Pressupost municipal 2014

 

 

 

Els ajuntaments per complir les seves pròpies finalitats porten a terme una activitat de planificació econòmica que es plasma en un document pressupostari regulat jurídicament.

La referència normativa al pressupost de les Corporacions locals la trobem al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que hi dedica el TÍTOL VI (article 162 a 193).

D'altra banda, una part dels recursos de la Hisenda Local provenen de taxes, contribucions especials, impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d'altres entitats locals.  La hisenda local també es nodreix de les  participacions en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

El Pressupost municipal per a l'any 2014, va ser aprovat definitivament pel Ple municipal el passat dia 27 de febrer, i va entrar en vigor el dia 7 de març de 2014. 

 Documents del pressupost 2014:

 Modificacions del Pressupost 

 Informes d'execució

 Documentació de la liquidació del Pressupost i del Compte General

 Comptes anuals i altra informació econòmica

 Pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Terrassa

- Informes trimestrals 

- Temps mitjà de pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Terrassa

  • 1r trimestre 2014: 10,33 dies
  • 2n trimestre 2014: 17,85 dies
  • 3r trimestre 2014: 21,06 dies

- Període mig de pagament mensual
(en compliment del Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques)

 Contractació

 Relació de convenis i modificacions aprovats per la Junta de Govern Local - Desembre 2014

 Relació de convenis i modificacions aprovats per Decret i/o Resolució - Desembre 2014

 Relació d'immobles de titularitat municipal

 Parc Mòbil de l'Ajuntament de Terrassa

 SOCIETATS MUNICIPALS 

 Inventari de béns i drets de propietat municipal

 Informes emesos per Òrgans de control extern

 

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ