Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos de l'equipament del carrer Topete 4

Promogut per la Fundació privada Sant Llàtzer

PE-EQT004. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM PE-EQT004
Exp. municipal PLPG 1/2018
Exp. RPUC xxxx / xxxxxx / B
Equip redactor
Josep Florència Florència, arquitecte
Tramitació
20.04.2018 Aprovació inicial per acord de la Junta de govern local
Documents escrits i gràfics de l'aprovació inicial
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ