Pla especial urbanístic d'un centre d'hípica al camí de Can Bogunyà

Promogut pel Sr. Pere Falguera Gómez

PE-CBO001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM PE-CBO001
Exp. municipal PLPG 4/2012
Exp. RPUC 2013 / 052694 / B
Equip redactor
Carles Piqueras Torres, arquitecte
Tramitació
19.10.2012 Aprovació inicial per acord de la Junta de govern local
28.11.2013 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
29.01.2014 Aprovació definitiva per la Comissió Territorial d'Urbanisme
01.04.2014 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 6594)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ