Projectes d'obres i memòries

Relació de memòries valorades, projectes d'obres i projectes d'urbanització aprovats (2018)

L'Ajuntament de Terrassa té la competència d'aprovar memòries, projectes d'edificació i projectes d'urbanització, i posteriorment efectua la seva publicació en diaris locals i oficials, de conformitat amb el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 89.6, en relació amb l'art. 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, que prescriuen el tràmit d'informació pública.

 

No obstant això, i per tal de donar més transparència i proximitat cap al ciutadà de la tramitació de les aprovacions dels projectes i memòries gestionats per aquest Ajuntament, s'ha cregut convenient obrir aquest espai de consulta.

 

Memòries i projectes de construcció o d'urbanització aprovats inicialment Data aprovació Exp. COAP/GPUR
Projecte executiu de les obres de millora i renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior de Terrassa. Prestació P4 del projecte TEI. Substitució de lluminàries en barris (1a Part) 24.05.2019 56/2019
Memòria valorada d'adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos al barri de la Cogullada 24.05.2019 71/2019
Projecte executiu de les instal·lacions corresponents a la prestació P6. Energies renovables. Instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 313 KW 24.05.2019 69/2019
Memòria valorada per la rehabilitació de l'atri d'entrada de l'Ajuntament de Terrassa 23.05.2019 66/2019
Memòria tècnica valorada: Neteja selectiva de vegetació al torrent del Cementiri 24.05.2019 65/2019
Projecte bàsic i d'execució de l'entorn de la masia dels Bellots 24.05.2019 59/2019
Memòria tècnica de les instal·lacions complementàries EERR, prestació P6 (escoles):CEIP Ponent, CEIP Isaac Peral, CEIP Ramón y Cajal, CEIP Sant Llorenç, CEIP El Vallés 24.05.2019 57/2019
Memòria valorada per a la reforma integral de l'edifici situat al carrer d'Amèrica17,de Terrassa. Centre d'esplai Can Parellada 21.05.2019 49/2019
Projecte executiu per al desviament del col·lector mixt de pluvials i residuals de la carretera de Matadepera a l'alçada del C.Voluntaris, a Terrassa 24.05.2019 41/2019
Projecte de millora de l'accessibilitat al barri d'Ègara 24.05.2019 36/2019
Memòria valorada de les obres de l'ampliació de la vorera a la ctra Montcada i millora del pas segur de vianants a la cruïlla de la ctra Montcada amb c. Miño 20.05.2019 42/2019
Memòria valorada per a la recuperació de la llera d'un tram del torrent de les Monges i del torrent de la Grípia, i dels seus marges 10.05.2019 35/2019

Projecte executiu del Pla de millora urbana  de la Rambleta del Pare Alegre 

10.05.2019 GPUR_1/2019
Memòria valorada per la pacificació del trànsit de la cruïlla entre carrer Sant Marc i carrer Bruc 29.01.2019 5/2019

Projecte d'urbanització del PA-COL.028, carrer Colom, 28 de Terrassa

22.06.2018

66/2018

Actualització Text refós Projecte d'urbanització: confluència dels carrers d'Estanislau Figueras i de Menéndez Pelayo

11.05.2018

30/2018

Projecte executiu per a l'adequació i l'arranjament del tercer tram de l'Anella Verda

20.04.2018

22/2018

Projecte executiu de recuperació dels marges i la llera de Torrent de Sagrament

17.04.2018

36/2018

Actualització del Projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU 095)

02.03.2018

127/2017

Projecte executiu per a l'adequació i l'arranjament del segon tram de l'Anella Verda, sector comprès entre la carretera de Matadepera i la carretera de Rellinars

23.10.2017

106/2017

  

 

Memòries i projectes de construcció o d'urbanització aprovats definitivament Data aprovació Exp. COAP
Projecte executiu del sistema de telegestió per la integració dels edificis principals de l'Ajuntament de Terrassa:Centres cívics i Administratius. Telegestió instal·lacions crítiques. Fase 2 03.07.2019 13/2019
Projecte d'arranjament de paviments al pati de l'escola Pere Viver

24.05.2019

64/2019
Memòria valorada d'obres i treballs per a l'arranjament de camins de la xarxa bàsica i punts d'aigua, incloses al pla de prevenció d'incendis per l'any 2019 24.05.2019 60/2019
Projecte executiu per la consolidació i la reforma del Castell Cartoixa de Terrassa 14.06.2019 31/2019
Projecte d'instal·lació de preses de desinfecció per a tractament de prevenció de legionel·la als sistemes de reg a diferents punts de la ciutat de Terrassa 24.05.2019 68/2019
Memòria valorada per a la rehabilitació del casal situat al carrer Blasco de Garay, 51 24.05.2019 67/2019
Projecte de les obres de millora de l'accessibilitat a l'escenari de l'amfiteatre de la plaça Catalunya i la substitució del paviment de l'escenari i del perímetre de la font ornamental 24.05.2019 62/2019
Projecte de les obres d'instal·lació de tanca al talús de l'estació de ferrocarrils de Les Fonts 24.05.2019 61/2019
Projecte de consolidació i reforma de l'estructura de la coberta del pavelló de Can Jofresa a Terrassa 24.05.2019 58/2019
Projecte bàsic i executiu de reforma i adequació de la planta primera del pati central de les oficines de Plaça Didó 23.05.2019 53/2019
Projecte de les obres per garantir la mobilitat accessible i segura sobre el paviment del passeig Vint-i-dos de Juliol de Terrassa 24.05.2019 63/2019
Projecte d'execució de mur de contenció de formigó armat en l'escola bressol Ginesta 11.06.2019 50/2019
Projecte de millora del sistema de drenatge de la zona de joc infantil a l'escola Abat Marcet de Terrassa 10.06.2019 51/2019
Projecte de rehabilitació de la sala de dipòsits d'aigua de l'escola d'adults Anna Murià de Terrassa 10.06.2019 55/2019
Projecte de reforma interior per a la implantació d'una plataforma elevadora en vestíbul de l'escola bressol municipal Giravolt 06.06.2019 52/2019
Memòria valorada de millora de l'accessibilitat a l'avinguda del Vallès entre l'avinguda de Francesc Macià i el carrer de Manresa 29.05.2019 26/2019
Memòria valorada per l'ampliació de la vorera del carrer Eduard Marquina 29.05.2019 28/2019
Projecte constructiu del pont del carrer d'Itàlia 24.05.2019 25/2019
Memòria valorada de la instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a diferents edificis del servei de Patrimoni i Manteniment de l'Ajuntament de Terrassa 24.05.2019 47/2019
Memòria valorada per a la substitució de les maniobres de l'ascensor de la casa Soler i Palet de Terrassa 21.05.2019 44/2019
Projecte de reforma de la instal·lació del sistema de detecció d'incendis dels edificis municipals 21.05.2019 45/2019
Projecte bàsic i executiu de reforma de rehabilitació dels minarets de la casa Alegre de Sagrera 21.05.2019 43/2019
Projecte de construcció d'un altell a l'interior del magatzem del carrer Josep Tapioles, 34 de Terrassa 21.05.2019 48/2019
Memòria valorada de la millora puntual dels drenatges superficials als carrers de Dom Bosco, Atenes, Puig de Canyet i a la rotonda de l'avinguda de Madrid amb carretera Montcada de Terrassa 20.05.2019 46/2019
Memòria valorada de la millora de l'estabilització del talús del Parc de Vallparadís paral·lel a la carretera de Montcada de Terrassa 20.05.2019 39/2019
Memòria valorada de la pavimentació provisional del carrer Galícia 16.05.2019 16/2019
Memòria valorada per a la substitució del paviment de terratzo per donar compliment a la normativa d'accessibilitat, evacuació i utilització de l'espai del Casal Cívic de Can Boada de Terrassa 13.05.2019 40/2019
Memòria valorada de la millora de les infraestructures de l'hort urbà gestionat per l'entitat Amics dels horts urbans del carrer Zamora 10.05.2019 38/2019
Projecte d'impermeabilització i repavimentació a l'escola el Tabalet de Terrassa 10.05.2019 37/2019
Projecte de la instal·lació de climatització (fred) i ventilació de l'escola bressol Ginesta de Terrassa 10.04.2019 34/2019
Projecte de la instal·lació de climatització (fred) i ventilació dels edificis de l'escola municipal d'educació especial Fatima de Terrassa 10.04.2019 33/2019
Memòria valorada per la substitució dels canviadors de l'escola bressol Esquitx 17.04.2019 32/2019
Memòria valorada de la retirada de sediments de la riera del Palau a l'alçada de l'av. Abat Marcet 03.04.2019 30/2019
Memòria valorada per a la redistribució interior de la sala d'espera i atenció al públic del departament de via pública de l'Ajuntament de Terrassa i la policia municipal dins l'edifici Glòries 01.04.2019 10/2019
Memòria valorada dels treballs de consolidació de l'escullera a les Martines 19.03.2019 119/2018
Projecte de les obres per la millora de diverses escales al barri del Pla del Bon Aire de Terrassa 25.03.2019 29/2019
Memòria valorada per a l'execució de les obres de reposicions i millores als sistemes de sanejament de Terrassa (2019) 20.03.2019 20/2019
Memòria valorada per a la millora de l'accessibilitat als banys i la seva reforma interior, a l'edifici alberg del complexe Els Bellots 20.03.2019 24/2019
Memòria tècnica valorada: Tala i esbrossada al torrent Mitger, entre la Ctra.de Rellinars (B-122) i B-40 18.03.2019 9/2019
Memòria valorada de redistribució interior de la recepció i sales en planta baixa a l'edifici de casa Galèria, al carrer nou de Sant Pere, 36 11.03.2019 12/2019
Memòria tècnica valorada: Tala i esbrossada al torrent Mitger, la riera del Palau i la riera de Rubí 11.03.2019 11/2019
Memòria valorada per a la reforma dels espais de planta baixa per crear la seu del districte núm. 1 al Vapor Gran de Terrassa 14.03.2019 27/2019
Memòria valorada de la rehabilitació de passarel·la de Sant Llorenç i adaptació de les seves rampes 20.08.2018 65/2018
Memòria valorada per l'arranjament del camí interior de l'àrea d'estada de Can Candi 06.03.2019 17/2019
Memòria valorada per a la rehabilitació de la coberta de l'edifici del carrer Pantà, 20-30 06.03.2019 15/2019
Memòria valorada per la rehabilitació de cobertes de l'edifici passatge Tete Montoliu 06.03.2019 19/2019
Memòria valorada per a la rehabilitació de la coberta de la casa alegre de Sagrera 06.03.2019 21/2019
Memòria valorada de substitució d'enllumenat públic. Prestació P4 del projecte TEI. Pla pilot: Actuacions a les avingudes de Terrassa 28.02.2019 23/2019
Projecte per a la substitució de calderes en diferents escoles de Terrassa: Escola Ramón y Cajal, escola La Roda, EMEE Fatima i CFA Anna Murià 01.03.2019 18/2019
Memòria valorada de les instal·lacions complementàries EERR 28.02.2019 22/2019
Projecte executiu de telegestió de les escoles de Terrassa 25.01.2019 112/2018
Actualització del projecte executiu de millora de l'accessibilitat al barri Poble Nou - Zona Esportiva a la cruïlla de la Ronda Ponent i la Carretera de Rellinars 06.11.2018 99/2018
Projecte de reforma d'instal·lacions, ventilació, clima i enllumenat, Fase 2,Edifici policia municipal plaça de les Glòries  (Terrassa) 21.02.2019 7/2019
Projecte de rehabilitació de la coberta de l'edifici Fira de Terrassa 19.02.2019 8/2019
Projecte executiu del sistema de telegestió per a la integració dels edificis principals de l'Ajuntament de Terrassa: centres cívics i administratius. Telegestió instal·lacions crítiques. Fase I. 13.02.2019 114/2018
Memòria valorada per a la impermeabilització de la coberta plana, sanejat de sostres amb perill de caure i reparació de les afectacions derivades de l'entrada d'aigua, a la casa Alegre de Sagrera 19.01.2019 108/2019
Memòria valorada per l'ampliació de la potència elèctrica en el local social Poble Nou 29.01.2019 6/2019
Projecte executiu per la instal·lació d'una xarxa de conductes per la renovació d'aire en el casal cívic Sant Pere 18.01.2019 4/2019
Projecte executiu per l'esmena dels defectes de l'acta d'inspecció periòdica IPIC a la instal·lació de RITE al casal Cívic Segle XX 18.01.2019 3/2019
Projecte executiu per la millora de la instal·lació de climatització en la Casa Galeria 18.01.2019 2/2019
Projecte executiu per la climatització de la planta primera del Casal Cívic de Can Boada 18.01.2019 1/2019
Projecte executiu de la rehabilitació bàsica de l'estructura i la coberta de l'edifici de la masia de Can Parellada i edificacions annexes 11.01.2019 101/2018
Memòria valorada per a les obres de millora de la xarxa de clavegueram del carrer de Colom, entre l'avda. de Jacquard i el carrer de Wagner 14.01.2019 120/2018

Memòria valorada de l'arranjament del Camí de Terrassa a Matadepera per la riera de Les Arenes

 
18.12.2018 45/2018
Projecte de les obres per l'ampliació de la vorera de la Rambla d'Ègara, entre els trams del carrer de Cervantes i l'avgda vint-i-dos de Juliol, davant del CAP Rambla de Terrassa 20.09.2018 102/2018
Memòria valorada per la reposició de la coberta d'unió entre els dos edificis de l'escola bressol La Casona 05.12.2018 115/2018
Avantprojecte de les obres de millora, arranjament i senyalització del camí de vora en el tram entre Can Parellada i el Parc de Vallparadís 04.12.2018 118/2018
Avantprojecte d'arranjament del camí de descoberta de la finca de Can Casanoves, condicionament de terrenys de cultiu i instal·lació de reg 04.12.2018 117/2018
Avantprojecte de les obres prèvies a la instal·lació d'activitats a la Masia de Can Casanoves 03.12.2018 116/2018
Projecte d'instal·lació de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a diferents edificis del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa 28.11.2018 113/2018
Memòria valorada del tancament de l'avinguda del Vallès al costat del camp de futbol del San Cristóbal al barri del sector de Montserrat  26.11.2018 110/2018
Memòria valorada per les obres de millora per reconduir les aigües pluvials al Torrent del Sagrament  28.11.2018 73/2018
Memòria valorada de reforma de bany a l'edifici del Servei d'Educació 16.11.2018 111/2018
Memòria valorada per fer un mur al carrer d'Holanda al barri de Can Parellada 14.11.2018 109/2018
Memòria valorada pel subministrament i instal·lació de la tecnologia de RFID (radio frequency identification) per a l'autopréstec de la biblioteca central de Terrassa 13.11.2018 107/2018
Memòria valorada d'establiment de zones 30 als barris de: Ca n'Aurell, Escola Industrial-plaça de Catalunya, Cementiri Vell, Sant Pere i Torrent d'en Pere Parres 26.10.2018 104/2018
Memòria valorada per la impermeabilització de part de la coberta de primària i d'infantil a l'escola Ramón y Cajal 26.10.2018 105/2018
Memòria valorada per reparar filtracions existents i realitzar nous baixants per donar sortida a l'aigua de pluja de la coberta d'infantil de l'escola Lanaspa 26.10.2018 106/2018
Memòria valorada d'arranjament de dos trams de camins de titularitat municipal 19.10.2018 18/2018
Memòria valorada de la construcció d'un abeurador per bestiar a la finca Bonvilar 17.10.2018 84/2018
Projecte executiu de canvi de panells de coberta a l'alberg per persones sense sostre (ANDANA) 04.10.2018 95/2018
Memòria valorada per la millora de l'aïllament acústic i sectorització del RACK, al centre cívic President Macià, de Terrassa 19.10.2018 103/2018
Memòria valorada per a l'habilitació d'una zona de vestuaris amb lavabo adaptat a l'espai de lleure del carrer Salmeron núm. 43

04.10.2018

97/2018

Memòria valorada per a la rehabilitació dels sostres del soterrani de la Casa Alegre de Sagrera

25.09.2018

83/2018

Memòria valorada per a la intervenció paisatgística en el tram denudat del camí de l'anella verda en la finca de Mossèn Homs

22.09.2018

87/2018

Separata del projecte reformat d'actuacions per a la prevenciól d'incendis forestals. Anualitat 2018

18.09.2018

EGAT 5/2018

Projecte d'enderroc dels blocs 3 i 4 -illa 13- de la Modificació Puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada

01.10.2018

57/2018

Projecte modificat de l'equipament cívic Plaça de la Maurina i carrers Felip II i Franc Comtat

13.09.2018

31/2011

Memòria valorada de les obres de subministrament i instal·lació d'un aparcament tancat per bicicletes a l'estació de la Rambla

12.09.2018

100/2018

Memòria valorada d'instal·lació d'elements reductors de velocitat al camí de Can Gonteres

27.08.2018

70/2018

Projecte d'actuacions de manteniment i millora a la Masia Freixa

27.08.2018

61/2018

Memòria valorada d'adequació d'un àrea de lliure circulació de gossos al barri de Can Petit

03.08.2018

98/2018

Projecte executiu per a la reforma de la instal·lació de climatització en l'edifici d'oficines de Foment de Terrassa situat a la Ctra. Martorell, 95 de Terrassa

03.08.2018

52/2018

Memòria valorada per els acabats interiors i equipaments per adaptació d'espais interiors de l'equipament municipal de la Maurina, per a la seva posada en servei

02.08.2018

96/2018

Memòria valorada per les modificacions de les circulacions dels edificis B i Didó i la redistribució dels espais de la secretaria corporativa

02.08.2018

90/2018

Memòria valorada per al muntatge de cuina i bar del Casal Cívic de la Maurina

02.08.2018

89/2018

Projecte de reforma de les instal·lacions de ACS als vestuaris de les instal·lacions del Terrassa FC

01.08.2018

94/2018

Memòria valorada per a la millora de les condicions de protecció contra incendis, accessibilitat instal·lacions i legalització Centre de Dia Vilardell

01.08.2018

92/2018

Projecte de reforma de les instal·lacions de baixa tensió corresponent al Mercat Municipal de la Independència

01.08.2018

91/2018

Memòria valorada d'enllumenat públic de la petanca i jocs infantils a Les Fonts

30.07.2018

93/2018

Memòria tècnica valorada de remodelació de l'espai d'aparcament del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar

27.07.2018

88/2018

Memòria valorada per a la reforma interior del casal cívic Ca n'Aurell de Terrassa

27.07.2018

81/2018

Memòria valorada per a l'adequació de les sortides d'emergència del Casal Cívic Can Parellada de Terrassa

26.07.2018

86/2018

Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat al voltant del dipòsit de Can Poal

26.07.2018

85/2018

Memòria tècnica per a la reparació de fals sostres de canyís en vestíbul i lavabos de planta 2 i realització de cales ens diversos àmbits per a posterior diagnosi en l'edifici Cinema de Catalunya

26.07.2018

82/2018

Memòria valorada de substitució de les maniobres de 4 ascensors, 2 en l'edifici de Policia i 2 al Mercat de la Independència de Terrassa

26.07.2018

80/2018

Memòria valorada per a la consolidació del nou traçat del camí vell de Terrassa a Ullastrell

26.07.2018

74/2018

Projecte de la reforma i adequació paisatgística del parc de la "Depuradora de Les Fonts"

23.07.2018

79/2018

Memòria valorada d'nstal·lació d'enllumentat públic als vials de la plaça dels Països Catalans

19.07.2018

76/2018

Memòria valorada per a la reparació de la impermeabilització de la coberta en l'edifici de l'esplai el Tabal

19.07.2018

75/2018

Projecte executiu de la millora de l'accessibilitat a diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa (7 lots)

19.07.2018

39/2018

Memòria valorada per a la rehabilitació del paviment del pavelló de Can Jofresa

17.07.2018

77/2018

Projecte de millora de la urbanització del passeig central de l'avinguda Béjar, entre el carrer de la Tramuntana i l'avinguda del Vallès

13.07.2018

24/2018

Projecte bàsic i d'execució de millores i reparacions de la pista d'atletisme de la zona esportiva municipal de Can Jofresa

13.07.2018

11/2018

Memòria valorada de la instal·lació de desestratificador a l'edifici de Glòries de Terrassa

12.07.2018

78/2018

Memòria valorada per les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, de diferents trams de la solera del col·lector visitable del parc de Vallparadis

26.06.2018

68/2018

Memòria valorada de condicionament interior d'un buc d'assaig al barri de La Maurina

22.06.2018

71/2018

Memòria valorada de conservació de ferms a diferents carrers de la ciutat

22.06.2018

67/2018

Memòria valorada per a l'acondicionament de les baranes al parc de Vallparadís – Hortes dels Frares – accés des del carrer Igualtat

20.06.2018

69/2018

Projecte de tots els paviments del Parc de Sant Jordi per fer-los accessibles, substituint el sauló per un material més resistent a l'aigua

11.06.2018

64/2018

Projecte de la reforma de les zones de joc infantil a diverses places de la ciutat

11.06.2018

63/2018

Projecte executiu d'accessibilitat de l'edifici consistorial de l'Ajuntament de Terrassa

08.06.2018

16/2018

Memòria valorada de la rehabilitació de la plaça Rosalia de Castro

05.06.2018

27/2018

Projecte de millora de les condicions per l'ús i manteniment de l'edifici de l'antic ajuntament de Sant Pere

05.06.2018

23/2018

Projecte de les obres per la millora de la accessibilitat dels serveis d'emergència al carrer Tarragona al barri de Can Tusell

05.06.2018

62/2018

Projecte de les obres per la millora de la zona verda en la cruïlla entre el carrer Mare de Déu dels Socors i el carrer M.D. de las Angustias al barri de Ca n'Anglada

05.06.2018

60/2018

Memòria valorada de l'adequació dels accessos als jardins de Ròmul Piñol

05.06.2018

26/2018

Memòria valorada: Instal.lació de tanques per a la protecció a determinades àrees d'aportació de residus municipals al barri de Can Palet de Vista Alegre

25.05.2018

58/2018

Subdivisió de la fase 2 del Projecte executiu de rehabilitació de les llanternes de la sala Muncunill

22.02.2019

12/2018

Memòria valorada per a l'adaptació de les divisòries de la primera planta de l'edifici municipal Didó 5

23.05.2018

59/2018

Projecte del Modificat del projecte d'urbanització del polígon d'actuació en sòl urbà del carrer Puig Novell - Baldrich (PA-BAL001). Fase 1: Puig Novell / Sant Quirze

23.05.2018

22/2006

Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de La Font de l'Espardenyera

23.05.2018

129/2017

Memòria valorada per la instal·lació de punts de llum autònoms al Molinot

22.05.2018

55/2018

Projecte d'arranjament de coberta del conservatori

22.05.2018

54/2018

Projecte d'adequació de la cuina i annexes de l'escola bressol l'Espígol

21.05.2018

53/2018

Projecte de substitució de la coberta de l'edifici annex de l'escola municipal La Llar

21.05.2018

49/2018

Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de Can Palet de Vista Alegre

21.05.2018

128/2017

Memòria tècnica valorada: arrencada i trituració de vegetació de la Riera de les Arenes, del tram entre el Pont de Béjar a la Riera del Palau

18.05.2018

17/2018

Projecte de reforma i adequació de la planta baixa de l'edifici de Pantà, 20

18.05.2018

13/2018

Memòria valorada de les obres per a la reposició o nova instal·lació de mobiliari, jocs infantils i elements esportius i l'adequació dels espais públics

17.05.2018

47/2018

Memòria valorada per a l'arranjament del Camí Vell de Terrassa a Ullastrell

17.05.2018

15/2018

Projecte de modificació de la instal·lació elèctrica de BT a l'Escola La Llar

Projecte amb amidaments corregits

17.05.2018

9/2018

Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de la xarxa de clavegueram al carrer de Concepció Arenal, entre els carrers d'Albinyana i Wilson

16.05.2018

51/2018

Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de la Cisterna, entre els carrers d'Iscle Soler i portal de Sant Roc

16.05.2018

50/2018

Memòria valorada d'adequació paisatgística i instal·lació de jocs infantils a la plaça d'Antoni Escudé i espais verds adjacents

16.05.2018

46/2018

Memòria valorada per la substitució de la impermeabilització de la coberta de l'escola bressol Ginesta

16.05.2018

43/2018

Memòria valorada per a l'execució de les obres de reparació, mitjançant treballs confinats, del col·lector visitable del carrer de Sant Crispí, des del passeig del Vint-i-dos de Juliol fins l'avda. del Vallès

11.05.2018

38/2018

Projecte d'urbanització del carrer Velázquez entre els carrers Dom Bosco i Ronda Ponent

11.05.2018

21/2018

Memòria valorada de la urbanització al carrer del Vent entre els carrers Sant Andreu i Simeó Garcia

11.05.2018

19/2018

Projecte de climatització dels dormitoris de diverses escoles bressol municipals

10.05.2018

48/2018

Memòria valorada per a la millora del camí escolar de les escoles Roser Capdevila, La Llar i Abat Marcet

04.05.2018

10/2018

Memòria valorada per a la millora del camí escolar de les escoles Roser Capdevila, La Llar i Abat Marcet

04.05.2018

10/2018

Projecte bàsic i executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la urbanització vorera carrer Pablo Iglesias i carrer d'Icària, trams d'enfront d'Institut Aymerigues

04.05.2018

6/2018

Memòria valorada per a la substitució del paviment del menjador de les escoles bressol Tabalet i Moisés

03.05.2018

44/2018

Memòria valorada per a la implantació d'un mòdul sanitari al camp municipal de Les Arenes

27.04.2018

42/2018

Projecte executiu de magatzem i sales taller a la planta baixa del Condicionament Terrassenc

26.04.2018

126/2017

Annex d'esmena d'errada material no substancial del projecte executiu de magatzem i sales taller a la planta baixa del condicionament terrassenc        27.11.2018     126/2017

Memòria valorada de millora de la seguretat vial de la cruïlla del carrer d'Albinyana amb el carrer de Colom

25.04.2018

41/2018

Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de Sant Isidre, entre els núm. 2 i 22

16.04.2018

37/2018

Memòria valorada del condicionament provisional del Passatge de la Prudència

16.04.2018

34/2018

Memòria valorada per a la substitució del SAI i la climatització de la sala del RACK de l'Arxiu Històric de Terrassa

16.04.2018

33/2018

Memòria valorada per a la reforma de l'edifici situat al carrer d'Amèrica 19. Adaptació per al districte jove

12.04.2018

32/2018

Memòria valorada per a la reforma del sistema de compressors del sistema de climatització de l'edifici Didó

12.04.2018

31/2018

Projecte constructiu d'obertura i millora de la urbanització de la xarxa de passatges, en el marc d'actuació del Pla de Barris de La Maurina

10.04.2018

3/2018

Memòria valorada de millora del drenatge de la plaça de Frederica Montseny

10.04.2018

2/2018

Projecte modificat de rehabilitació bàsica de l'estructura i coberta d'edifici al carrer Major de Sant Pere número 5

05.04.2018

61/2016

Memòria valorada d'esbrossada dels talussos de la Riera de Palau al voltant del pont de Can Gonteres, la passarel·la de vianants, i avinguda de Can Boada

04.04.2018

35/2018

Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de la Riba

03.04.2018

28/2018

Projecte executiu per a l'adequació de l'edifici del carrer Sant Quirze, 2 planta soterrani i primera

27.03.2018

1/2018

Memòria valorada per a l'amplicació del vestidor de dones en l'edifici Glòries

22.03.2018

29/2018

Memòria valorada per a la reparació de la volta de l'escala dels pisos del carrer Font Vella, 33

21.03.2018

25/2018

Memòria valorada de millora de mobilitat i pavimentació a diferents espais de la ciutat

16.03.2018

7/2018

Memòria valorada per a la reparació del sistema de canalització d'aigua a la piscina de Vallparadís

07.03.2018

20/2018

Projecte de millora de paviments de 4 carrers dels polígons industrials de Terrassa

02.03.2018

8/2018

Memòria valorada per a la substitució de tancaments practicables de les façanes a l'edifici del carrer de la Unió núm. 36

22.02.2018

5/2018

Memòria valorada de l'adequació de la plaça de l'Emigrant

22.02.2018

4/2018

Memòria valorada per a la rehabilitació de les finestres de l'Escola de la Llar

28.01.2018

121/2017

Projecte de construcció d'un skatepark a Can Jofresa

12.01.2018

116/2017


Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2017.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2016.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en l'exercici 2015.

Consulteu la relació de memòries i projectes d'obres i d'urbanització aprovats en els exercicis 2007 a 2014.

Com et podem ajudar?