Modificació puntual del POUM d'equipaments i espais lliures

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

Urbanisme. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-EQL001
Exp. municipal PLPG 4/2009
Exp. RPUC 2010 / 040958 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de la Gerència municipal d'urbanisme de Terrassa
Tramitació
22.12.2009 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
28.04.2010 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
29.07.2010 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
23.08.2010 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 5698)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
1. Memòria
2. Normes urbanístiques
3. Plànols d'informació i ordenació
4. Annex 1 - Pla d'equipaments cívics de Terrassa 2009-2018
5. Annex 2 - Estudi del sistema d'equipaments cívics
6. Annexos 3 a 29
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ