Projectes d'obres i memòries

Relació de memòries valorades, projectes d'obres i projectes d'urbanització aprovats (2018)

L'Ajuntament de Terrassa té la competència d'aprovar memòries, projectes d'edificació i projectes d'urbanització, i posteriorment efectua la seva publicació en diaris locals i oficials, de conformitat amb el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 89.6, en relació amb l'art. 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, que prescriuen el tràmit d'informació pública.

 

No obstant això, i per tal de donar més transparència i proximitat cap al ciutadà de la tramitació de les aprovacions dels projectes i memòries gestionats per aquest Ajuntament, s'ha cregut convenient obrir aquest espai de consulta.

 

Memòries i projectes de construcció o d'urbanització aprovats inicialment Data aprovació Exp. COAP/GPUR

Memòria valorada de la nova parada d'autobús amb plataforma a la carretera de Montcada amb carrer Segura

26.08.2019 87/2019

Memòria valorada de la millora de la seguretat viària a l'entorn escolar del CEIP Ponent

26.08.2019 88/2019
Memòria valorada de l'enderroc de l'edifici d'horts municipals de Can Casanovas 16.08.2019 89/2019
Projecte bàsic i executiu de reforma i adequació dels locals del pla del Bonaire per a banc d'aliments 29.07.2019 81/2019
Projecte bàsic i d'execució de renovació de la gespa artificial del camp de hoquei municipal de Terrassa 24.07.2019 76/2019
Projecte executiu per al desviament del col·lector mixt de pluvials i residuals de la carretera de Matadepera a l'alçada del C.Voluntaris, a Terrassa 24.05.2019 41/2019
Projecte de millora de l'accessibilitat al barri d'Ègara 24.05.2019 36/2019
Memòria valorada per a la recuperació de la llera d'un tram del torrent de les Monges i del torrent de la Grípia, i dels seus marges 10.05.2019 35/2019

Projecte executiu del Pla de millora urbana  de la Rambleta del Pare Alegre 

10.05.2019 GPUR_1/2019
Memòria valorada per la pacificació del trànsit de la cruïlla entre carrer Sant Marc i carrer Bruc 29.01.2019 5/2019

Projecte d'urbanització del PA-COL.028, carrer Colom, 28 de Terrassa

22.06.2018

66/2018

Actualització Text refós Projecte d'urbanització: confluència dels carrers d'Estanislau Figueras i de Menéndez Pelayo

11.05.2018

30/2018

Projecte executiu per a l'adequació i l'arranjament del tercer tram de l'Anella Verda

20.04.2018

22/2018

Projecte executiu de recuperació dels marges i la llera de Torrent de Sagrament

17.04.2018

36/2018

Actualització del Projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095)

02.03.2018

127/2017

Projecte executiu per a l'adequació i l'arranjament del segon tram de l'Anella Verda, sector comprès entre la carretera de Matadepera i la carretera de Rellinars

23.10.2017

106/2017

  

 

Memòries i projectes de construcció o d'urbanització aprovats definitivament Data aprovació Exp. COAP
Memòria valorada de l'adequació de la planimetria de la vorera situada al carrer de Felip II amb carrer d'Orà 21.10.2019 97/2019
Memòria valorada canvi de la reixa del tancament del recinte de climatització de l'equipament cívic de La Maurina 21.10.2019 98/2019
Projecte per a la substitució de la tarima de fusta a la pasarel·la del  pont del Cementiri Vell 11.10.2019 100/2019
Memòria valorada per l'arranjament de l'itinerari pel carrer de les Martines, carrer Camí de la Font del Moreu i de la seva connexió amb el carrer Torrent de Can Guitard 02.10.2019 54/2019
Memòria valorada de la millora de la urbanització del carrer Cid Campeador. Adequació escales, adequació vorera 28.09.2019 86/2019
Memòria valorada d'adequació de la cruïlla de ronda de Ponent amb torrent del Batlle 20.09.2019 79/2019

Memòria valorada de les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al talús del Parc Vallparadís a l'alçada del carrer Morella

27.09.2019 99/2019
Projecte bàsic i executiu de la pista poliesportiva coberta i grades situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa Terrassa. Barcelona 13.09.2019 77/2019
Projecte executiu de les obres de millora i renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior de Terrassa. Prestació P4 del projecte TEI. Substitució de lluminàries en barris (1a Part) 05.09.2019 56/2019
Projecte executiu de les obres de millora i renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior de Terrassa (Prestació P4 del projecte TEI) Intervencions en quadres de comandament 20.09.2019 80/2019

Projecte executiu de les obres de millora i renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior de Terrassa (Prestació P4 del projecte TEI) Substitució de lluminàries en barris (2a part)

20.09.2019 82/2019
Projecte executiu de les instal·lacions corresponents a la prestació P5. Il·luminació interior (substitució de lluminàries). Prestació P5 Fase 1.Pista esportiva Salmerón 43 13.09.2019 70/2019
Memòria valorada d'adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos al barri de la Cogullada 28.08.2019 71/2019
Projecte de les obres per a la naturalització de la bassa ornamental de la plaça Ricard Camí 26.08.2019 96/2019
Projecte per a la millora paisatgística i drenatge de la plaça de les Gueraldes 26.08.2019 95/2019
Projecte per a la construcció d'un nou WC al parc de Vallparadís 26.08.2019 94/2019
Projecte per a la remodelació i reorganització de la plaça d'Antoni Escudé per resoldre les escorrenties del paviment 26.08.2019 93/2019
Projecte per a la millora del paviment de la plaça del Pare Alexandre 26.08.2019 92/2019
Memòria valorada per substituir el revestiment de pedra del mur del carrer Telers per un acabat monocapa 26.08.2019 91/2019
Projecte de construcció d'una pista poliesportiva a l'avinguda del Vallès amb el passeig Vint-i-dos de Juliol 26.08.2019 90/2019
Projecte executiu de les instal·lacions corresponents a la prestació P6. Energies renovables. Instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 313 KW 24.08.2019 69/2019
Memòria valorada per la rehabilitació de l'atri d'entrada de l'Ajuntament de Terrassa 28.08.2019 66/2019
Memòria tècnica de les instal·lacions complementàries EERR, prestació P6 (escoles):CEIP Ponent, CEIP Isaac Peral, CEIP Ramón y Cajal, CEIP Sant Llorenç, CEIP El Vallés 03.08.2019 57/2019
Projecte bàsic i d'execució de l'entorn de la masia dels Bellots 16.08.2019 59/2019
Memòria tècnica valorada: Neteja selectiva de vegetació al torrent del Cementiri 16.08.2019 65/2019
Memòria valorada per a la reforma integral de l'edifici situat al carrer d'Amèrica17,de Terrassa. Centre d'esplai Can Parellada 03.08.2019 49/2019
Memòria valorada per a la plantació d'arbrat al marge del camí principal de l'àrea d'estada de Can Candi 29.07.2019 84/2019
Projecte executiu de les instal·lacions corresponents a la prestació P5. Il·luminació interior (substitució de lluminàries). CEIP La Roda 30.07.2019 83/2019
Projecte executiu per a la implantació d'un sistema de barreres automàtiques en riera 30.07.2019 85/2019
Memòria valorada per la col·locació de nous embornals a diferents carrers de la ciutat de Terrassa 19.07.2019 72/2019
Memòria valorada de les obres de l'ampliació de la vorera a la ctra Montcada i millora del pas segur de vianants a la cruïlla de la ctra Montcada amb c. Miño 20.07.2019 42/2019
Memòria valorada per a la reparació dels desperfectes a la biblioteca central de Terrassa 10.07.2019 75/2019
Projecte de les obres per fer murs de contenció i terraplenar el terreny al costat de la zona esportiva al barri de Vilardell de Terrassa 19.07.2019 73/2019
Projecte de les obres per a la reposició o nova instal·lació de mobiliari, jocs infantils i elements esportius i l'adequació dels espais públics 15.07.2019 74/2019
Memòria valorada de la millora del paviment asfàltic dels carrers del Nord i Societat 15.07.2019 78/2019
Projecte executiu del sistema de telegestió per la integració dels edificis principals de l'Ajuntament de Terrassa:Centres cívics i Administratius. Telegestió instal·lacions crítiques. Fase 2 03.07.2019 13/2019
Projecte d'arranjament de paviments al pati de l'escola Pere Viver

24.05.2019

64/2019
Memòria valorada d'obres i treballs per a l'arranjament de camins de la xarxa bàsica i punts d'aigua, incloses al pla de prevenció d'incendis per l'any 2019 24.05.2019 60/2019
Projecte executiu per la consolidació i la reforma del Castell Cartoixa de Terrassa 14.06.2019 31/2019
Projecte d'instal·lació de preses de desinfecció per a tractament de prevenció de legionel·la als sistemes de reg a diferents punts de la ciutat de Terrassa 24.05.2019 68/2019
Memòria valorada per a la rehabilitació del casal situat al carrer Blasco de Garay, 51 24.05.2019 67/2019
Projecte de les obres de millora de l'accessibilitat a l'escenari de l'amfiteatre de la plaça Catalunya i la substitució del paviment de l'escenari i del perímetre de la font ornamental 24.05.2019 62/2019
Projecte de les obres d'instal·lació de tanca al talús de l'estació de ferrocarrils de Les Fonts 24.05.2019 61/2019
Projecte de consolidació i reforma de l'estructura de la coberta del pavelló de Can Jofresa a Terrassa 24.05.2019 58/2019
Projecte bàsic i executiu de reforma i adequació de la planta primera del pati central de les oficines de Plaça Didó 23.05.2019 53/2019
Projecte de les obres per garantir la mobilitat accessible i segura sobre el paviment del passeig Vint-i-dos de Juliol de Terrassa 24.05.2019 63/2019
Projecte d'execució de mur de contenció de formigó armat en l'escola bressol Ginesta 11.06.2019 50/2019
Projecte de millora del sistema de drenatge de la zona de joc infantil a l'escola Abat Marcet de Terrassa 10.06.2019 51/2019
Projecte de rehabilitació de la sala de dipòsits d'aigua de l'escola d'adults Anna Murià de Terrassa 10.06.2019 55/2019
Projecte de reforma interior per a la implantació d'una plataforma elevadora en vestíbul de l'escola bressol municipal Giravolt 06.06.2019 52/2019
Memòria valorada de millora de l'accessibilitat a l'avinguda del Vallès entre l'avinguda de Francesc Macià i el carrer de Manresa 29.05.2019 26/2019
Memòria valorada per l'ampliació de la vorera del carrer Eduard Marquina 29.05.2019 28/2019
Projecte constructiu del pont del carrer d'Itàlia 24.05.2019 25/2019
Memòria valorada de la instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a diferents edificis del servei de Patrimoni i Manteniment de l'Ajuntament de Terrassa 24.05.2019 47/2019
Memòria valorada per a la substitució de les maniobres de l'ascensor de la casa Soler i Palet de Terrassa 21.05.2019 44/2019
Projecte de reforma de la instal·lació del sistema de detecció d'incendis dels edificis municipals 21.05.2019 45/2019
Projecte bàsic i executiu de reforma de rehabilitació dels minarets de la casa Alegre de Sagrera 21.05.2019 43/2019
Projecte de construcció d'un altell a l'interior del magatzem del carrer Josep Tapioles, 34 de Terrassa 21.05.2019 48/2019
Memòria valorada de la millora puntual dels drenatges superficials als carrers de Dom Bosco, Atenes, Puig de Canyet i a la rotonda de l'avinguda de Madrid amb carretera Montcada de Terrassa 20.05.2019 46/2019
Memòria valorada de la millora de l'estabilització del talús del Parc de Vallparadís paral·lel a la carretera de Montcada de Terrassa 20.05.2019 39/2019
Memòria valorada de la pavimentació provisional del carrer Galícia 16.05.2019 16/2019
Memòria valorada per a la substitució del paviment de terratzo per donar compliment a la normativa d'accessibilitat, evacuació i utilització de l'espai del Casal Cívic de Can Boada de Terrassa 13.05.2019 40/2019
Memòria valorada de la millora de les infraestructures de l'hort urbà gestionat per l'entitat Amics dels horts urbans del carrer Zamora 10.05.2019 38/2019
Projecte d'impermeabilització i repavimentació a l'escola el Tabalet de Terrassa 10.05.2019 37/2019
Projecte de la instal·lació de climatització (fred) i ventilació de l'escola bressol Ginesta de Terrassa 10.04.2019 34/2019
Projecte de la instal·lació de climatització (fred) i ventilació dels edificis de l'escola municipal d'educació especial Fatima de Terrassa 10.04.2019 33/2019
Memòria valorada per la substitució dels canviadors de l'escola bressol Esquitx 17.04.2019 32/2019
Memòria valorada de la retirada de sediments de la riera del Palau a l'alçada de l'av. Abat Marcet 03.04.2019 30/2019
Memòria valorada per a la redistribució interior de la sala d'espera i atenció al públic del departament de via pública de l'Ajuntament de Terrassa i la policia municipal dins l'edifici Glòries 01.04.2019 10/2019
Memòria valorada dels treballs de consolidació de l'escullera a les Martines 19.03.2019 119/2018
Projecte de les obres per la millora de diverses escales al barri del Pla del Bon Aire de Terrassa 25.03.2019 29/2019
Memòria valorada per a l'execució de les obres de reposicions i millores als sistemes de sanejament de Terrassa (2019) 20.03.2019 20/2019
Memòria valorada per a la millora de l'accessibilitat als banys i la seva reforma interior, a l'edifici alberg del complexe Els Bellots 20.03.2019 24/2019
Memòria tècnica valorada: Tala i esbrossada al torrent Mitger, entre la Ctra.de Rellinars (B-122) i B-40 18.03.2019 9/2019
Memòria valorada de redistribució interior de la recepció i sales en planta baixa a l'edifici de casa Galèria, al carrer nou de Sant Pere, 36 11.03.2019 12/2019
Memòria tècnica valorada: Tala i esbrossada al torrent Mitger, la riera del Palau i la riera de Rubí 11.03.2019 11/2019
Memòria valorada per a la reforma dels espais de planta baixa per crear la seu del districte núm. 1 al Vapor Gran de Terrassa 14.03.2019 27/2019
Memòria valorada de la rehabilitació de passarel·la de Sant Llorenç i adaptació de les seves rampes 20.08.2018 65/2018
Memòria valorada per l'arranjament del camí interior de l'àrea d'estada de Can Candi 06.03.2019 17/2019
Memòria valorada per a la rehabilitació de la coberta de l'edifici del carrer Pantà, 20-30 06.03.2019 15/2019
Memòria valorada per la rehabilitació de cobertes de l'edifici passatge Tete Montoliu 06.03.2019 19/2019
Memòria valorada per a la rehabilitació de la coberta de la casa alegre de Sagrera 06.03.2019 21/2019
Memòria valorada de substitució d'enllumenat públic. Prestació P4 del projecte TEI. Pla pilot: Actuacions a les avingudes de Terrassa 28.02.2019 23/2019
Projecte per a la substitució de calderes en diferents escoles de Terrassa: Escola Ramón y Cajal, escola La Roda, EMEE Fatima i CFA Anna Murià 01.03.2019 18/2019
Memòria valorada de les instal·lacions complementàries EERR 28.02.2019 22/2019
Projecte executiu de rehabilitació de les llanternes de la sala Muncunill (subdividit en fases: fase 1, fase2.1 i fase 2.2) 22.02.2019 12/2018
Projecte executiu de telegestió de les escoles de Terrassa 25.01.2019 112/2018
Actualització del projecte executiu de millora de l'accessibilitat al barri Poble Nou - Zona Esportiva a la cruïlla de la Ronda Ponent i la Carretera de Rellinars 06.11.2018 99/2018
Projecte de reforma d'instal·lacions, ventilació, clima i enllumenat, Fase 2,Edifici policia municipal plaça de les Glòries  (Terrassa) 21.02.2019 7/2019
Projecte de rehabilitació de la coberta de l'edifici Fira de Terrassa 19.02.2019 8/2019
Projecte executiu del sistema de telegestió per a la integració dels edificis principals de l'Ajuntament de Terrassa: centres cívics i administratius. Telegestió instal·lacions crítiques. Fase I. 13.02.2019 114/2018
Memòria valorada per a la impermeabilització de la coberta plana, sanejat de sostres amb perill de caure i reparació de les afectacions derivades de l'entrada d'aigua, a la casa Alegre de Sagrera 19.01.2019 108/2019
Memòria valorada per l'ampliació de la potència elèctrica en el local social Poble Nou 29.01.2019 6/2019
Projecte executiu per la instal·lació d'una xarxa de conductes per la renovació d'aire en el casal cívic Sant Pere 18.01.2019 4/2019
Projecte executiu per l'esmena dels defectes de l'acta d'inspecció periòdica IPIC a la instal·lació de RITE al casal Cívic Segle XX 18.01.2019 3/2019
Projecte executiu per la millora de la instal·lació de climatització en la Casa Galeria 18.01.2019 2/2019
Projecte executiu per la climatització de la planta primera del Casal Cívic de Can Boada 18.01.2019 1/2019
Projecte executiu de la rehabilitació bàsica de l'estructura i la coberta de l'edifici de la masia de Can Parellada i edificacions annexes 11.01.2019 101/2018
Memòria valorada per a les obres de millora de la xarxa de clavegueram del carrer de Colom, entre l'avda. de Jacquard i el carrer de Wagner 14.01.2019 120/2018


Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2018.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2017.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2016.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2015.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en els exercicis 2007 a 2014.

Com et podem ajudar?