Modificacio POUM

MP-VRO001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM PM-BAR001
Exp. municipal PLPG 2/2015 2
Exp. RPUC xxxx / xxxxxx / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
  Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
  Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
  Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
  Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. )
Documents escrits i gràfics
Document 
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  


 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ