El Ple

El Ple Municipal és l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i totes les regidores i és presidit per l'alcalde o alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments.

 

La Corporació Municipal resultant de les darreres eleccions municipals, es va constituir en sessió Extraordinària i Especial el dia 15 de juny de 2019. El consistori terrassenc està format per vint-i-set membres. Composició actual.

 

Competències, segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

 

El Ple de l'Ajuntament es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat mensual, a les nou hores i trenta minuts del matí del divendres últim de cada mes, llevat dels supòsits següents:

 

a) Les sessions ordinàries corresponents als mesos de juliol tindran lloc el penúltim divendres de mes.

 

b) En cas que el dia predeterminat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el següent dia hàbil, o aquell que fixi l'alcalde president o alcaldessa presidenta prèvia consulta a la Junta de Portaveus.

 

c) Quan per acord de la Junta de Portaveus es proposi a l'alcalde president o alcaldessa presidenta la fixació d'un altre dia i/o hora, atenent l'entitat dels assumptes susceptibles de ser tractats o altres circumstàncies que la pròpia Junta prengui en consideració. 

 

Publicació de la documentació dels Plens Municipals

 

Ordres del dia

En el cas de les sessions ordinàries es publiquen el dimarts anterior al dia de la sessió.

En el cas de les sessions amb caràcter extraordinari es publiquen dos dies hàbils abans de la data de la reunió.

 

Extractes dels acords de les sessions

Es publiquen en un termini de set dies hàbils a partir de la data de les reunions.

 

Actes de les sessions

Es publiquen en el moment que han estat aprovades, generalment, a la propera sessió.

 

 

Si necessiteu consultar documentació sobre dictamens de les diferents ordres del dia, podreu trobar-la a  l'Arxiu Municipal.

 

Altra documentació

En els següents documents de seguiment trobareu, un quadre resum de les propostes de resolució que han estat tramitades a les diferents sessions del Ple municipal, així com, una fitxa per a cadascuna de les propostes amb informació sobre:
- Els grups polítics municipals que presenten la proposta
- Extracte de la proposta i contingut de la mateixa
- Sentit de les votacions
- Tràmits i/o actuacions duts a terme en relació a les diferents propostes

 

 

 

 

 

 

 

Com et podem ajudar?