Pla especial urbanístic Ca n'Amat de la Muntanya, Masia Egara

Promogut per Ca n'Amat de la Muntanya, SA

PE-AMA001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM PE-AMA001
Exp. municipal PLPG 6/2013
Exp. RPUC xxxx / xxxxxx / B
Equip redactor
Serra - Vives - Cartagena, arquitectes S.L.P.
Tramitació
12.07.2013 Aprovació inicial per acord de la Junta de govern local
Documents escrits i gràfics de l'aprovació inicial
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ