Projectes d'obres i memòries

Relació de memòries valorades, projectes d'obres i projectes d'urbanització aprovats (2018)

L'Ajuntament de Terrassa té la competència d'aprovar memòries, projectes d'edificació i projectes d'urbanització, i posteriorment efectua la seva publicació en diaris locals i oficials, de conformitat amb el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 89.6, en relació amb l'art. 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, que prescriuen el tràmit d'informació pública.

 

No obstant això, i per tal de donar més transparència i proximitat cap al ciutadà de la tramitació de les aprovacions dels projectes i memòries gestionats per aquest Ajuntament, s'ha cregut convenient obrir aquest espai de consulta.

 

Memòries i projectes de construcció o d'urbanització aprovats inicialment Data aprovació Exp. COAP/GPUR
Memòria valorada de la millora del paviment i drenatge del carrer del Franc Comtat amb Osca 02.03.2021

APOB 3494/2021

COAP 13/2021

Projecte constructiu de les obres de reparació dels talussos del C/ de la Carena de Mas Bellver núm. 23, C/ Mas de les Alzines núm. 2 i C/ de Font del Rodó núm. 11. Terrassa 19.02.2021

APOB 2409/2021

COAP 15/2021

Projecte d'urbanització. Àmbit pla de Millora Urbana Avinguda Barcelona 3, Clau PM-BAR 003 22.01.2021 GPUR 2/2020
Projecte constructiu estabilització del talús del carrer Vista Alegre entre els números 97 i 107, del Terme Municipal de Terrassa 16.02.2021

APOB 1397/2021

COAP 7/2021

Projecte executiu per a l'adequació i l'arranjament del segon tram de l'Anella Verda, sector comprès entre la carretera de Matadepera i la carretera de Rellinars 21.01.2021

APOB 923/2021

COAP 112/2019

Projecte d'urbanització actualitzat del Pla de Millora Urbana de Remodelació de la carretera de Rubí, 223 (PM_CRU223) 23.10.2020 GPUR_1/2020
Projecte de rehabilitació del Pont del Cementiri Vell al T.M. de Terrassa 06.10.2020 APOB 8410/2020 COAP 54/2020

Modificació de les separates 1 i 2 del Projecte d'Urbanització del polígon d'actuació del Pla del Bonaire. Fase clavegueram 

13.12.2019 GPUR_2/2019
Projecte de millora de l'accessibilitat al barri d'Ègara 24.05.2019 COAP_36/2019

Projecte executiu del Pla de millora urbana  de la Rambleta del Pare Alegre 

10.05.2019 GPUR_1/2019

Projecte d'urbanització del PA-COL.028, carrer Colom, 28 de Terrassa

22.06.2018

COAP_66/2018

Actualització Text refós Projecte d'urbanització: confluència dels carrers d'Estanislau Figueras i de Menéndez Pelayo

11.05.2018

COAP_30/2018

Projecte executiu per a l'adequació i l'arranjament del tercer tram de l'Anella Verda

20.04.2018

COAP_22/2018

Projecte executiu de recuperació dels marges i la llera de Torrent de Sagrament

17.04.2018

COAP_36/2018

 

 

 

Memòries i projectes de construcció o d'urbanització aprovats definitivament Data aprovació Exp. COAP
   

APRE 6783/2021

COAP 31/2021 

Memòria valorada per la formació d'una nova reixa recol·lectora d'aigües pluvials al pati de l'escola Agustí Bartra 15.04.2021

APRE 6604/2021

COAP 30/2021 

Memòria valorada de reforma de vestuaris i lavabos a l'Estadi Municipal 13.04.2021

APOB 6185/2021

COAP 25/2021

Projecte bàsic i d'execució per l'actualització dels sistemes de megafonia i il·luminació de varis edificis esportius de Terrassa 19.03.2021

APJG 4506/2021 

COAP 72/2020

Projecte per millorar l'estabilitat als carrers de la Llebre, Torrent del Joncar i Can Mas 25.03.2021 COAP 124/2019 APOB 3641/2021
Projecte constructiu del mur d'escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de Les Fonts 23.03.2021

APJG 14772/2020

COAP 74/2020

Memòria valorada per la formació de nous sorrals als patis de diverses escoles bressol municipals 29.03.2021

APRE 5972/2021 

COAP 21/2021

Memòria valorada de les obres de perforació i reparació d'una fuita de reg a Hortes dels Frares sota el canal de Vallparadís 18.03.2021

APRE 4717/2021

COAP 18/2021 

Projecte de millora de les condicions d'accessibilitat de l'Estadi Municipal de Terrassa 19.03.2021 APOB 1064/2021 COAP 8/2021
Projecte de col·locació de gespa per a competicions d'alt nivell a l'Estadi Municipal de Terrassa  19.03.2021

APJG 295/2021

COAP 3/2021

Projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació de l'Antic Ajuntament de Terrassa 19.03.2021

APJG 118/2021

COAP 75/2020

Projecte d'execució per a la reparació de la impermeabilització i millora de la recollida d'aigües de la marquesina de l'Estadi Municipal de Terrassa 19.03.2021 APJG 14438/2020 COAP 70/2020
Projecte de reparació de les graderies i millora de l'accessibilitat a l'Estadi Olímpic 19.03.2021 APJG 14430/2020 COAP 68/2020
Memòria valorada d'obres de millores de la seguretat viària als districtes 2 i 5, 2020 06.03.2021

APRE 14253/2020

COAP 71/2020

Memòria valorada per a l'adequació i substitució de la fusteria metàl·lica a diverses zones de la Fàbrica Noguera 05.03.2021

APOB 2833/2021 

 COAP 45/2020

Memòria valorada per a l'execució de les obres de reposicions i millores als sistemes de sanejament de Terrassa (2021) 08.03.2021

APRE 4412/2021

COAP 19/2021 

Memòria valorada de millora de la capacitat hidràulica de la riera del Palau. Tram urbà entre el gual sota la C-58 i la confluència amb la riera de les Arenes 02.03.2021

APOB 3349/2021

COAP 11/2021 

Memòria per la millora de la capacitat hidràulica de la riera de les Arenes. Tram urbà entre la Avinguda Font i Sagué i la confluència amb la Riera del Palau 01.03.2021

APRE 3308/2021

COAP 10/2021 

Projecte executiu per la instal·lació d'una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics a Terrassa. Carrer de Mercuri cantonada carrer Venus 01.03.2021

APOB 3541/2021

COAP 12/2021 

Projecte executiu per la instal·lació d'una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics a Terrassa. Carrer de l'Esla, 34 03.03.2021

APRE 3543/2021

COAP 17/2021 

Memòria valorada per les obres d'instal·lació de tancament en els accessos dels carrers de Sant Cosme i Sant Damià 26.02.2021

APRE 2850/2021

COAP 16/2021 

Projecte de la remodelació del carrer Sant Llorenç de Terrassa 20.02.2021

APJG 12692/2020 

   COAP 63/2020

Projecte executiu d'un carril bici a la carretera de Matadepera i a l'eix del c. Berga - Estació del Nord 20.02.2021

APJG 12829/2020

COAP 7/2020

Memòria per a la reparació del paviment de la parada d'autobús del cementiri municipal 17.02.2021

APRE 2089/2021

COAP 9/2021 

Projecte de senyalització de retolació viària dels polígons Industrials sector sud 11.02.2021

APRE 1726/2021

COAP 4/2021 

Projecte executiu de rehabilitació del Pont de Sant Pere de Terrassa 27.01.2021

APOB 8410/2020 COAP 64/2020

Memòria valorada per l'execució dels treballs de condicionament del terreny de joc i mobiliari esportiu en el nou CEM les Fonts de Terrassa 22.01.2021
APJG 669/2021
COAP 5/2021 
Memòria valorada de conservació de ferms a diferents carrers de la ciutat 22.01.2021
APJG 122/2021
COAP 1/2021 
Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la xemeneia Saphil 21.01.2021 APOB 12410/2020 
Memòria valorada de la instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a diferents edificis del servei de Patrimoni i Manteniment de l'Ajuntament de Terrassa 21.01.2021 APOB 743/2021
Memòria valorada per a l'adaptació de la planta baixa de l'edifici B de la Plaça Didó número 5, de Terrassa 21.01.2021 APOB 475/2021
Memòria  valorada de tancament perimetral de parcel·la i tapiat de forats de façana de la masia de Can Parellada de Terrassa 18.01.2021 APOB 447/2021
Memòria valorada de les instal·lacions corresponents a la prestació P5, il·luminació interior (substitució de lluminàries). Prestació P5 fase 2.3 14.01.2021 APOB 14523/2020
Memòria valorada per a la redistribució interior de la sala d'espera i atenció al públic del departament de via pública de l'Ajuntament de Terrassa i la policia municipal dins l'edifici Glòries 12.01.2021 APOB 349/2021
Memòria valorada per a la reparació del vas de la piscina de Vallparadís, de Terrassa 28.12.2020 APOB 14452/2020
Projecte executiu d'adequació de la planta primera del Condicionament Terrassenc 23.12.2020 APRE 9047/2020
Memòria valorada per a la reparació de l'aleta en el pas inferior de ferrocarril en el passeig 22 de juliol amb el carrer Sant Damià, a Terrassa 15.12.2020 APRE 13628/2020
Memòria valorada per la pacificació del trànsit de la cruïlla entre carrer Sant Marc i carrer Bruc 19.11.2020

APRE 7275/2020

Projecte d'ampliació de voreres al carrer Col·legi fins a la carretera de Montcada 04.12.2020 APJG 5815/2020 
Projecte executiu de millora d'accessibilitat del carrer de la Mina de Terrassa 04.12.2020 APJG 5817/2020 
Projecte de construcció d'una rampa accessible per connectar la Ronda de Ponent amb el carrer del Teide i per resoldre l'estabilització del talús situat entre la ronda de Ponent, el carrer del Cardenal Cisneros i el carrer de Josep Marimon al barri de Can Boada 04.12.2020 APJG 5818/2020 
Memòria valorada per la remodelació de la plaça del Turó de l'Argila 14.12.2020 APRE 13683/2020
Memòria valorada de la part elèctrica del projecte modificat del projecte d'urbanització del PA-BAL001. FASE 1: Puig Novell/Sant Quirze 10.12.2020 APOB 13191/2020
Memòria valorada de les actuacions de millora en l'àrea d'estada de Mossèn Homs 02.12.2020 APRE 12719/2020
Memòria valorada per a les obres de millora de la recollida d'aigües pluvials del carrer del Dibuixant Avellaneda, entre els carrers dels Voluntaris i Pintor Vancells 03.11.2020 APRE 9150/2020
Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de l'Estadi Olímpic de Terrassa 02.11.2020

APOB 11116/2020

Memòria valorada de pavimentació del camí que creua la B-40 a l'alçada del Pla de Bon Aire 19.10.2020 APRE 9263/2020
Memòria valorada per a la reparació del paviment de voreres a les avingudes Jaume I i Abat Marcet de Terrassa 06.10.2020 APOB 8550/2020
Memòria valorada d'armari d'emmagatzematge a coberta i reixa a planta soterrani a l'edifici de la policia municipal de Terrassa 20.10.2020 APOB 9358/2020
Memòria valorada de millora del paviment asfàltic del carrer Bulgària 18-26-34 30.09.2020 APRE 8549/2020
Memòria valorada per a l'execució de les obres de reposicions i millores als sistemes de sanejament de Terrassa (2020) 30.09.2020 APRE 8529/2020
Memòria valorada per a l'execució de les obres d'arranjament dels passos de torrent al camí de Can Guitard a Can Font de Gaià 01.10.2020 APRE 7232/2020
Memòria valorada per a la substitució de la porta d'entrada al recinte firal i actuacions coberta 25.09.2020 APOB 8222/2020
Memòria valorada per a l'adequació dels sistemes de climatització i ventilació a la seu del SGEP 23.09.2020 APOB 7231/2020
Memòria valorada de les obres de reatalussament i neteja de la cuneta pluvial d'un tram de la Ronda de Ponent del barri de La Maurina de Terrassa 21.09.2020 APRE 7846/2020
Memòria valorada reparació dels escocells i paviments per a la millora de l'accessibilitat al carrer d'Amadeu de Savoia 21.09.2020 APRE 7227/2020
Memòria valorada per a les obres d'adequació dels embornals del carrer Grècia entre l'av. d'Àfrica i el carrer d'Itàlia 18.09.2020 APRE 7579/2020
Projecte de les obres de plantació d'arbrat a diversos carrers de la ciutat de Terrassa 03.09.2020 APOB 6544/2020
Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de Linné, entre la Rambleta del Pare Alegre i el carrer d'Aragó. (Àmbit Est, Àmbit Central i Àmbit Oest) 07.08.2020 APOB 6511/2020
Memòria valorada pel subministre i col•locació de tanques divisòries dels patis de diverses escoles bressol municipals 08.09.2020 APRE 7171/2020
Memòria valorada de l'actuació per reduir les humitats del subsòl davant del número 200 del carrer Franc Comtat 03.08.2020 APRE 6410/2020
Memòria valorada de les obres d'adequació d'un tram visitable de xarxa de clavegueram del carrer Sant Francesc 26.08.2020 APOB 4504/2020
Projecte bàsic i executiu per a l'adequació de la masia dels Bellots 14.08.2020 APJG 3697/2020
Memòria valorada per a l'execució de les tasques de manteniment de camins de la xarxa bàsica de vigilància i extinció corresponents a l'any 2020 03.08.2020 APRE 6137/2020
Projecte per a la rehabilitació parcial i eliminació de riscos sanitaris de la coberta a l'edifici de la Fàbrica Noguera - Fase I i Fase II 07.08.2020 APOB 6585/2020

Memòria valorada de les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, del col·lector visitable del carrer del Nord, entre els carrers de la Mina i la plaça del Mossèn Verdaguer

29.07.2020

APRE 6192/2020

Memòria valorada dels treballs per la reparació del paviment d'accés de vehicles al raval de Montserrat des del carrer de la Rasa

29.07.2020

APRE 6038/2020

Memòria valorada de la Fase II pel condicionament dels trams de barana al Parc de Vallparadís - Plaça dels Drets Humans - accés des del carrer de la Igualtat

29.07.2020

APRE 5955/2020

Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram del carrer de Mañé i Flaquer

29.07.2020

APRE 5749/2020

Memòria valorada per a les obres de millora de la xarxa de clavegueram del carrer la Rutlla

28.07.2020

APOB 4503/2020

Memòria valorada de les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al talús del Parc de Vallparadís, a l'alçada del carrer Morella 22.07.2020 APRE 5597/2020
Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de la Cadernera entre els nº 32 i 44 22.07.2020 APRE 5481/2020
Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer Marqués de Comillas entre els nº 87 i 67 21.07.2020 APRE 4502/2020
Memòria valorada per a les obres d'adequació d'un tram de xarxa de clavegueram entre el carrer Xot nº 12 fins al carrer de Vista Alegre nº 117 21.07.2020 APOB 5482/2020
Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de Can Parellada 22.07.2020 APRE 4406/2020
Projecte de reforma parcial de la instal·lació elèctrica en baixa tensió, modificació quadres elèctrics planta primera i segona Edifici Didó 17.07.2020 APRE 4021/2020
Memòria valorada de la reparació del pont del Passeig 10.01.2020 COAP 106/2020
Estudi i projecte executiu de les obres de millora de la urbanització de la primera fase dels àmbits A, C, F i G de l'àrea del Vapor Gran de Terrassa, actualització del subàmbit A.1 11.07.2020 APOB 2724/2020
Memòria valorada per solucionar diverses mancances a algunes escoles públiques de Terrassa 16.06.2020 APOB 3262/2020
Memòria valorada per a l'adequació dels espais de la casa Soler i Palet 16.06.2020 APOB 3572/2020
Projecte executiu de les instal.lacions corresponents a la prestació P6, energies renovables, instal.lació fotovoltaica connectada a la xarxa per autoconsum del projecte TEI dels edificis CEIP Font de l'Alba, Escola de música 12.06.2020 COAP 3/2020
Projecte d'intervenció en patologies estructurals i sistemes constructius de la Casa Alegre de Sagrera 11.06.2020 COAP 1/2020
Projecte de reforma de la instal·lació del sistema de detecció d'incendis dels edificis municipals 09.06.2020 APOB 2959/2020
Memòria valorada per la instal·lació d'una doble porta a l'escola municipal de la Llar 03.06.2020 APOB 3174/2020
Memòria valorada per la col·locació d'una porta d'emergència i el tancament lateral entre naus al taller de la brigada del Servei d'Educació 03.06.2020 APOB 3152/2020
Memòria valorada per la substitució d'un muntant general del sistema de climatització de l'edifici Didó de Terrassa 03.06.2020 APOB 2957/2020
Memòria valorada per la reforma dels vestuaris de les educadores de l'escola bressol Esquitx 03.06.2020 APOB 3115/2020
Memòria valorada per la construcció d'un mur de contenció de l'escola bressol La Casona 01.06.2020 APOB 3037/2020

Memòria valorada de reforma i adequació de la planta primera de l'edifici del carrer Pantà, 20

25.05.2020 APOB 2895/2020

Memòria valorada de restitució dels accessos provisionals realitzats pel reforç estructural de la coberta de l'aparcament del Portal de Sant Roc

20.05.2020 APOB 2830/2020

Memòria valorada per a la col·locació de sistemes de seguretat en alçada en cobertes i planxes metàl·liques ondulades als finestrals de façana de la nau del carrer dels Motors (antiga AEG) de l'Ajuntament de Terrassa

20.05.2020 APOB 2756/2020

Memòria valorada de les instal·lacions corresponents a la prestació P5, il·luminació interior (substitució de lluminàries). Prestació P5 fase 2.2 del projecte TEI.

14.05.2020 APOB 2690/2020

Memòria valorada per la substitució de les finestres de la planta primera de la façana sud de l'edifici del carrer Pantà, 20-30

20.02.2020 5/2020

Projecte executiu de les instal·lacions corresponents a la prestació P5, il·luminació interior (substitució de lluminàries) del projecte TEI, Prestació P5 fase 2.1, Mercat del Triomf

20.02.2020 4/2020
Memòria valorada per a la recuperació de la llera d'un tram del torrent de les Monges i del torrent de la Grípia, i dels seus marges 11.07.2019 35/2019
Projecte executiu de les instal·lacions corresponents a la prestació P6, energies renovables, instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum 14.02.2020 114/2019

Adequació de la memòria valorada de la millora del paviment asfàltic dels carrers del Nord i Societat

24.01.2020 2/2020

Memòria valorada pel condicionament d'un tram de barana al Parc de Vallparadís - Plaça dels Drets Humans - accès des del carrer de la Igualtat

24.01.2020 125/2019
Projecte executiu de les obres de millora i renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior de Terrassa. Prestació P7 del Projecte TEI 10.01.2020 123/2019
Projecte de reforma interior de la cuina de l'escola El Pi 30.12.2019 118/2019
Projecte d'adequació de les escales i millora dels jocs infantils a la plaça de la bòbila Segués (IFS1-29-19) 16.12.2019 122/2019
Projecte per a la remodelació d'una zona de la plaça d'Ibèria (IFS1-27-19) 16.12.2019 121/2019
Projecte de reforma per garantir la seguretat dels diversos elements de la plaça d'Agustí Bartra (IFS1-20-19) 16.12.2019 119/2019
Projecte per a la millora de la zona infantil a la plaça de Salvador Dalí (IFS1-25-19) 16.12.2019 115/2019

Projecte per a la creació d'una àrea de jocs infantils a la plaça dels Somnis

16.12.2019 120/2019

Projecte per a la millora de l'àrea infantil a la zona verda del carrer de la Mare de Déu dels Desemparats

16.12.2019 117/2019

Projecte per a la instal·lació de jocs infantils a la plaça del Doctor Robert

16.12.2019 116/2019

Projecte bàsic i d'execució de renovació de la gespa artificial del camp de hoquei municipal de Terrassa

12.11.2019 76/2019
Memòria valorada per a la substitució de la tanca perimetral exterior del poliesportiu de Ca n'Anglada 20.11.2019 113/2019

Projecte d'adequació i reforma a l'edifici educatiu de l'antiga escola Germans Amat (IFS1-07-19, IFS1-08-19, IFS1-09-19, IFS1-10-19 i IFS1-11-19)

27.11.2019 102/2019
Memòria valorada de la nova parada d'autobús amb plataforma a la carretera de Montcada amb carrer Segura 13.11.2019 87/2019
Memòria valorada de les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, de dos col·lectors visitables del Portal de Sant Roc 27.11.2019 110/2019
Projecte executiu per al desviament del col·lector mixt de pluvials i residuals de la carretera de Matadepera a l'alçada del C.Voluntaris, a Terrassa 22.11.2019 41/2019
Memòria valorada per la substitució del sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) i reparació del quadre elèctric del centre del processador de dades (CPD) de l'edifici Didó de Terrassa 12.11.2019 104/2019
Projecte per a l'adequació de la zona infantil del carrer de la mare de Déu de la Fuencisla (IFS1-17-19) 13.11.2019 107/2019
Projecte per a la remodelació d'una zona infantil al barri de Guadalhorce  (IFS1-18-19) 13.11.2019 108/2019
Projecte per a l'adequació de l'àrea infantil de la zona verda de la cruïlla del carrer Sant Honorat amb el carrer de Santa Cecília (IFS1-24-19) 13.11.2019 109/2019
Memòria valorada de la reparació del paviment de la graderia de la Plaça Compte Guifré i paviment inclinat zona jocs infantils 30.10.2019 111/2019
Projecte executiu per la consolidació i la reforma del Castell Cartoixa de Terrassa 12.11.2019 31/2019
Memòria valorada de la millora de la seguretat viària a l'entorn escolar del CEIP Ponent 12.11.2019 88/2019
Projecte bàsic i executiu de reforma i adequació dels locals del pla del Bonaire per a banc d'aliments 24.10.2019 81/2019

Memòria valorada per a l'adequació de la zona d'exposició dels gegants a l'alberg de Sant Pere

06.11.2019 105/2019
Memòria valorada per l'adequació de la zona esportiva al carrer Salmerón Nº 43 29.10.2019 103/2019
Memòria valorada de l'enderroc de l'edifici d'horts municipals de Can Casanovas 10.10.2019 89/2019
Memòria valorada per la rehabilitació d'ampits i terrasses en l'edifici Condicionament Terrassenc (IFS1-04-19) 23.10.2019 101/2019
Memòria valorada de l'adequació de la planimetria de la vorera situada al carrer de Felip II amb carrer d'Orà 21.10.2019 97/2019
Memòria valorada canvi de la reixa del tancament del recinte de climatització de l'equipament cívic de La Maurina 21.10.2019 98/2019
Projecte per a la substitució de la tarima de fusta a la pasarel·la del  pont del Cementiri Vell 11.10.2019 100/2019
Memòria valorada per l'arranjament de l'itinerari pel carrer de les Martines, carrer Camí de la Font del Moreu i de la seva connexió amb el carrer Torrent de Can Guitard 02.10.2019 54/2019
Memòria valorada de la millora de la urbanització del carrer Cid Campeador. Adequació escales, adequació vorera 28.09.2019 86/2019
Memòria valorada d'adequació de la cruïlla de ronda de Ponent amb torrent del Batlle 20.09.2019 79/2019

Memòria valorada de les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al talús del Parc Vallparadís a l'alçada del carrer Morella

27.09.2019 99/2019
Projecte bàsic i executiu de la pista poliesportiva coberta i grades situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa Terrassa. Barcelona 13.09.2019 77/2019
Projecte executiu de les obres de millora i renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior de Terrassa. Prestació P4 del projecte TEI. Substitució de lluminàries en barris (1a Part) 05.09.2019 56/2019
Projecte executiu de les obres de millora i renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior de Terrassa (Prestació P4 del projecte TEI) Intervencions en quadres de comandament 20.09.2019 80/2019

Projecte executiu de les obres de millora i renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior de Terrassa (Prestació P4 del projecte TEI) Substitució de lluminàries en barris (2a part)

20.09.2019 82/2019
Projecte executiu de les instal·lacions corresponents a la prestació P5. Il·luminació interior (substitució de lluminàries). Prestació P5 Fase 1.Pista esportiva Salmerón 43 13.09.2019 70/2019
Memòria valorada d'adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos al barri de la Cogullada 28.08.2019 71/2019
Projecte de les obres per a la naturalització de la bassa ornamental de la plaça Ricard Camí 26.08.2019 96/2019
Projecte per a la millora paisatgística i drenatge de la plaça de les Gueraldes 26.08.2019 95/2019
Projecte per a la construcció d'un nou WC al parc de Vallparadís 26.08.2019 94/2019
Projecte per a la remodelació i reorganització de la plaça d'Antoni Escudé per resoldre les escorrenties del paviment 26.08.2019 93/2019
Projecte per a la millora del paviment de la plaça del Pare Alexandre 26.08.2019 92/2019
Memòria valorada per substituir el revestiment de pedra del mur del carrer Telers per un acabat monocapa 26.08.2019 91/2019
Projecte de construcció d'una pista poliesportiva a l'avinguda del Vallès amb el passeig Vint-i-dos de Juliol 26.08.2019 90/2019
Projecte executiu de les instal·lacions corresponents a la prestació P6. Energies renovables. Instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 313 KW 24.08.2019 69/2019
Memòria valorada per la rehabilitació de l'atri d'entrada de l'Ajuntament de Terrassa 28.08.2019 66/2019
Memòria tècnica de les instal·lacions complementàries EERR, prestació P6 (escoles):CEIP Ponent, CEIP Isaac Peral, CEIP Ramón y Cajal, CEIP Sant Llorenç, CEIP El Vallés 03.08.2019 57/2019
Projecte bàsic i d'execució de l'entorn de la masia dels Bellots 16.08.2019 59/2019
Memòria tècnica valorada: Neteja selectiva de vegetació al torrent del Cementiri 16.08.2019 65/2019
Memòria valorada per a la reforma integral de l'edifici situat al carrer d'Amèrica17,de Terrassa. Centre d'esplai Can Parellada 03.08.2019 49/2019
Memòria valorada per a la plantació d'arbrat al marge del camí principal de l'àrea d'estada de Can Candi 29.07.2019 84/2019
Projecte executiu de les instal·lacions corresponents a la prestació P5. Il·luminació interior (substitució de lluminàries). CEIP La Roda 30.07.2019 83/2019
Projecte executiu per a la implantació d'un sistema de barreres automàtiques en riera 30.07.2019 85/2019
Memòria valorada per la col·locació de nous embornals a diferents carrers de la ciutat de Terrassa 19.07.2019 72/2019
Memòria valorada de les obres de l'ampliació de la vorera a la ctra Montcada i millora del pas segur de vianants a la cruïlla de la ctra Montcada amb c. Miño 20.07.2019 42/2019
Memòria valorada per a la reparació dels desperfectes a la biblioteca central de Terrassa 10.07.2019 75/2019
Projecte de les obres per fer murs de contenció i terraplenar el terreny al costat de la zona esportiva al barri de Vilardell de Terrassa 19.07.2019 73/2019
Projecte de les obres per a la reposició o nova instal·lació de mobiliari, jocs infantils i elements esportius i l'adequació dels espais públics 15.07.2019 74/2019
Memòria valorada de la millora del paviment asfàltic dels carrers del Nord i Societat 15.07.2019 78/2019
Projecte executiu del sistema de telegestió per la integració dels edificis principals de l'Ajuntament de Terrassa:Centres cívics i Administratius. Telegestió instal·lacions crítiques. Fase 2 03.07.2019 13/2019
Projecte d'arranjament de paviments al pati de l'escola Pere Viver

24.05.2019

64/2019
Memòria valorada d'obres i treballs per a l'arranjament de camins de la xarxa bàsica i punts d'aigua, incloses al pla de prevenció d'incendis per l'any 2019 24.05.2019 60/2019
Projecte d'instal·lació de preses de desinfecció per a tractament de prevenció de legionel·la als sistemes de reg a diferents punts de la ciutat de Terrassa 24.05.2019 68/2019
Memòria valorada per a la rehabilitació del casal situat al carrer Blasco de Garay, 51 24.05.2019 67/2019
Projecte de les obres de millora de l'accessibilitat a l'escenari de l'amfiteatre de la plaça Catalunya i la substitució del paviment de l'escenari i del perímetre de la font ornamental 24.05.2019 62/2019
Projecte de les obres d'instal·lació de tanca al talús de l'estació de ferrocarrils de Les Fonts 24.05.2019 61/2019
Projecte de consolidació i reforma de l'estructura de la coberta del pavelló de Can Jofresa a Terrassa 24.05.2019 58/2019
Projecte bàsic i executiu de reforma i adequació de la planta primera del pati central de les oficines de Plaça Didó 23.05.2019 53/2019
Projecte de les obres per garantir la mobilitat accessible i segura sobre el paviment del passeig Vint-i-dos de Juliol de Terrassa 24.05.2019 63/2019
Projecte d'execució de mur de contenció de formigó armat en l'escola bressol Ginesta 11.06.2019 50/2019
Projecte de millora del sistema de drenatge de la zona de joc infantil a l'escola Abat Marcet de Terrassa 10.06.2019 51/2019
Projecte de rehabilitació de la sala de dipòsits d'aigua de l'escola d'adults Anna Murià de Terrassa 10.06.2019 55/2019
Projecte de reforma interior per a la implantació d'una plataforma elevadora en vestíbul de l'escola bressol municipal Giravolt 06.06.2019 52/2019
Memòria valorada de millora de l'accessibilitat a l'avinguda del Vallès entre l'avinguda de Francesc Macià i el carrer de Manresa 29.05.2019 26/2019
Memòria valorada per l'ampliació de la vorera del carrer Eduard Marquina 29.05.2019 28/2019
Projecte constructiu del pont del carrer d'Itàlia 24.05.2019 25/2019
Memòria valorada per a la substitució de les maniobres de l'ascensor de la casa Soler i Palet de Terrassa 21.05.2019 44/2019
Projecte de reforma de la instal·lació del sistema de detecció d'incendis dels edificis municipals 21.05.2019 45/2019
Projecte bàsic i executiu de reforma de rehabilitació dels minarets de la casa Alegre de Sagrera 21.05.2019 43/2019
Projecte de construcció d'un altell a l'interior del magatzem del carrer Josep Tapioles, 34 de Terrassa 21.05.2019 48/2019
Memòria valorada de la millora puntual dels drenatges superficials als carrers de Dom Bosco, Atenes, Puig de Canyet i a la rotonda de l'avinguda de Madrid amb carretera Montcada de Terrassa 20.05.2019 46/2019
Memòria valorada de la millora de l'estabilització del talús del Parc de Vallparadís paral·lel a la carretera de Montcada de Terrassa 20.05.2019 39/2019
Memòria valorada de la pavimentació provisional del carrer Galícia 16.05.2019 16/2019
Memòria valorada per a la substitució del paviment de terratzo per donar compliment a la normativa d'accessibilitat, evacuació i utilització de l'espai del Casal Cívic de Can Boada de Terrassa 13.05.2019 40/2019
Memòria valorada de la millora de les infraestructures de l'hort urbà gestionat per l'entitat Amics dels horts urbans del carrer Zamora 10.05.2019 38/2019
Projecte d'impermeabilització i repavimentació a l'escola el Tabalet de Terrassa 10.05.2019 37/2019
Projecte de la instal·lació de climatització (fred) i ventilació de l'escola bressol Ginesta de Terrassa 10.04.2019 34/2019
Projecte de la instal·lació de climatització (fred) i ventilació dels edificis de l'escola municipal d'educació especial Fatima de Terrassa 10.04.2019 33/2019
Actualització del Projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095) 12.04.2019 127/2017
Memòria valorada per la substitució dels canviadors de l'escola bressol Esquitx 17.04.2019 32/2019
Memòria valorada de la retirada de sediments de la riera del Palau a l'alçada de l'av. Abat Marcet 03.04.2019 30/2019
Memòria valorada dels treballs de consolidació de l'escullera a les Martines 19.03.2019 119/2018
Projecte de les obres per la millora de diverses escales al barri del Pla del Bon Aire de Terrassa 25.03.2019 29/2019
Memòria valorada per a l'execució de les obres de reposicions i millores als sistemes de sanejament de Terrassa (2019) 20.03.2019 20/2019
Memòria valorada per a la millora de l'accessibilitat als banys i la seva reforma interior, a l'edifici alberg del complexe Els Bellots 20.03.2019 24/2019
Memòria tècnica valorada: Tala i esbrossada al torrent Mitger, entre la Ctra.de Rellinars (B-122) i B-40 18.03.2019 9/2019
Memòria valorada de redistribució interior de la recepció i sales en planta baixa a l'edifici de casa Galèria, al carrer nou de Sant Pere, 36 11.03.2019 12/2019
Memòria tècnica valorada: Tala i esbrossada al torrent Mitger, la riera del Palau i la riera de Rubí 11.03.2019 11/2019
Memòria valorada per a la reforma dels espais de planta baixa per crear la seu del districte núm. 1 al Vapor Gran de Terrassa 14.03.2019 27/2019
Memòria valorada de la rehabilitació de passarel·la de Sant Llorenç i adaptació de les seves rampes 20.08.2018 65/2018
Memòria valorada per l'arranjament del camí interior de l'àrea d'estada de Can Candi 06.03.2019 17/2019
Memòria valorada per a la rehabilitació de la coberta de l'edifici del carrer Pantà, 20-30 06.03.2019 15/2019
Memòria valorada per la rehabilitació de cobertes de l'edifici passatge Tete Montoliu 06.03.2019 19/2019
Memòria valorada per a la rehabilitació de la coberta de la casa alegre de Sagrera 06.03.2019 21/2019
Memòria valorada de substitució d'enllumenat públic. Prestació P4 del projecte TEI. Pla pilot: Actuacions a les avingudes de Terrassa 28.02.2019 23/2019
Projecte per a la substitució de calderes en diferents escoles de Terrassa: Escola Ramón y Cajal, escola La Roda, EMEE Fatima i CFA Anna Murià 01.03.2019 18/2019
Memòria valorada de les instal·lacions complementàries EERR 28.02.2019 22/2019
Projecte executiu de rehabilitació de les llanternes de la sala Muncunill (subdividit en fases: fase 1, fase2.1 i fase 2.2) 22.02.2019 12/2018
Projecte executiu de telegestió de les escoles de Terrassa 25.01.2019 112/2018
Actualització del projecte executiu de millora de l'accessibilitat al barri Poble Nou - Zona Esportiva a la cruïlla de la Ronda Ponent i la Carretera de Rellinars 06.11.2018 99/2018
Projecte de reforma d'instal·lacions, ventilació, clima i enllumenat, Fase 2,Edifici policia municipal plaça de les Glòries  (Terrassa) 21.02.2019 7/2019
Projecte de rehabilitació de la coberta de l'edifici Fira de Terrassa 19.02.2019 8/2019
Projecte executiu del sistema de telegestió per a la integració dels edificis principals de l'Ajuntament de Terrassa: centres cívics i administratius. Telegestió instal·lacions crítiques. Fase I. 13.02.2019 114/2018
Memòria valorada per a la impermeabilització de la coberta plana, sanejat de sostres amb perill de caure i reparació de les afectacions derivades de l'entrada d'aigua, a la casa Alegre de Sagrera 19.01.2019 108/2018
Memòria valorada per l'ampliació de la potència elèctrica en el local social Poble Nou 29.01.2019 6/2019
Projecte executiu per la instal·lació d'una xarxa de conductes per la renovació d'aire en el casal cívic Sant Pere 18.01.2019 4/2019
Projecte executiu per l'esmena dels defectes de l'acta d'inspecció periòdica IPIC a la instal·lació de RITE al casal Cívic Segle XX 18.01.2019 3/2019
Projecte executiu per la millora de la instal·lació de climatització en la Casa Galeria 18.01.2019 2/2019
Projecte executiu per la climatització de la planta primera del Casal Cívic de Can Boada 18.01.2019 1/2019
Projecte executiu de la rehabilitació bàsica de l'estructura i la coberta de l'edifici de la masia de Can Parellada i edificacions annexes 11.01.2019 101/2018
Memòria valorada per a les obres de millora de la xarxa de clavegueram del carrer de Colom, entre l'avda. de Jacquard i el carrer de Wagner 14.01.2019 120/2018


Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2018.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2017.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2016.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2015.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en els exercicis 2007 a 2014.

Com et podem ajudar?