Pla especial urbanístic d'ordenació i gestió de l'Anella verda

Promogut per l'Ajuntament de Terrassa

Urbanisme. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM PE-ANV001
Exp. municipal PLPG 3/2014
Exp. RPUC xxxx / xxxxxx / B
Equip redactor
Serveis tècnics de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
23.05.2014 Aprovació de l'avanç per acord de la Junta de govern local
18.12.2014 Aprovació inicial per acord de la Junta de govern local
Documents escrits i gràfics de l'aprovació inicial
1. Informe de tractament dels suggeriments presentats en fase d'avanç
2. Memòria i Normes urbanístiques
3. Informe de sostenibilitat ambiental

4. Annexos a la memòria:

    - Reportatge fotogràfic

    - Fitxes del Catàleg de masies i Inventari d'edificis en sòl no urbanitzable

5. Plànols de l'estat actual
6. Plànols de diagnosi
7. Plànols de proposta
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ