Ordenances Fiscals

 

 

Són les normes que aprova l'Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i preus públics.
Aquests ingressos permeten disposar dels recursos necessaris per al funcionament de la ciutat, el seu manteniment i la prestació dels diversos serveis municipals a la ciutadania.

 

 

Consulteu informació sobre les ordenances fiscals d'exercicis anteriors

 

 
 
 
 

 

Ordenances Fiscals 2021

L'expedient de modificació de les ordenances fiscals per al 2021, aprovat  provisionalment en data 30 d'octubre de 2020 per l'Ajuntament en Ple, ha estat en període d'exposició pública fins el 16 de desembre de 2020, inclòs,  al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament .

 

Documentació relacionada 

• Publicació al BOP

• Dictament aprovació provisional

• Informe d'Intervenció

 Informe de les propostes de modificació de les ordenances fiscals

 Informes tècnics ordenances fiscals 2021. Annex

 

 

Ordenances Fiscals 2020

 

Les Ordenances fiscals per al 2020 van ser aprovades inicialment per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió del dia 30 d'octubre de 2019.

 

L'expedient d'aprovació provisional va estar en exposició pública al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament  fins el dia 16 de desembre de 2019 i  van ser aprovades definitivament el 17 de desembre de 2019. Van entrar en vigor el dia 1 de gener de 2020.

 

Documentació relacionada 

• Publicació al BOP

• Dictament aprovació provisional

• Informe d'Intervenció

 Informe de les propostes de modificació de les ordenances fiscals

 Informes tècnics ordenances fiscals 2020. Annex

 

 

 

Com et podem ajudar?