Modificació puntual del POUM per a la supressió de barreres arquitectòniques en els edificis dels grups Montserrat

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-ASC002. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-ASC002
Exp. municipal PLPG 9/2010
Exp. RPUC 2011 / 044695 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
27.01.2011 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
27.04.2011 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
08.07.2011 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
29.07.2011 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 5931)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ