Pressupost 2017

Aqui es poden consultar els pressupostos d'exercicis anteriors

 

 

Els ajuntaments per complir les seves pròpies finalitats porten a terme una activitat de planificació econòmica que es plasma en un document pressupostari regulat jurídicament.

La referència normativa al pressupost de les Corporacions locals la trobem al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que hi dedica el TÍTOL VI (article 162 a 193).

D'altra banda, una part dels recursos de la Hisenda Local provenen de taxes, contribucions especials, impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d'altres entitats locals.  La hisenda local també es nodreix de les  participacions en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

El Pressupost municipal per a l'any 2017, va ser aprovat inicialment pel Ple municipal el passat dia 19 de gener de 2017. 

 Documents del pressupost 2017:

Modificacions del Pressupost 2017

► Informes d'execució

 Pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Terrassa

- Informes trimestrals de Tresoreria

- Període mig de pagament mensual

(en compliment del Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques)

  SOCIETATS MUNICIPALS

Com et podem ajudar?


    INFORMACIÓ EN UN "CLIC"Verificació de documents signats digitalmentVerificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions