Modificació puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-CAN002. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-CAN002
Exp. municipal PLPG 5/2012
Exp. RPUC 2013 / 050308 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
29.11.2012 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
28.02.2013 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
26.03.2013 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
27.05.2013 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 6383)
Documents escrits i gràfics
1. Memòria, Normes urbanístiques i annexes
2. Plànols
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ