Pressupost 2021

Consulteu els pressupostos d'exercicis anteriors

 

 

 

 

 

Els ajuntaments per complir les seves pròpies finalitats porten a terme una activitat de planificació econòmica que es plasma en un document pressupostari regulat jurídicament.


La referència normativa al pressupost de les Corporacions locals la trobem al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que hi dedica el TÍTOL VI (article 162 a 193).D'altra banda, una part dels recursos de la Hisenda Local provenen de taxes, contribucions especials, impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d'altres entitats locals.  La hisenda local també es nodreix de les  participacions en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

 

 Documents del pressupost 2021:

► Modificacions del Pressupost 2021

 

► Informes d'execució

 

 

 SOCIETATS MUNICIPALS

 

 

  • Pagaments a proveïdors de l'Ajuntament de Terrassa

 

- Informes Trimestrals de tresoreria

Informe 1er trimestre_data 31.3.2021

Informe 2on trimestre_data 30.6.2021

Informe 3on trimestre_data 30.9.2021

  

  • - Període mig de pagament mensual

  • (en compliment del Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques)

Informe d'Intervenció - Gener 2021

Informe d'Intervenció - Febrer 2021

Informe d'Intervenció - Març 2021

Informe d'Intervenció - Abril 2021

Informe d'Intervenció - Maig 2021

Informe d'Intervenció - Juny 2021

Informe d'Intervenció - Juliol 2021

Informe d'Intervenció - Agost 2021

Informe d'Intervenció - Setembre 2021

Informe d'Intervenció - Octubre 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com et podem ajudar?