Modificació puntual del Pla parcial de Can Colomer - Torrent Mitger (PP-CCO001)

Promoguda per la Junta de Compensació del PP Can Colomer - Torrent Mitger

MS-CCO003. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MS-CCO003
Exp. municipal PLPG 5/2016
Exp. RPUC 2018 / 061059 / B
Equip redactor

GMG Plans i Projectes, SLP

Tramitació
15.07.2016 Aprovació inicial per acord de la Junta de govern local
23.02.2017 Aprovació definitiva per acord de l'ajuntament en Ple
24.03.2017 Publicació i entrada en vigor (BOPB)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ