Modificació puntual del POUM per a la supressió de barreres arquitectòniques en les edificacions dels polígons residencials de Sant Llorenç, Montserrat i Can Jofresa

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

Urbanisme. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-ASC001
Exp. municipal PLPG 8/2006
Exp. RPUC 2006 / 024278 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de la Gerència municipal d'urbanisme de Terrassa
Tramitació
25.05.2006 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
25.07.2006 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
20.12.2006 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
23.02.2007 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 4828)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada

Plànol del POUM de Terrassa:

    - Sant Llorenç

    - Montserrat

    - Can Jofresa

Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ