Pla especial per a la regulació de les condicions d'emplaçament de les associacions cannàbiques i dels seus clubs socials

Promogut per l'Ajuntament de Terrassa

Urbanisme. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM PM-USC001
Exp. municipal PLPG 1/2017
Exp. RPUC 2017 / 064605 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic dels Serveis d'urbanisme de l'ajuntament de Terrassa
Tramitació
21.04.2017 Aprovació inicial per acord de la Junta de govern local
25.01.2018 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
15.03.2018 Aprovació definitiva per la Comissió Territorial d'Urbanisme
17.04.2018 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 7600)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ