Pressupost 2017

 

Els ajuntaments per complir les seves pròpies finalitats porten a terme una activitat de planificació econòmica que es plasma en un document pressupostari regulat jurídicament.

La referència normativa al pressupost de les Corporacions locals la trobem al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que hi dedica el TÍTOL VI (article 162 a 193).

D'altra banda, una part dels recursos de la Hisenda Local provenen de taxes, contribucions especials, impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d'altres entitats locals.  La hisenda local també es nodreix de les  participacions en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

El Pressupost municipal per a l'any 2017, va ser aprovat inicialment pel Ple municipal del 19 de gener de 2017. 

 Documents del pressupost 2017:

Modificacions del Pressupost 2017

► Informes d'execució

Documentació de la liquidació del Pressupost i del Compte General 

Resum explicatiu de la liquidació del Pressupost 2017

Resultat pressupostari

Romanent de Tresoreria

Liquidació Pressupost despeses 2017

Liquidació Pressupost ingressos 2017

Estat de situació i moviment d'operacions no pressupostàries de Tresoreria

Informe d'Intervenció

Informe sobre el grau de compliment sobre Inversió financerament sostenible

Decret de liquidació 2017

Balanç de situació 2017

Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial 2017

Estat total de canvis en el patrimoni net

Estat de fluxes d'efectius

Estat de Tresoreria

Acta d'Arqueig 2017

Liquidació del Pressupost Consolidat

Memòria del Compte General de l'exercici 2017

Memòria justificativa del Cost i rendiment dels serveis públics

Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats

Informe d'intervenció del Compte General 2017

Informe d'intervenció del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària 2017

Informe d'intervenció de l'avaluació de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària 2017

Informe de la Comissió Especial de Comptes 2017

Decret compte general 2017

Informe definitiu de la Comissió Especial de Comptes 2017

Edicte

Dictamen

  •  

 Pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Terrassa

- Informes trimestrals de Tresoreria

- Període mig de pagament mensual

(en compliment del Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques)

  SOCIETATS MUNICIPALS

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ