sostenibilitat de l'ajuntament

Codi convocatòria: D.Territori/2017

  Bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Acta final del procés

 

 

 

Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Tresorer/a de l'ajuntament, reservat a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció tresoreria

 

  Bases de la convocatòria (català / castellà)

DOGC Publicació al DOGC

  Publicació al BOE

  Relació de persones admeses i excloses

 

 

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ