Ordenances Fiscals

 

 

Són les normes que aprova l'Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i preus públics.
Aquests ingressos permeten disposar dels recursos necessaris per al funcionament de la ciutat, el seu manteniment i la prestació dels diversos serveis municipals a la ciutadania.

 

 

Consulteu informació sobre les ordenances fiscals d'exercicis anteriors

 

 
 
 
 

 

Ordenances Fiscals 2020

L'expedient de modificació de les ordenances fiscals per al 2020, aprovat  provisionalment en data 30 d'octubre de 2019 per l'Ajuntament en Ple, es troba en període d'exposició pública fins el 16 de desembre de 2019, inclòs,  al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament e_Tauler .

 

Documentació relacionada 

• Publicació al BOP

• Dictament aprovació provisional

• Informe d'Intervenció

 Informe de les propostes de modificació de les ordenances fiscals

 Informes tècnics ordenances fiscals 2020. Annex

 

 

Ordenances Fiscals 2019

 

   • Ordenances fiscals 2019

 

Les Ordenances fiscals per al 2019 van ser aprovades inicialment per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió del dia 30 d'octubre de 2018.

 

L'expedient d'aprovació provisional va estar en exposició pública al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament  fins el dia 19 de desembre de 2018 i  van ser aprovades definitivament el 20 de desembre de 2018. Van entrar en vigor el dia 1 de gener de 2019.

 

Documentació relacionada amb la seva aprovació

 

• Publicació definitiva al BOP

• Dictament aprovació provisional

• Informe d'Intervenció

 Informe de les propostes de modificació de les ordenances fiscals

 Informes tècnics ordenances fiscals 2019. Annex

 

 

Com et podem ajudar?