Projectes d'obres i memòries

Relació de memòries valorades, projectes d'obres i projectes d'urbanització aprovats

L'Ajuntament de Terrassa té la competència d'aprovar memòries, projectes d'edificació i projectes d'urbanització, i posteriorment efectua la seva publicació en diaris locals i oficials, de conformitat amb el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 89.6, en relació amb l'art. 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, que prescriuen el tràmit d'informació pública.

 

No obstant això, i per tal de donar més transparència i proximitat cap al ciutadà de la tramitació de les aprovacions dels projectes i memòries gestionats per aquest Ajuntament, s'ha cregut convenient obrir aquest espai de consulta.

 

Memòries i projectes de construcció o d'urbanització aprovats inicialment Data aprovació Exp. COAP/GPUR
Projecte executiu per la instal•lació de dues Estacions de Recàrrega per a vehicles elèctrics al Passeig Vint-i-dos de Juliol 30.11.2021 APOB 20270/2021
Projecte d'adequació de l'accessibilitat de la passarel•la d'accés a l'estació de les Fonts de Terrassa 24.11.2021

APOB-17636/2021

COAP 96/2021

Projecte d'enderroc dels blocs 1 i 2 -illa 12- de la modificació puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada 24.11.2021

APOB-19154/2021

COAP 75/2021

Actualització del Projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació en sòl urbà del carrer Gasòmetre nº4, PA-GAS004 22.10.2021 GPUR 1/2021 (AIPU 17256/2021)
Projecte de reurbanització del carrer Sant Francesc, des del carrer la Rutlla fins a la carretera de Montcada, a Terrassa 22.10.2021

APJG-16479/2021

COAP 94/2021

Projecte d'actuacions necessàries per a garantir les condicions d'ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa 22.10.2021

APJG-16480/2021

COAP 92/2021

Memòria valorada de millora de l'accessibilitat al carrer de Cervantes, entre els carrers de Giralt i Serrà i de la Mare de Déu dels Àngels 27.09.2021

APOB-15925/2021

COAP 83/2021

Projecte de diagnosi i reparació del mercat de la Independència. Lot 1. Estudi bàsic i del projecte executiu per la reparació de les cobertes i les façanes 17.09.2021

APJG-14869/2021

COAP 79/2021

Aprovació inicial del Projecte executiu d'urbanització del l'Antic Poble de Sant Pere de Terrassa. Vial de Cornisa entre els carrers Rectoria i Rigol i Fornaguera. Fase G1 i Fase G2 18.06.2021 APJG 10548/2021 COAP 50/2021
Projecte d'urbanització. Àmbit pla de Millora Urbana Avinguda Barcelona 3, Clau PM-BAR 003 22.01.2021 GPUR 2/2020
Projecte d'urbanització actualitzat del Pla de Millora Urbana de Remodelació de la carretera de Rubí, 223 (PM_CRU223) 23.10.2020 GPUR_1/2020
Projecte de millora de l'accessibilitat al barri d'Ègara 19.11.2021 APJG 19104/2021

Projecte executiu del Pla de millora urbana  de la Rambleta del Pare Alegre 

10.05.2019 GPUR_1/2019

Projecte executiu per a l'adequació i l'arranjament del tercer tram de l'Anella Verda

20.04.2018

COAP_22/2018

Projecte executiu de recuperació dels marges i la llera de Torrent de Sagrament

17.04.2018

COAP_36/2018

 

 

 

Memòries i projectes de construcció o d'urbanització aprovats definitivament Data aprovació Exp. COAP
Aprovació del Projecte per la millora dels patis de l'escola El Vallès 22.10.2021

APOB-16097/2021

COAP 89/2021

Projecte per a la millora parcial de l'escola bressol Ginesta 13.10.2021

APOB-16834/2021

COAP 88/2021

Memòria valorada per a la instal•lació d'un sistema de telegestió i adequació del sistema de bombeig d'aigües freàtiques de l'aparcament soterrat del Portal de Sant Roc 07.10.2021

APRE-16010/2021

COAP 91/2021

Projecte de la millora de la urbanització de l'Àrea Olímpica 09.09.2021

APJG-12011/2021

COAP 58/2021

Memòria valorada per a la restauració de l'escultura de l'Amalgama de la Plaça d'Andalusia 27.09.2021

APRE-15703/2021

COAP 86/2021

Memòria valorada per la reparació a l'entorn del pas elevat del carrer Arenys de Mar entre els carrers Estatut i Parlament 27.09.2021

APOB-15988/2021

COAP 84/2021

Projecte de reparació dels tancaments perimetrals i pavimentació a l'EMEE Fàtima 27.09.2021 APRE-15996/2021 - COAP 87/2021
Memòria valorada de l'actuació per ajustar les obres d'electrificació del carrer de Velázquez entre els carrer de Dom Bosco i Franc Comtat als nous requeriments d'Endesa 21.09.2021

APRE-15551/2021

COAP 85/2021

Memòria valorada per la col•locació de protecció de vials adjacents a la plataforma ferroviària, al municipi de Terrassa 09.09.2021 APOB-12673/2021 COAP 70/2021
Projecte de millora de paviments a carrers dels polígons industrials de Terrassa 17.09.2021

APJG-14842/2021

COAP 66/2021

Projecte de rehabilitació de la Masia Freixa per a usos culturals 09.09.2021

APJG-11586/2021 

COAP 59/2021

Projecte executiu del casal cívic del Roc Blanc 09.09.2021

APJG 12218/2021

COAP 57/2021

Memòria valorada de millora de la urbanització al carrer del Vent entre els carrers Sant Andreu i Simeó Garcia 01.09.2021 APOB 12074/2021 - COAP 56/2021
Memòria valorada de les obres d'asfalt del carrer Doctor Calsina entre els carrers de Pompeu Fabra i Girona 01.09.2021 APRE-14226/2021 COAP 81/2021
Memòria valorada pels treballs de subministrament i instal•lació de tanques tipus arc per delimitar les àrees de jocs infantils de la plaça de Pablo Neruda i la ubicada entre el carrer Navas de Tolosa i l'avinguda de Joaquim de Sagrera, de la ciutat de Terrassa 25.08.2021 APOB-14291/2021 - COAP 82/2021
Projecte bàsic i d'execució per l'actualització dels sistemes d'il•luminació del Martí Colomer i el San Cristóbal de Terrassa 12.08.2021 APOB-10153/2021 COAP 48/2021
Memòria Valorada per a l'execució del sector est de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització Les Martines 18.08.2021 APRE-14055/2021 - COAP 80/2021
Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització i habitatges aïllats del Molinot 18.08.2021 APRE-13912/2021 - COAP 78/2021
Memòria valorada de la millora de l'accessibilitat a l'entorn de diferents centres educatius de Terrassa 04.08.2021 APOB-13694/2021-COAP 77/2021
Projecte per a la substitució de la gespa de l'Estadi Municipal i del Martí Colomer de Terrassa 30.07.2021 APJG-10022/2021-COAP 43/2021
Memòria valorada Obres de reducció de la densitat arbòria i estassada de sotabosc al sector oest de la urbanització de Les Martines, per a la protecció contra perill d'incendi forestal declarat 30.07.2021 APRE-13463/2021- COAP 76/2021

Projecte bàsic i executiu d'ampliació de l'ossera del Cementiri Municipal de Terrassa

Annex seguretat i salut i estudi geotècnic

27.07.2021 APOB 9913/2021 - COAP 20/2021
Memòria valorada per l'adequació com a magatzem d'una sala del soterrani de la fàbrica Noguera 27.07.2021 APRE-13178/2021 - COAP 74/2021
Memòria valorada per a l'execució de la Franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de Can Gonteres de Terrassa 22.07.2021 APRE-13091/2021 - COAP 73/2021
Memòria valorada de les obres de millora als patis de diverses escoles públiques de la ciutat de Terrassa 21.07.2021 APOB-12748/2021 - COAP 72/2021
Memòria valorada de les obres de jardineria als patis de diverses escoles públiques de la ciutat de Terrassa 21.07.2021 APOB-12732/2021 - COAP 71/2021
Memòria valorada de redistribució d'espais en planta baixa de la Policia Municipal a l'edifici Glòries 19.07.2021 APOB 12663/2021 - COAP 69/2021
Memòria valorada per la reparació puntual de la cornisa al Mercat de la Independència 13.07.2021 APRE 12452 /2021 - COAP 68/2021
Projecte de reparació d'una sala de calderes a la zona esportiva municipal de Can Jofresa 13.07.2021 APOB 12322/2021 - COAP 67/2021
Memòria valorada per l'adequació de plataformes de servei de determinats blocs de nínxols del cementiri municipal de Terrassa 13.07.2021 APOB 12311/2021 - COAP 65/2021
Memòria valorada per a la redistribució d'espai interior per a la nova ubicació del Club de Boxa de Terrassa a l'edifici soci-esportiu la Cogullada 21.07.2021 APRE-12658/2021 - COAP 64/2021
Memòria valorada de les obres per a la millora de la plaça de les Escoles al Pla del Bon Aire de Terrassa 12.07.2021 APRE 12149/2021 - COAP 63/2021
Projecte de reparació de la instal•lació de climatització del mercat de Sant Pere 09.07.2021 APRE 12293/2021- COAP 62/2021
Memòria valorada per a la millora dels trams de ferm del carrer Ample entre els carrers de Gallifa i Consell de Cent 09.07.2021 APOB 12222/2021 - COAP 61/2021
Memòria valorada de la millora en la recollida d'aigua superficial a la Devesa del Parc de Vallparadís a Terrassa 09.07.2021 APOB 12251/2021 - COAP 60/2021
Projecte executiu per la instal•lació dels sistemes de recàrrega de vehicles elèctrics de varis edificis de Terrassa 09.07.2021 APRE 11939/2021 - COAP 54/2021
Projecte executiu per la instal•lació de l'ampliació del sistema de recàrrega de vehicles elèctrics de l'edifici Glòries de Terrassa 09.07.2021 APRE 11938/2021 - COAP 53/2021
Projecte constructiu de les obres de reparació dels talussos del C/ de la Carena de Mas Bellver núm. 23, C/ Mas de les Alzines núm. 2 i C/ de Font del Rodó núm. 11. Terrassa 22.06.2021 APOB 10598/2021 - COAP 15/2021
Memòria valorada d'adequació d'espais de l'alberg de l'edifici de l'Antic Ajuntament de Sant Pere 28.06.2021 APRE-11392/2021 - COAP 55/2021
Projecte executiu per a l'adequació i l'arranjament del segon tram de l'Anella Verda, sector comprès entre la carretera de Matadepera i la carretera de Rellinars 23.06.2021 APOB 11517/2021 - COAP 112/2019
Memòria valorada de la millora en jardineria i propostes SUDS a diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa 17.06.2021 APOB-07241/2021 COAP 14/2021
Memòria valorada per la reforma dels banys de l'escola d'adults CFA Anna Murià 15.06.2021 APRE 10868/2021 COAP 47/2021
Memòria valorada de reparació del paviment de llosetes i dels escocells al carrer Marquès de Comillas cantonada amb el carrer d'Amadeu de Savoia 16.06.2021 APRE 10702/2021 COAP 41/2021
Memòria valorada per les obres d'integració de la instal•lació de climatització de l'edifici de l'escola municipal de Música - Conservatori de Terrassa a la plataforma de telegestió NBS (NEARBYSENSOR) 11.06.2021 APRE-10186/2021 - COAP 49/2021
Memòria valorada per a l'adequació paisatgística amb la millora de l'enjardinament i instal·lació de jocs infantils a la Plaça Miguel Hernández de Ca n'Anglada de Terrassa 10.06.2021 APOB 10369/2021 COAP 52/2021
Memòria valorada d'obres i treballs per a l'arranjament de camins de la xarxa bàsica i punts d'aigua inclosos al Pla de Prevenció d'Incendis per l'any 2021 09.06.2021 APRE 10195/2021 COAP 45/2021
Memòria valorada dels treballs de manteniment de la calçada a Ronda Ponent entre els carrers de Joan d'Àustria i Dr. Fleming 08.06.2021 APRE-10302/2021 -  COAP 51/2021
Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer del Mossèn Perramon, entre la ctra. de Rubí i el carrer de la Mare de Déu del Roser 08.06.2021 APRE 10207/2021 COAP 36/2021
Memòria valorada per a la restauració del vitrall de la lluerna de l'escala principal de la Casa Alegre de Sagrera 04.06.2021 APRE 10158/2021 COAP 42/2021
Aprovació de la Memòria valorada per la formació d'una rampa per accedir al pati de l'escola bressol Espígol 04.06.2021 APRE 10090/2021 COAP 46/2021
Memòria valorada de millora de l'enllumenat públic a l'avinguda de la Llana 03.06.2021 APOB 9354/2021 COAP 35/2021
Memòria valorada per la reforma bàsica per fer operativa la cuina de l'escola d'Educació especial El Pi 02.06.2021 APRE 8858/2021 COAP 118/2019
Projecte de substitució de les calderes del Conservatori de Música de Terrassa 27.05.2021 APRE 9911/2021 COAP 44/2021
Memòria valorada de l'enderroc dels edificis i les construccions dels comptadors d'aigua dels horts municipals de Mossèn Homs 09.07.2021 APOB 12261/2021 -  COAP 29/2021
Memòria valorada de l'adequació del recinte d'horts municipals de Can Casanoves al programa d'horts urbans 27.05.2021 APRE 9851/2021 COAP 28/2021
Modificació de les separates 1 i 2 del Projecte d'Urbanització del polígon d'actuació del Pla del Bonaire. Fase clavegueram  21.05.2021 GPUR_2/2019
Memòria valorada de la millora del paviment i drenatge del carrer del Franc Comtat amb Osca 18.05.2021

APOB 3494/2021

COAP 13/2021

Memòria valorada per la instal·lació d'edificacions provisionals destinades a vestuaris, serveis i magatzems en el centre municipal d'esports les Fonts de Terrassa 20.05.2021 APOB 9270/2021 COAP 38/2021
Memòria valorada per l'enderroc de la cuina i de la zona de servei de l'edifici de La Muntanyeta 19.05.2021 APRE 8964/2021 COAP 26/2021
Memòria valorada per la reparació i reforç de part del mur exterior de l'escola bressol Esquitx 18.05.2021 APRE 8307/2021 COAP 27/2021
Memòria valorada per la transformació de l'aula polivalent en aula de lactants a l'escola bressol Coloraines 18.05.2021 APRE 9228/2021 COAP 37/2021
Memòria valorada per realitzar un nou espai d'hort urbà a l'escola d'educació especial Fàtima 18.05.2021 APRE 9248/2021 COAP 40/2021
Memòria valorada de l'actuació per millorar el paviment al voltant de la Plaça del Mil·lenari 13.05.2021 APRE 8955/2021 COAP 39/2021
Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer Tobella Pi de la Serra entre els nº1 i 17 11.05.2021 APRE 7729/2021 COAP 32/2021
Projecte del Parc de la República de Terrassa al barri de Sant Pere Nord (Districte 6) 07.05.2021 APJG 7867/2021-COAP 33/2021
Projecte de reforma de la instal•lació elèctric en BT de l'escola La Roda: Canalització per planta baixa del cablejat existent a la galeria soterrani 01.05.2021 APRE 7748/2021 COAP 34/2021
Projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat a la urbanització Pinetons - Guitard  04.05.2021

APRE 7215/2021

COAP 22/2021 

Projecte de rehabilitació del Pont del Cementiri Vell al T.M. de Terrassa 03.05.2021

APOB 7824/2021

COAP 54/2020

Memòria valorada per a l'execució de les obres de substitució del tub d'abocament al sistema de sanejament de Camamilla (2021) 16.04.2021

APRE 6198/2021

COAP 24/2021 

Projecte executiu per la instal·lació d'una pèrgola solar fotovoltaica de 8,4 kWp i dues estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics a Terrassa 16.04.2021

APRE 6783/2021

COAP 31/2021 

Projecte constructiu estabilització del talús del carrer Vista Alegre entre els números 97 i 107, del Terme Municipal de Terrassa 15.04.2021

APOB 1397/2021

COAP 7/2021

Memòria valorada per la formació d'una nova reixa recol·lectora d'aigües pluvials al pati de l'escola Agustí Bartra 15.04.2021

APRE 6604/2021

COAP 30/2021 

Memòria valorada de reforma de vestuaris i lavabos a l'Estadi Municipal 13.04.2021

APOB 6185/2021

COAP 25/2021

Projecte bàsic i d'execució per l'actualització dels sistemes de megafonia i il·luminació de varis edificis esportius de Terrassa 19.03.2021

APJG 4506/2021 

COAP 72/2020

Projecte per millorar l'estabilitat als carrers de la Llebre, Torrent del Joncar i Can Mas 25.03.2021 COAP 124/2019 APOB 3641/2021
Projecte constructiu del mur d'escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de Les Fonts 23.03.2021

APJG 14772/2020

COAP 74/2020

Memòria valorada per la formació de nous sorrals als patis de diverses escoles bressol municipals 29.03.2021

APRE 5972/2021 

COAP 21/2021

Memòria valorada de les obres de perforació i reparació d'una fuita de reg a Hortes dels Frares sota el canal de Vallparadís 18.03.2021

APRE 4717/2021

COAP 18/2021 

Projecte de millora de les condicions d'accessibilitat de l'Estadi Municipal de Terrassa 19.03.2021 APOB 1064/2021 COAP 8/2021
Projecte de col·locació de gespa per a competicions d'alt nivell a l'Estadi Municipal de Terrassa  19.03.2021

APJG 295/2021

COAP 3/2021

Projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació de l'Antic Ajuntament de Terrassa 19.03.2021

APJG 118/2021

COAP 75/2020

Projecte d'execució per a la reparació de la impermeabilització i millora de la recollida d'aigües de la marquesina de l'Estadi Municipal de Terrassa 19.03.2021 APJG 14438/2020 COAP 70/2020
Projecte de reparació de les graderies i millora de l'accessibilitat a l'Estadi Olímpic 19.03.2021 APJG 14430/2020 COAP 68/2020
Memòria valorada d'obres de millores de la seguretat viària als districtes 2 i 5, 2020 06.03.2021

APRE 14253/2020

COAP 71/2020

Memòria valorada per a l'adequació i substitució de la fusteria metàl·lica a diverses zones de la Fàbrica Noguera 05.03.2021

APOB 2833/2021 

 COAP 45/2020

Memòria valorada per a l'execució de les obres de reposicions i millores als sistemes de sanejament de Terrassa (2021) 08.03.2021

APRE 4412/2021

COAP 19/2021 

Memòria valorada de millora de la capacitat hidràulica de la riera del Palau. Tram urbà entre el gual sota la C-58 i la confluència amb la riera de les Arenes 02.03.2021

APOB 3349/2021

COAP 11/2021 

Memòria per la millora de la capacitat hidràulica de la riera de les Arenes. Tram urbà entre la Avinguda Font i Sagué i la confluència amb la Riera del Palau 01.03.2021

APRE 3308/2021

COAP 10/2021 

Projecte executiu per la instal·lació d'una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics a Terrassa. Carrer de Mercuri cantonada carrer Venus 01.03.2021

APOB 3541/2021

COAP 12/2021 

Projecte executiu per la instal·lació d'una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics a Terrassa. Carrer de l'Esla, 34 03.03.2021

APRE 3543/2021

COAP 17/2021 

Memòria valorada per les obres d'instal·lació de tancament en els accessos dels carrers de Sant Cosme i Sant Damià 26.02.2021

APRE 2850/2021

COAP 16/2021 

Projecte de la remodelació del carrer Sant Llorenç de Terrassa 20.02.2021

APJG 12692/2020 

   COAP 63/2020

Projecte executiu d'un carril bici a la carretera de Matadepera i a l'eix del c. Berga - Estació del Nord 20.02.2021

APJG 12829/2020

COAP 7/2020

Memòria per a la reparació del paviment de la parada d'autobús del cementiri municipal 17.02.2021

APRE 2089/2021

COAP 9/2021 

Projecte de senyalització de retolació viària dels polígons Industrials sector sud 11.02.2021

APRE 1726/2021

COAP 4/2021 

Projecte executiu de rehabilitació del Pont de Sant Pere de Terrassa 27.01.2021

APOB 8410/2020 COAP 64/2020

Memòria valorada per l'execució dels treballs de condicionament del terreny de joc i mobiliari esportiu en el nou CEM les Fonts de Terrassa 22.01.2021
APJG 669/2021
COAP 5/2021 
Memòria valorada de conservació de ferms a diferents carrers de la ciutat 22.01.2021
APJG 122/2021
COAP 1/2021 
Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la xemeneia Saphil 21.01.2021 APOB 12410/2020 
Memòria valorada de la instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a diferents edificis del servei de Patrimoni i Manteniment de l'Ajuntament de Terrassa 21.01.2021 APOB 743/2021
Memòria valorada per a l'adaptació de la planta baixa de l'edifici B de la Plaça Didó número 5, de Terrassa 21.01.2021 APOB 475/2021
Memòria  valorada de tancament perimetral de parcel·la i tapiat de forats de façana de la masia de Can Parellada de Terrassa 18.01.2021 APOB 447/2021
Memòria valorada de les instal·lacions corresponents a la prestació P5, il·luminació interior (substitució de lluminàries). Prestació P5 fase 2.3 14.01.2021 APOB 14523/2020
Memòria valorada per a la redistribució interior de la sala d'espera i atenció al públic del departament de via pública de l'Ajuntament de Terrassa i la policia municipal dins l'edifici Glòries 12.01.2021 APOB 349/2021
Projecte d'urbanització del PA-COL.028, carrer Colom, 28 de Terrassa 22.02.2019 COAP_66/2018
Actualització Text refós Projecte d'urbanització: confluència dels carrers d'Estanislau Figueras i de Menéndez Pelayo 08.03.2019 COAP_30/2018


Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2020.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2019.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2018.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2017.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2016.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2015.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en els exercicis 2007 a 2014.

Com et podem ajudar?