Modificació puntual del POUM en el Polígon d'Actuació del carrer de l'Anoia (PA-ANO001)

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-ANO001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-ANO001
Exp. municipal PLPG 1/2016
Exp. RPUC 2016 / 061942 / B
Equip redactor
GMG Plans i Projectes, SLP - URBARLAND & PROJECTS
Tramitació
25.02.2016 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
11.03.2016 Publicació de l'aprovació inicial en el BOPB
27.10.2016 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
14.02.2017 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat
15.03.2017 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 7329)
Documents escrits i gràfics
1. Memòria
2. Plànols
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ