Pla especial urbanístic de l'hípica Can Fleca

Promogut per la Sra. Eva García Toledo

PE-MFL001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM PE-MFL001
Exp. municipal PLPG 2/2013
Exp. RPUC 2013 / 050683 / B
Equip redactor
Sílvia Vicente Molina, arquitecta
Tramitació
22.03.2013 Aprovació inicial per acord de la Junta de govern local
17.12.2013 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
30.10.2014 Aprovació del Text refós per acord de l'ajuntament en Ple
18.12.2014 Aprovació definitiva per la Comissió Territorial d'Urbanisme
12.03.2015 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 6829)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ