Pressupost 2018

 

Els ajuntaments per complir les seves pròpies finalitats porten a terme una activitat de planificació econòmica que es plasma en un document pressupostari regulat jurídicament.

La referència normativa al pressupost de les Corporacions locals la trobem al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que hi dedica el TÍTOL VI (article 162 a 193).

D'altra banda, una part dels recursos de la Hisenda Local provenen de taxes, contribucions especials, impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d'altres entitats locals.  La hisenda local també es nodreix de les  participacions en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

El Pressupost municipal per a l'any 2018, va ser aprovat inicialment pel Ple municipal del dia 18 de gener de 2018. L'aprovació definitiva pel Ple municipal va ser el 22 de febrer de 2018.

 

 Documents del pressupost 2018:

 

Modificació del Pressupost 2018 per incorporació de l'Entitat Pública Empresarial Local "Terrassa Cicle de l'Aigua", EPEL, 2018

 

Modificacions del Pressupost 2018

 

Informes d'execució

 

► Documentació de la liquidació del Pressupost i Compte General

Resum explicatiu de la liquidació del Pressupost 2018

Resultat pressupostari

Romanent de Tresoreria

Liquidació Pressupost despeses 2018

Liquidació Pressupost ingressos 2018

Estat de situació i moviment d'operacions no pressupostàries de Tresoreria

Informe d'Intervenció

Informe sobre el grau de compliment sobre Inversió financerament sostenible

Decret de liquidació

Balanç de situació 2018

Compte resultat econòmic patrimonial 2018

Estat total de canvis en el patrimoni net

Estat ingressos i despeses reconegudes

Estat operacions Entitat i Propietàries

Estat de fluxes d'efectius

Estat de Tresoreria

Acta d'Arqueig 2018

Liquidació del Pressupost Consolidat 2018

Memòria del Compte General de l'exercici 2018

Memòria justificativa del Cost i rendiment dels serveis públics

Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats

Informe d'intervenció del Compte General 2018

Informe d'intervenció del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària 2018

Informe d'intervenció de l'avaluació de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària 2018

Decret compte general 2018

Informe de la Comissió Especial de Comptes 2018

Edicte

Informe definitiu de la Comissió Especial de Comptes 2018

Dictamen

 

 

Pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Terrassa

 

- Informes trimestrals de Tresoreria

 

- Període mig de pagament mensual

(en compliment del Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques)

 

 SOCIETATS MUNICIPALS

 

Com et podem ajudar?