Pressupost municipal 2013

 

 

 

 

Els ajuntaments per complir les seves pròpies finalitats porten a terme una activitat de planificació econòmica que es plasma en un document pressupostari regulat jurídicament.

La referència normativa al pressupost de les Corporacions locals la trobem al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que hi dedica el TÍTOL VI (article 162 a 193).

D'altra banda, una part dels recursos de la Hisenda Local provenen de taxes, contribucions especials, impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d'altres entitats locals.  La hisenda local també es nodreix de les  participacions en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

 El  Pressupost municipal per a l'any 2013, va ser aprovat provisionalment el dia 20 de desembre de 2012, i va entrar en vigor el dia 29 de gener de 2013.

 Propostes del pressupost per a l'any 2013 
(Ajuntament de Terrassa més el Patronat Municipal d'Educació)

 

 Documents del pressupost 2013:

 Informes d'execució:

 Documentació de la liquidació del Pressupost i del Compte General

 Altra informació econòmica

 Pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Terrassa

Temps mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2013:
- Ajuntament de Terrassa ............................... 29,71 dies
- Patronat Municipal d'Educació .................... 27,94 dies

 PAME - Pressupost del Patronat Municipal d'Educació i Compte anual

 SOCIETATS MUNICIPALS

 Inventari de béns i drets de propietat municipal

 Inventari de béns mobles de valor històric i artístic

 Parc Mòbil de l'Ajuntament de Terrassa

 Informes emesos per Òrgans de control extern: no se n'ha emès cap

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ