Pressupost 2017

Aqui es poden consultar els pressupostos d'exercicis anteriors

 

 

Els ajuntaments per complir les seves pròpies finalitats porten a terme una activitat de planificació econòmica que es plasma en un document pressupostari regulat jurídicament.

La referència normativa al pressupost de les Corporacions locals la trobem al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que hi dedica el TÍTOL VI (article 162 a 193).

D'altra banda, una part dels recursos de la Hisenda Local provenen de taxes, contribucions especials, impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d'altres entitats locals.  La hisenda local també es nodreix de les  participacions en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

El Pressupost municipal per a l'any 2017, va ser aprovat inicialment pel Ple municipal del 19 de gener de 2017. 

 Documents del pressupost 2017:

Modificacions del Pressupost 2017

► Informes d'execució

Documentació de la liquidació del Pressupost 

 Pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Terrassa

- Informes trimestrals de Tresoreria

- Període mig de pagament mensual

(en compliment del Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques)

  SOCIETATS MUNICIPALS

 

Com et podem ajudar?

 

 

 

 

 

ATENCIÓ AL CIUTADÀ