Pla de millora urbana de remodelació de la rambleta del Pare Alegre 35

Promogut per Distrito Inversión Óptima, SL

PM-RPA035. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM PM-RPA035
Exp. municipal PLPG 4/2018
Exp. RPUC xxxx / xxxxxx / B
Equip redactor
Duran arquitectes, SLP
Tramitació
13.07.2018 Aprovació inicial per acord de la Junta de govern local
Documents escrits i gràfics de l'aprovació inicial
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ