Pressupost 2019

 

Els ajuntaments per complir les seves pròpies finalitats porten a terme una activitat de planificació econòmica que es plasma en un document pressupostari regulat jurídicament.


La referència normativa al pressupost de les Corporacions locals la trobem al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que hi dedica el TÍTOL VI (article 162 a 193).

D'altra banda, una part dels recursos de la Hisenda Local provenen de taxes, contribucions especials, impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d'altres entitats locals.  La hisenda local també es nodreix de les  participacions en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

El Pressupost municipal per a l'any 2019, va ser aprovat inicialment pel Ple municipal del dia 30 d'octubre de 2018. 

 

 Documents del pressupost 2019:

 

 

 SOCIETATS MUNICIPALS

 

 

Com et podem ajudar?