Modificació puntual del POUM de l'aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-APA001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-APA001
Exp. municipal PLPG 10/2008
Exp. RPUC 2010 / 039765 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de la Gerència municipal d'urbanisme de Terrassa
Tramitació
26.03.2009 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
28.01.2010 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
13.05.2010 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
27.05.2010 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 5637)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ