Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'Ajuntament?

 

 

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica, modificada en Ple de 29 de novembre de 2018, determinen quines persones estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Terrassa.

 

 

Qui són les persones obligades?

 

Segons els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015:

Les persones jurídiques: empreses, corporacions, entitats, associacions, cooperatives, fundacions ...

Les entitats sense personalitat jurídica: comunitats de béns, comunitats de propietaris ...
Persones professionals que, per exercir la seva activitat, estan obligades a ser membres dels respectius col·legis professionals: advocacia, arquitectura, medicina, notaria, registre mercantil, registre de la propietat ...
La persona que representi a una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Terrassa.
El personal de l'Ajuntament de Terrassa i de les entitats municipals amb motiu de la seva relació laboral i professional.

 

Segons l'ordenança municipal en l'article 6 bis:

Els col·lectius de professionals i les persones treballadores en règim d'autònoms/es que per raó de la seva activitat tramitin i actuïn amb l'Ajuntament.

Les persones sol·licitants i/o beneficiàries de subvencions atorgades per l'Ajuntament.
Les organitzacions sindicals i el personal de l'Ajuntament de Terrassa en les seves gestions amb motiu de l'actuació sindical.
Les persones sol·licitants per participar en processos de selecció i de contractació de personal per l'Ajuntament de Terrassa i les empreses municipals, quan la convocatòria ho requereixi.
Les persones licitadores que participen en els procediments de contractació administrativa i presentació de factures de l'Ajuntament de Terrassa.

 

 

Les persones obligades han de ...

Presentar les instàncies i sol·licituds, i aportar documents, per Internet a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament
Rebre les comunicacions i notificacions electrònicament: correu electrònic, SMS

 

 

Les oficines municipals d'atenció ciutadana ...

Assessoren i informen a totes les persones de com realitzar la tramitació a través de la Seu Electrònica.

No realitzen les gestions de les persones obligades a tramitar electrònicament.

 

 

 

Important !

 

Si una persona obligada presenta la seva sol·licitud presencialment o per correu postal, serà requerida perquè ho esmeni a través de la seva presentació electrònica, en el termini de 10 dies a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació.  La data de presentació de la sol·licitud serà la del registre electrònic. En cas de no fer-ho es donarà per desistida la sol·licitud en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015.

 

 

 

Identificació i signatura electrònica

Per identificar-se i per signar formularis a la Seu electrònica és necessari un certificat digital o sistema d'identificació per pin dels admesos en la nostra plataforma. 

 

Les persones que tramiten com a representants d'altres persones físiques o jurídiques han de fer-ho amb un certificat de representació o acreditar-la documentalment.

 

► Per a entitats

     Com obtenir un certificat digital de representant de persona jurídica de la FNMT?

 

► Per a empreses

     https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
     https://certificatdigital.com/
     https://www.carmerfirma.com/

  

► Per a persones físiques

     https://www.idcat.cat
     https://www.dnielectronico.es/
     https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados

 

Recomanació a les persones físiques:

 

                  

Sistema fàcil i àgil d'identificació

 

 

 

Per a més informació podeu trucar al 010

(o al 900 922 010 si es truca de fora de Terrassa)

 

 

 

 

 

Com et podem ajudar?