Informació general sobre el pagament de tributs i multes

Pagament en línia

 

 Domiciliació bancària

 

Calendari fiscal 2021

 

 

 

 

 

Com puc fer el pagament?

Per realitzar el pagament d'un tribut o multa és necessari disposar de la notificació i que el termini de pagament d'aquesta estigui vigent.

 

Si no es disposa de la notificació del tribut o multa a pagar, es pot obtenir accedint al sistema de notificació electrònica e_Notum

 

 

Disposeu dels següents mitjans de pagament:

 

 

En quines caixes i bancs puc pagar?

El pagament dels rebuts de cobrament anual, les autoliquidacions, les multes, els deutes en executiva i altres liquidacions d'ingrés directe es pot fer efectiu en els caixers que tinguin lector de codi de barres de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament, BBVA i Banc de Sabadell, independentment si la persona interessada és clienta o no d'aquesta entitat.

 

 

Com es fa el pagament amb targeta de dèbit o crèdit?

Podeu pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit  a través de la pàgina de pagaments amb targeta d'aquesta Seu, presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de plaça Didóa les oficines d'Atenció Ciutadana dels districtes 2, 34, 5, 6 i 7 o per telèfon trucant al servei del 010 .


Per fer el pagament heu de disposar de la referència, la identificació i l'import del pagament. Aquestes dades les trobareu a la notificació del pagament o a l'autoliquidació, si és el cas.


S'ha de tenir també en compte que només es pot fer el pagament en el termini indicat en el document de pagament.

 

 

Fins a quina hora puc fer el pagament l'últim dia del període de voluntària?

Es podrà fer efectiu en les oficines d'entitats bancàries col·laboradores sempre dintre de l'horari previst per a cada una d'aquestes entitats.


Si feu el pagament a través de caixers automàtics amb lector de codi de barres, és possible que alguna entitat permeti pagar en el seus caixers fins les 12 de la nit amb data valor del dia, però l'haurà de confirmar la mateixa entitat.


El pagament amb targeta de dèbit i crèdit, i a través de banca electrònica permet pagar fins les 12 de la nit de l'últim dia del període de cobrament en voluntària.


També es pot efectuar el pagament:

 

 1. 1. Al 010 a través d'un càrrec en compte o fent el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, en l'horari del servei:
      - de dilluns a dijous de 8,00 a 19,00 h. i divendres i vigìlies de festius de 8,00 a 14.30h, 
      - estiu: del 15 de juny al 15 de setembre, de dilluns a dijous de 8.00 a 15.00 h. i divendres i vigílies de festiu de 8.00 a 14.30 h.,
      - agost: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h.

 2. 2. A l'oficina d'Atenció Ciutadana de plaça Didó, a través d'un càrrec en compte, facilitant-ne el rebut per anar a l'entitat bancària a fer el pagament, o fent el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, en l'horari del servei:
      - dilluns i dimecres de 8,30 a 15,00 h. i de 16,00 a 19,00h, 
      - dimarts i dijous de 8,30 a 15,00 h i
      - divendres  i vigílies de festius de 8.30 a 14.30h ,
      - estiu: del 15 de juny al 15 de setembre, de dilluns a dijous de 8,30 a 15,00h i divendres de 8.30 a 14,30 h
      - agost: de dilluns a divendres de 8,30 a 14,30 h.

 3. 3. A les oficines d'Atenció Ciutadana de districte  23,  4 , 5 , 6 i 7  a través d'un càrrec en compte o facilitant-ne el rebut per anar a l'entitat bancària a fer el pagament, en l'horari del servei de dilluns a dijous de 9,00 a 15,00h i divendres i vigílies de festius de 9,00 a 14,30 h. Les oficines romandran tancades durant el mes d'agost.

 

 

Què he de fer si la notificació del pagament del tribut o multa està fora de termini?

En aquest cas no podreu fer efectiu el pagament i heu de sol·licitar una nova notificació amb un nou termini de pagament. La sol·licitud la podeu fer a les oficines municipals d'atenció ciutadana o a través d'un formulari en aquesta mateixa Seu.

 

 

Quin recàrrec tenen els pagaments fora de termini?

Els rebuts no pagats en període voluntari (consulteu calendari fiscal) tenen un recàrrec del 5%. Quan es notifica el deute en executiva, el recàrrec serà del 10%. Un cop vençut el termini de pagament de la notificació anterior, el recàrrec serà del 20%, i a més hi haurà els interessos de demora corresponents.


En el cas d'una notificació generada per fer el pagament abans de l'inici del període de voluntària, si es passa el termini d'aquesta en podeu demanar una de nova sense recàrrec.

 

 

Política de cancelacions/devolució

Només es procedirà a la devolució de l'import satisfet en els casos i terminis previstos en la Llei General Tributària i altra normativa relacionada, en quant a motius d'impugnació de liquidacions i devolució d'ingressos.

 

Com et podem ajudar?