Modificació puntual del POUM dels espais lliures a l'àmbit del Parc de Vallparadís

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

Urbanisme. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-ELL001
Exp. municipal PLPG 7/2011
Exp. RPUC 2013 / 050886 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
20.11.2012 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
25.04.2013 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
25.07.2013 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
03.10.2013 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 6472)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ