Pressupost municipal 2015

 

Els ajuntaments per complir les seves pròpies finalitats porten a terme una activitat de planificació econòmica que es plasma en un document pressupostari regulat jurídicament.

La referència normativa al pressupost de les Corporacions locals la trobem al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que hi dedica el TÍTOL VI (article 162 a 193).

D'altra banda, una part dels recursos de la Hisenda Local provenen de taxes, contribucions especials, impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d'altres entitats locals.  La hisenda local també es nodreix de les  participacions en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

El Pressupost municipal per a l'any 2015, va ser aprovat inicialment pel Ple municipal el passat dia 24 de novembre. 

 Documents del pressupost 2015:

 Modificacions del Pressupost 

 Informes d'execució 

 Documentació de la liquidació del Pressupost i del Compte General

 Pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Terrassa

- Informes trimestrals de Tresoreria

- Període mig de pagament mensual
(en compliment del Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques)

 SOCIETATS MUNICIPALS

► Informe sobre la Resolució aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Terrassa en data 29 d'octubre de 2015, en relació a l'anomenada Banca Ètica

 

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ